Het begeleiden van onderzoek is een ingewikkeld proces. De aard en mogelijkheden van de onderzoeker, de begeleider(s), en het type onderzoek bepalen wat op welk moment de beste interventie is. In deze cursus leren deelnemers hun eigen handelingsrepertoire te vergroten. Als dagelijks begeleider of (co-) promotor ben je niet alleen inhoudsdeskundige, maar ook (mede) onderzoeker, coach en beoordelaar. In de cursus ‘Begeleiden van Promovendi’ van het Centrum voor Onderwijs en Leren van deze universiteit leren begeleiders omgaan met deze rollen. Prangende vragen komen ter tafel als: ‘hoe help je de promovendus een onafhankelijk onderzoeker te worden’, ‘hoe signaleer je tijdig probleemgedrag, en hoe ga je er dan mee om?’, ‘hoe houd je rekening met verschillende persoonlijke werk- en leerstijlen’ en ‘hoe communiceer je met elkaar over wederzijdse verwachtingen’?

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor dagelijks begeleiders en (co-) promotoren van promovendi van Universiteit Utrecht, maar ook voor begeleiders van andere universiteiten en hoger onderwijs instellingen. Het programma biedt zowel ondersteuning bij de professionele ontwikkeling voor beginnende begeleiders als ervaren begeleiders.

Werkwijze

De werkwijze is zo veel mogelijk gefocust op onderlinge uitwisseling van ervaringen en het delen van ‘good practices’. Het programma begint niet vanaf ‘nul’. We proberen zoveel mogelijk boven tafel te krijgen wat al goed gaat, en daarop voort te bouwen. Maar we weten ook dat we steeds weer problematische situaties tegenkomen die moeilijk zijn om aan te pakken. We zullen dit soort uitdagingen analyseren en zoeken naar een goede aanpak. Daarbij benutten we niet alleen onze eigen ervaringsdeskundigheid, maar ook de (semi-) wetenschappelijke literatuur op het vlak van begeleiding van promovendi.

Programma

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van circa 3 uur. Buiten de bijeenkomsten om werken de deelnemers aan opdrachten gekoppeld aan de eigen begeleidingspraktijk. Het precieze programma wordt vastgesteld na inventarisatie van de vragen en problemen die de deelnemers inbrengen. De volgende onderdelen vormen de bouwstenen voor het programma.

 • Het uitvoeren van een sterkte/zwakte analyse van de eigen promovendi, en daaraan gekoppeld: het ontwikkelen van scenario’s voor de aanpak van veel voorkomende probleemsituaties.
 • Kennisname van “tricks of the trade”, zoals geformuleerd door college-begeleiders en spiegeling van de eigen praktijk daaraan.
 • Begeleidingsplan opstellen
 • Analyse van concrete lastige begeleidingssituaties, uitmondend in een intercollegiaal advies (intervisie).
 • Systematische verkenning van kernthema’s in de promotiebegeleiding:
 • Het scheppen van helderheid inzake de wederzijdse verwachtingen van promovendi en begeleiders.
 • De planning van het promotietraject.
 • Doelgericht begeleiden
 • Gespreksvaardigheden
 • De voortgangsbeoordelingen: inhoud en procedure.
 • Het herkennen van risico’s en waarschuwingssignalen.
 • Het toepassen van inzichten uit praktijkgeoriënteerde kernliteratuur op het terrein van de promovendibegeleiding.
 • Het kunnen hanteren van instrumenten die direct kunnen worden ingezet ter verbetering van de eigen begeleidingspraktijk.
 • Formulering van actiepunten voor de verbetering van de eigen begeleidingspraktijk.

Data

Deze cursus wordt naar verwachting weer aangeboden in het najaar van 2018.
De Engelse variant van de cursus start in februari 2018.

Literatuur

Naast verwijzingen naar internationale publicaties op het terrein van promovendi begeleiding, wordt in de cursus het boek The Good Supervisor: Supervising Postgraduate and Undergraduate Research for Doctoral Theses and Dissertations (Gina Wisker (2012), Palgrave Macmillan Ltd) gebruikt. U ontvangt dit boek tijdens de eerste bijeenkomst (het boek is bij de cursusprijs inbegrepen). 

Kosten

€ 875,- per persoon voor medewerkers van de Universiteit Utrecht / UMC, inclusief literatuur. Voor externe deelnemers: € 1030,- inclusief literatuur.

Meer informatie

Neem bij vragen en voor meer informatie contact op met Willemijn Schot:
E w.d.schot@uu.nl
T 030 253 1301 / 06 2459 6068