Van docentprofessionalisering naar onderwijsontwikkeling

Er zijn veel mogelijkheden om de onderwijspraktijk met behulp van ICT te vernieuwen, maar in de praktijk loopt dit moeizaam

In 2013 ontstond een werkgroep naar aanleiding van een door SURF georganiseerde netwerktafel over docentprofessionalisering ten aanzien van ICT in het onderwijs. Er zijn veel mogelijkheden om de onderwijspraktijk met behulp van ICT te vernieuwen, maar in de praktijk loopt dit moeizaam. SURF besloot een inventarisatie te laten uitvoeren naar de huidige stand van zaken.

Doelstelling(en)

SURF had vooraf vijf onderzoeksvragen gedefinieerd. Doel van het project was om in kaart te brengen hoe ICT docentprofessionalisering in de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB hbo) en in de BasisKwalificatie Onderwijs (BKO wo) is georganiseerd en welke thema’s daarin aan de orde komen. Doel was ook om good practices te formuleren. 

Inhoud

Van in totaal 37 hbo-instellingen en 14 universiteiten zijn – per instelling – één ICT-contactpersoon en een BKO/BDB-contactpersoon benaderd met een vragenlijst. De vragenlijst ging in op de verschillende aspecten van docentprofessionalisering en de (gewenste) ICT-bekwaamheden van docenten. De verzamelde gegevens geven een algemeen beeld geven van ICT-bekwaamheden van docenten, hoe die zijn opgenomen in docentprofessionalisering en in beleid, en de inhoudelijke thema’s op het terrein van ICT en onderwijs.

Acht instellingen (drie wo en 4 hbo) en één opleiding zijn als good practice geselecteerd. Contactpersonen uit de instellingen zijn vervolgens geïnterviewd, en de casussen zijn beschreven in een onderzoeksrapport. Uit de good practices zijn 10 lessen getrokken. Deze lessen hebben betrekking op de ondersteuningsstructuur, het professionaliseringsconcept, scholing en instellingsbeleid.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat in de meeste instellingen ICT-bekwaamheden of in het BDB/BKO-profiel zijn opgenomen of niet afzonderlijk zijn beschreven, maar zijn af te leiden uit diverse beleidsstukken en -notities. ICT-bekwaamheden geformuleerd in eindtermen komt veel minder vaak voor. Veruit de meeste instellingen bieden scholing aan specifiek gericht op ICT-bekwaamheden. Instellingen in zowel hbo als wo bieden eigenlijk alle vormen van professionalisering aan met betrekking tot ICT en onderwijs; van individuele ondersteuning tot workshops, didactische trajecten en grassrootsprojecten.

Opdrachtgever

SURF - ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek

Betrokkenen

SURF, Onderwijsadvies & Training (Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht)

Looptijd

Februari  – juni 2015

Meer informatie

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op de SURF website

Contactpersoon