Rendement van videolessen in het MBO

De docenten zijn positief, ze noemen meer voor- dan nadelen.

Het Deltion College Zwolle zet sinds september 2011, op kleinschalige schaal, videolessen in het onderwijs in. Deltion zet de videolessen in als één van de leermiddelen, naast de lessen en de begeleiding van de leerlingen.

Doelstelling(en)

Het doel van het onderzoek was om antwoord te geven op de volgende probleemstelling: In welke mate draagt de inzet van videolessen bij aan de verhoging van het rendement bij het onderwijs waarbij videolessen worden ingezet?

Inhoud

Het onderzoek bestond uit vier verschillende cases, waarin de volgende instrumenten zijn toegepast:

  • Vragenlijsten. Om een beeld te krijgen van de motivatie en verwachtingen van leerlingen is vooraf een vragenlijst afgenomen. Na afloop van de leereenheid is een vragenlijst afgenomen om de ervaringen van leerlingen te meten.
  • Interviews. Met de docenten van de leereenheden die in de cases centraal staan, is een mondeling interview gehouden over hun motivatie om de videolessen in te zetten, de verwachtingen, tijdsbesteding etc. Ook is de coördinator van de videolessen geïnterviewd over de ondersteuning van de docenten, de tijdbesteding en de plannen voor de toekomst.
  • Videoanalyse. Hier gaat het om de analyse van de videolessen met het doel om te kunnen adviseren over optimalisering van het rendement.

Resultaten

Er is geen verhoging zichtbaar van het rendement in termen van motivatie, ‘time-on-task’ en leeropbrengst bij leerlingen die leereenheden met videolessen hebben gevolgd. De videolessen dragen wel bij aan een verhoging van het rendement bij de docenten. De docenten zijn positief, ze noemen meer voor- dan nadelen, ze vinden het de investering in tijd en moeite waard en ze willen allemaal doorgaan met het inzetten van videolessen. Het onderzoek heeft geresulteerd in vier onderwijskundige en drie praktische adviezen.

Opdrachtgever

Deltion College Zwolle. Onderwijsadvies & Training heeft het onderzoek uitgevoerd nadat Kennisnet het onderzoeksvoorstel had gehonoreerd.

Betrokkenen

Deltion College Zwolle, Kennisnet en Onderwijsadvies & Training

Looptijd

Het schooljaar 2012-2013

Meer informatie

De volledige rapportage is te lezen op de website van Kennisnet.

Contactpersoon