Opbrengstgericht en datagestuurd werken in Utrecht

Aandacht voor datagestuurd en opbrengstgericht werken heeft het bewustzijn vergroot dat onderwijsdata kunnen worden ingezet bij het nemen van beslissingen

Bij de Utrechtse VO-schoolbesturen leefde de behoefte om binnen hun scholen meer gebruik te maken van beschikbare onderwijsdata om beslissingen over leerlingen of over de vormgeving van het onderwijs op een meer onderbouwde manier te nemen. Daartoe is het Utrechtse dataproject opgezet en uitgevoerd.

Doelstelling

Het doel van dit project was om opbrengstgericht en datagestuurd werken in het Utrechtse voortgezet onderwijs op verschillende niveaus te ondersteunen en bevorderen.

Inhoud

Gedurende het project zijn op alle deelnemende scholen dataprojectteams ingericht die, onder begeleiding, jaarlijks werkten aan het verkennen van een zelfgekozen thema of probleem dat binnen de school relevant was. De dataprojectteams brachten beschikbare data bijeen, analyseerden deze en op basis daarvan werd geprobeerd om problemen of juist successen beter te begrijpen. Met die opgedane kennis werden vervolgens verbeteracties juist wel of niet ingezet. Belangrijke succesfactoren bleken steun en enthousiasme vanuit de schoolleiding, het onder begeleiding opdoen van ervaring met de (on)mogelijkheden van datagestuurd werken en data-analyse, en het betrekken van mensen met verschillende expertises vanuit de school.

Resultaten

Op de scholen werd bijvoorbeeld gewerkt aan vraagstukken met betrekking tot:

  • de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw en de vermeende cijferdip in leerjaar 4
  • het studieverloop van leerlingen die binnen de school opstroomden of juist afstroomden
  • de vakadviezen die aan het einde van de onderbouw gegeven worden richting de bovenbouw
  • de voorspellende waarde van SE-toetsen voor CE-resultaten

Het project heeft geleid tot een verhoogd bewustzijn van de mogelijkheden om onderwijsdata te gebruiken om beslissingen te informeren. Daarom worden binnen beide schoolbesturen nu Datacoaches opgeleid om deze manier van werken structureel te verankeren binnen de scholen.

Opdrachtgever

Ministerie van OCW

Betrokkenen

Willibrord Stichting Utrecht, Nuovo Scholengroep Utrecht, De Passie Utrecht, Wellantcollege Utrecht, Sterk VO Samenwerkingsverband Utrecht, CED groep en Onderwijsadvies & Training

Looptijd

September 2013 – september 2017

Boek

Het project heeft geresulteerd in een boek: Data onder de Dom - ervaringen met en tips voor het datagestuurd werken in de school.

Contactpersoon