Kennisontwikkeling

In aanvulling op het evaluatieplan wordt er bij Future Learning Spaces ook gewerkt aan kennisontwikkeling op specifieke deelgebieden. Deze kennisontwikkeling kan bijvoorbeeld bestaan uit literatuuronderzoek, bezoeken aan andere instellingen, congressen en evenementen, uitwisseling met experts, evaluatiestudies, interviews, observaties etc.

In november 2022 is naar aanleiding van een evaluatiestudie onderstaand rapport uitgebracht: Kennisontwikkeling en docentprofessionalisering in Future Learning Spaces, een evaluatiestudie in co-creatie met docenten.

Download het volledige rapport hier

Samenvatting rapport ‘Kennisontwikkeling en docentprofessionalisering in FLS’

Het is bekend dat interactief en activerend onderwijs het leerproces en de leerresultaten van studenten ten goede komt. Steeds meer docenten proberen dan ook activerend onderwijs vorm te geven. De inrichting van conventionele onderwijszalen sluit echter vaak niet goed aan bij dit onderwijs. Het project ‘Future Learning Spaces’ (FLS) is erop gericht om te kijken hoe de inrichting van onderwijszalen kan bijdragen aan het vormgeven van interactief en activerend onderwijs dat aansluit bij de visie van de UU.

Als deelproject is deze evaluatiestudie uitgevoerd gericht op het opdoen van kennis en ervaring over hoe de inrichting en het gebruik van de huidige FLS te optimaliseren. Deze evaluatiestudie is uitgevoerd in co-creatie met onderwijskundigen, docenten, studenten, technisch en administratieve ondersteuners. Door middel van het gezamenlijk ontwerpen, implementeren en evalueren van lesplannen is kennis en ervaring opgedaan over hoe in de FLS interactieve en activerende werkvormen uit te voeren, welke professionalisering en ondersteuning docenten daarbij nodig hebben en hoe de inrichting van de huidige en toekomstige FLS te verbeteren.

Resultaten

Het deelproject heeft geresulteerd in:

  1. Een begeleidingstraject voor docenten om ze te ondersteunen in het ontwerpen en uitvoeren van interactieve leeractiviteiten in de huidige en toekomstige FLS.
  2. Een checklist van aandachtspunten om de inrichting van de huidige en toekomstige FLS te optimaliseren om de interactieve leeractiviteiten uit te kunnen voeren.
  3. Aanbevelingen over hoe interactieve leeractiviteiten vorm te geven in de FLS

Hoogtepunten

  • Het in co-creatie ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lesplannen ondersteunt docenten in het vormgeven van onderwijs in de FLS.
  • De beoogde interacties tussen docenten, (groepen) studenten en lesmateriaal gedurende de les bepalen welke fysieke en online faciliteiten, multimedia en technologieën de ruimte moet hebben om deze te faciliteren.
  • Het onderling delen van ervaringen, voorbeelden, good practices en visuele instructies geeft docenten handvatten voor hoe de FLS optimaal te gebruiken.
  • Docenten en studenten zijn erg enthousiast over onderwijs in de FLS. De FLS faciliteren en stimuleren interactie tussen studenten onderling voor groepswerk en samenwerkend leren. Ook stimuleren deze ruimtes interactie tussen docent en studenten die volgens hen positief bijdraagt aan het leerproces en de leerresultaten.
  • Docenten en studenten willen graag vaker gebruik (kunnen) maken van FLS dan op dit moment mogelijk is. Er zijn nu slechts twee van dit soort FLS op de UU ingericht en de aanvragen voor onderwijs in deze ruimtes zijn veel hoger dan de beschikbaarheid.