Gehonoreerde projecten in 2018

Om onderwijs te blijven vernieuwen en verbeteren, stelt de Universiteit Utrecht jaarlijks geld beschikbaar voor innovatieve projecten. Dit jaar zijn vier projecten gekozen die bijdragen aan actuele vraagstukken en ontwikkelingen in het academisch onderwijs: het bevorderen van kritisch denken door middel van peerfeedback, betere aansluiting op de beroepspraktijk door te oefenen met doelgroepcommunicatie, creëren van een optimale leeromgeving door studenten meer grip te geven op hun studie-aanpak en betere selectie methoden ontwikkelen die passen bij de specifieke vaardigheden die vereist zijn voor een opleiding. Lees verder over de geselecteerde projecten.

Dieper leren door online peerfeedback

In dit project wordt een gevalideerde peerfeedbackmethode ontwikkeld, gericht op diep leren in het hoger onderwijs. Vernieuwend daarbij is de extra stap die wordt toegevoegd, namelijk de studenten reviewen de ontvangen feedback: er wordt feedback op feedback gegeven. De methode wordt geïmplementeerd en op effectiviteit onderzocht in minstens zes pilots binnen Bèta, GW en UCU. Op drie niveaus wordt een leerlijn Peerfeedback ontwikkeld waarbinnen de academische dialoog centraal staat.

Contactpersoon: Fred Wiegant

Lees hier meer over dit project.

CLIKCS: Co-creating Health Information Knowledge Clips for Society

CLIKCS is een multidisciplinair onderwijsproject waar studenten van verschillende opleidingen samen online publiekseducatiemateriaal maken in de vorm van kennisclips en webteksten. Deze onderwijsvorm is innovatief, brengt studenten in verbinding met de samenleving, is interdisciplinair en leert studenten gebruik te maken van digitale middelen voor kennisverspreiding. Studenten Geneeskunde leren over communiceren met patiënten en studenten CIW leren over digitale communicatie in co-creatie met patiënten.

Contactpersoon: Joost Frenkel

Lees hier meer over dit project.

THERMOS: TeacHERs MOnitoring their Students

THERMOS draagt bij aan het creëren van een leeromgeving die studenten optimaal ondersteunt, door hen meer grip op hun studie-aanpak te geven. In dit project wordt informatie over hoe studenten studeren (studeergedrag) en hoe zij de leeromgeving ervaren (studeerervaring) geïntegreerd met data over studievoortgang (OSIRIS). Studenten kunnen daarbij ondersteuning vinden bij tutoren en studieadviseurs. THERMOS helpt ook deze begeleiders het studeergedrag, -ervaring en voortgang van studenten te monitoren en ondersteunt zo het voeren van gesprekken met studenten. Wanneer wordt geaggregeerd naar groepsniveau kan het docenten informeren over de leeromgeving in hun cursus als geheel.

Contactpersoon: Marieke van der Schaaf

Lees hier meer over dit project.

Select-UU: een impuls voor de selectiepraktijk

Dit project beoogt de selectieprocedures binnen de UU te verbeteren door daarvoor betrouwbare instrumenten te ontwikkelen, die aansluiten op de specifieke vaardigheden die binnen een opleidingen van belang zijn (alignment). Vooral de ontwikkeling van instrumenten voor de selectie op hogere cognitieve vaardigheden die aansluiten bij opleidingsdoelen zijn daarbij de uitdaging.

Contactpersoon: Sebastiaan Steenman

Lees hier meer over dit project.

Community-based research for the Humanities

Met dit project wordt community-based onderzoek (CBR) in de geesteswetenschappen ingezet om de maatschappelijke betrokkenheid van studenten te vergroten en om inzicht te geven in de maatschappelijke relevantie van hun opleiding. Het project is een samenwerking van de Faculteit der Geesteswetenschappen en UCU en ondersteunt studenten met hun thesisonderzoek met partners in Utrecht door middel van co-creatie van kennis die betekenisvol is voor de samenleving. Het programma omvat interdisciplinaire cursussen om studenten hierop voor te bereiden, zet learning communities op om studenten te ondersteunen bij het uitvoeren van CBR-projecten, en biedt studenten de gelegenheid om hun onderzoek te delen met hun mede-studenten en de maatschappelijke partners met een publicatie in een jaarboek en presentaties op een symposium.

Contactpersoon: Jocelyn Ballantyne

Lees hier meer over dit project.

Utrecht loopt voorop

Sinds 2012 kent de universiteit het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs (USO). De Universiteit Utrecht loopt hiermee voorop in het stimuleren van onderwijsinnovatie door docenten zelf. Met het fonds toont de universiteit haar waardering voor het onderwijs en wil zij goed docentschap ondersteunen. Jaarlijks is 1 miljoen euro beschikbaar voor universiteitsbrede projecten tot een maximum van 250.000 euro. De projectvoorstellen worden beoordeeld door een commissie die onder de verantwoordelijkheid van de Board van het Centre for Academic Teaching valt. Voorstellen dienen aan te sluiten bij het Strategisch Plan. Naast de universiteitsbrede projecten krijgen de faculteiten samen ook 1 miljoen euro voor kleinschaligere projecten.