Gehonoreerde projecten in 2016

Vanuit verschillende faculteiten en het University College werden in de ronde 2016 tien aanvragen ingediend voor financiering uit het universitaire gedeelte van het stimuleringsfonds. De beoordelingscommissie selecteerde zes voorstellen voor nadere uitwerking, waarvan er uiteindelijk vijf worden  gehonoreerd.

Gehonoreerde projecten

‘Communicate!’

Vervolg op succesvol eerder project dat een app ontwikkelde waarmee studenten digitaal hun communicatievaardigheden kunnen oefenen. Met de verkregen financiering wordt gewerkt aan verdere verdieping en verbreding van het project.

Projectleider: prof. dr. Johan Jeuring

‘Leven Lang Leren: Ontwikkeling gemodulariseerde opleidingstrajecten’

In dit project wordt onderzocht hoe het modulariseren en flexibiliseren van opleidingen kan bijdragen aan het bieden van onderwijs voor werkenden. Ook wordt gewerkt aan professionalisering van docenten die dergelijk onderwijs gaan verzorgen.

Projectleider: prof. dr. Jan van Tartwijk

‘Verbetering van academische taalvaardigheid: native speakers’ peerfeedback’

In dit project wordt peerfeedback (onderwijsmethode waarbij studenten elkaar lesgeven) ingezet voor de intensivering van het taalonderwijs. Doel: betere benutting van het bestaande ‘internationaliseringskapitaal’ door koppeling van studenten moderne vreemde talen aan internationale studenten van het University College en Erasmus uitwisselingsstudenten.

Dit project bouwt voort op een in 2012 succesvol verlopen EMP-project bij de opleiding Frans.

Projectleider: dr. Emmanuelle Le Pichon

‘Longitudinaal interprofessioneel werkplekleren’

In dit project worden nieuwe vormen van werkplek-leren ontwikkeld, met als inzet de verbetering van interprofessionele samenwerking tussen specialisten uit verschillende disciplines en tussen specialisten en andere zorgverleners.

Centraal staan:

  1. Integreren van academische kennis in praktijk-settings.
  2. Interprofessioneel handelen en beslissen.
  3. Longitudinaal en vanuit de maatschappelijke context denken.

Projectleider: dr. Marielle Jambroes

‘Prelabs en E-labs: Digitaal leren experimenteren’

Het is kostbaar om studenten al vroeg in hun studie experimenten te laten uitvoeren. Dit project beoogt een oplossing te bieden door vormen van digitaal experimenteren te ontwikkelen. Kennisclips, online protocollen en in silico op te zetten en uit te voeren experimenten moeten de student in een veel vroeger stadium leren experimenteel te denken. Dit initiatief komt vanuit University College Utrecht. De opleidingen biologie, scheikunde, biomedische wetenschappen, geneeskunde en diergeneeskunde nemen deel aan dit project. 

Projectleider: dr. Bas Defize