Missie, visie en pijlers van het Centre for Academic Teaching and Learning

Verbinden, versterken en verbeteren van de universitaire onderwijsgemeenschap

De missie van het centre is het onderwijs en het leren te bevorderen door een universitaire onderwijsgemeenschap te stimuleren (verbinden), door de ontwikkeling van docenten en hun onderwijs te ondersteunen (verbeteren) en door het creëren van kennis en het delen van expertise over onderwijs en leren te ondersteunen (versterken).

Visie

Het centre probeert deze missie te volbrengen door te focussen op pijlers: docentontwikkeling, onderwijsinnovatie en Educational Scholarship. Het centre stimuleert deze pijlers door het aanbieden van cusussen en programma’s, fondsen en prijzen, advies en ondersteuning en door het creëren van een gemeenschap en netwerk. Veel activiteiten richten zich op meer dan één pijler: docentontwikkeling, onderwijsinnovatie en Educational Scholarship gaan idealiter hand in hand. Het centre dient als een expertisecentrum voor onderwijs en leren.

Docentondersteuning doelen

Docentontwikkeling

De Universiteit Utrecht heeft als doel om haar academische personeel de capaciteit en middelen te verschaffen die zij nodig hebben om hoge kwaliteit onderwijs te leveren. Iedereen die afgestudeerd is aan een universiteit is, na zijn opleiding in zijn eigen specifieke discipline, goed uitgerust met relevante inhoudelijke kennis. Toch hebben docenten aanvullende scholing nodig om hun onderwijstaken goed te kunnen vervullen. De universiteit heeft een groot aanbod aan cursussen en programma’s, gericht op verschillende onderwijstaken, en voor elk niveau en elke fase in de loopbaan van een docent.

Onderwijsinnovatie

Het universitaire onderwijs moet zich voortdurend aanpassen aan de veranderingen in de samenleving, de studentenpopulatie en de technologische ontwikkelingen. Onderzoek en ervaring leveren theoretische en praktische inzichten op over hoe onderwijs en leren verbeterd kunnen worden, welke geïmplementeerd moeten worden om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Onderwijsinnovatie vergt expertise, tijd en geld. De Universiteit Utrecht biedt expertise en technische ondersteuning, bijvoorbeeld via de Educational Resources Pool (EMP) en het Educate-it programma. Het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) stelt tijd en middelen beschikbaar voor docenten in innovatieprojecten. Het uitvoeren van een innovatieproject staat ook centraal in verschillende docentontwikkeling programma’s voor gevorderden.

Educational Scholarship

Via onderwijsonderzoek en Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) draagt de Universiteit Utrecht bij aan zowel de generieke als de contextspecifieke kennisbasis over universitair onderwijs. Onderstaande figuur laat zien hoe we de focus van disciplinegericht onderwijsonderzoek, onderwijskunde en SoTL definiëren. Merk echter op dat in de praktijk de verschillende typen van scholarship niet duidelijk zijn af te bakenen.

Door het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs wil de Universiteit Utrecht het gebruik van deze kennis vergroten om ons onderwijs te optimaliseren en het onderwijs voortdurend aan te passen aan de behoeften van onze studenten en de samenleving als geheel.