Voornemen tot uitgifte in erfpacht van grond door de Universiteit Utrecht aan de gemeente Utrecht (kenmerk V&C/N28945 d.d. 7 april 2022)

De reactietermijn van 30 dagen is verstreken per 8 mei 2022

De Universiteit Utrecht (hierna: universiteit) heeft het voornemen om het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie N, nummer 1360, gedeeltelijk, gelegen aan de Cambridgelaan op het Utrecht Science Park te Utrecht (hierna: USP) met een grootte van circa 16.000 m2, in erfpacht uit te geven met vestiging van een zelfstandig opstalrecht aan de gemeente Utrecht (hierna: gemeente) ten behoeve van de huisvesting van de Internationale School Utrecht (hierna: ISU) voor ca. 1200 leerlingen met (buiten)sport-/speelgelegenheid.

De gemeente heeft op grond van de wet primair onderwijs en de wet voortgezet onderwijs de taak om voor huisvesting van scholen te zorgen. ISU is een school die op grond van deze wettelijke taak door de gemeente gehuisvest dient te worden. ISU is op dit moment gevestigd op een tijdelijke locatie. Vanwege de groei van de school is een definitieve locatie vereist. Vanwege de grootte van de school en de ontwikkeling hiervan heeft ISU de gemeente gevraagd om als bouwheer voor haar op te treden en naast het ter beschikking stellen van een locatie ook de ontwikkeling hiervan ter hand te nemen.

De gemeente heeft zich in de zoektocht naar een definitieve locatie voor de huisvesting van ISU in december 2016 bij de universiteit gemeld. Na verkennende gesprekken heeft de universiteit aangegeven mee te willen werken aan bovengenoemd initiatief wat past binnen de ambities voor het USP en de Omgevingsvisie Utrecht Sciencepark 2040. Met de komst van ISU op het USP is er sprake van een school die zowel primair als voortgezet internationaal onderwijs aanbiedt. Daarmee kan op het USP voor de specifieke doelgroep van ISU een doorgezette leerlijn worden aangeboden, van crèche, tot basisschool, middelbare school en het hoger onderwijs. Voorts draagt een dergelijk onderwijsinstituut bij aan het internationale vestigingsklimaat van het USP. In aanvulling daarop kan de gemeente samen met ISU een aansprekend gebouw ontwikkelen dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het USP en daarmee aan het vestigingsklimaat.

De universiteit heeft op 18 april 2017 met de gemeente en ISU een intentieovereenkomst gesloten met als doel te komen tot de vestiging van het bovengenoemde recht van erfpacht. Sinds april 2017 hebben de universiteit, gemeente en ISU daarom ook aanzienlijke kosten gemaakt om het plan nader uit te werken. De universiteit heeft zich gecommitteerd bovengenoemd perceel grond sinds april 2017 gereserveerd te houden voor de gemeente en bovengenoemd initiatief. In de tussentijd is in samenspraak met de gemeente een bouwenvelop opgesteld om ruimtelijke en functionele randvoorwaarden mee te geven voor bebouwing en de openbare ruimte, alles ten behoeve van de voor dit plan noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Bouwenvelop International School Utrecht, Cambridgelaan is vervolgens ter inzage gelegd en de reacties zijn verwerkt in de reactienota. In januari 2020 is de Bouwenvelop International School Utrecht, Cambridgelaan door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht vastgesteld. De universiteit geeft met het voornemen tot uitgifte in erfpacht van bovengenoemd perceel grond derhalve uitvoering aan de reeds bestaande contractuele afspraken met de gemeente en ISU.

Gelet op het voorgaande is de universiteit van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de vestiging van het recht van erfpacht en vestiging van het zelfstandig opstalrecht van de in de aanhef van deze publicatie genoemde grond, te weten: de gemeente.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 30 kalenderdagen na datum van publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan gebiedsontwikkeling@uu.nl onder vermelding van “Reactie voorgenomen uitgifte in erfpacht van grond door de Universiteit Utrecht aan gemeente Utrecht (kenmerk V&C/N28945 d.d. 7 april 2022)”. Na onze gemotiveerde reactie op uw bericht krijgt u desgewenst nog een tweede termijn van 7 kalenderdagen om een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland. Indien u één van beide termijnen ongebruikt laat verstrijken, vervalt uw recht in rechte op te komen tegen de voorgenomen uitgifte in erfpacht met vestiging van een zelfstandig recht van opstal.

Met deze publicatie geeft de Universiteit Utrecht uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Afdeling Gebiedsontwikkeling via: gebiedsontwikkeling@uu.nl.