Voornemen tot grondruil met de gemeente Utrecht (N30483, 14 november 2022)

De reactietermijn van 30 dagen is verstreken

De Universiteit Utrecht (hierna: universiteit) heeft het voornemen om een grondruiltransactie aan te gaan met de gemeente Utrecht (hierna: gemeente). Bij deze transactie verkrijgt de gemeente het eigendom van de universiteit van het perceel grond kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie N, nummer 1746 (gedeeltelijk) gelegen aan de Zandlaan op het Utrecht Science Park (hierna: USP) te Utrecht met een grootte van circa 541 m2 (hierna: perceel 1746). De universiteit verkrijgt bij deze transactie het eigendom van de gemeente van het perceel grond kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie N, nummer 1492 (gedeeltelijk) gelegen aan de Cambridgelaan op het USP te Utrecht met een grootte van circa 976 m2 (hierna: perceel 1492).

Bovengenoemde grondruil is noodzakelijk om een tweetal ontwikkelingen in het USP mogelijk te maken. De eerste ontwikkeling betreft de doorfietsroute ‘Via Regia’ van Utrecht naar Veenendaal. In het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023 van de provincie Utrecht is vastgelegd dat de provincie Utrecht de regie neemt om te komen tot de kwaliteitsverbetering van zeven prioritaire doorfietsroutes. De universiteit en gemeente zijn hier als betrokken wegbeheerders bij betrokken en hebben hiertoe op 22 februari 2022 de Samenwerkings- en realisatieovereenkomst betreffende de aanleg van de doorfietsroute Utrecht Science Park-Veenendaal 'VIA REGIA’ gesloten met de provincie Utrecht en andere betrokken gemeenten de Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Veenendaal. De gemeente heeft het eigendom van perceel 1746 van de universiteit nodig om het gedeelte tussen de Zandland en de Bolognalaan van de doorfietsroute te kunnen aanleggen en beheren en daarmee gehoor te geven aan de afspraken die zijn vastgelegd in eerder genoemde Samenwerkingsovereenkomst. De tweede ontwikkeling is het nieuwbouwproject studentencomplex High Five aan de Cambridgelaan. De gemeente is eigenaar van perceel 1942. Het perceel 1942 doet op het moment dienst als fietspad, maar de wens is om dit perceel in te richten als voorzieningenstrook om het te ontwikkelen studentencomplex High Five aan te laten sluiten op de openbare weg (de Cambridgelaan). De universiteit heeft het eigendom van perceel 1492 van de gemeente nodig om de aanleg van bovengenoemde voorzieningenstrook mogelijk te maken. Het betreft een herindeling van de openbare ruimte. De universiteit is als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte op het USP de enige serieuze gegadigde om de voorzieningenstrook op perceel 1492 in te richten.

De universiteit en gemeente hebben hun privaatrechtelijke verhouding in het protocol 1993  vastgelegd op basis waarvan dergelijke ruiltransacties kunnen worden doorgevoerd. De universiteit en gemeente zijn voor bovengenoemde twee ontwikkelingen tot elkaar aangewezen en wensen derhalve over te gaan tot het sluiten van de ruilovereenkomst.   

Gelet op voorgaande is de universiteit van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het sluiten van de ruilovereenkomst en daarmee de eigendomsoverdracht van perceel 1746, te weten: de gemeente.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 30 kalenderdagen na datum van publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan gebiedsontwikkeling@uu.nl onder vermelding van “Reactie Voornemen tot grondruil met de gemeente Utrecht (N30483 14 november 2022)”. Na onze gemotiveerde reactie op uw bericht kunt u binnen een termijn van 7 kalenderdagen een kort geding aanhangig maken bij de rechtbank Midden-Nederland. Indien u één van beide termijnen ongebruikt laat verstrijken, vervalt uw recht in rechte op te komen tegen de voorgenomen grondruil.  

Contact

Met deze publicatie geeft de Universiteit Utrecht uitvoering aan het Didam-arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Afdeling Gebiedsontwikkeling via gebiedsontwikkeling@uu.nl.