VMR-themamiddag ‘Milieubescherming in het omgevingsplan’

Op 24 november 2016 vond de themamiddag ‘Milieubescherming in het omgevingsplan’ plaats in Utrecht, georganiseerd door de Vereniging voor Milieurecht (VMR). Deze middag is georganiseerd om de concept-preadviezen te bespreken die zijn opgenomen in de (nog te verschijnen) bundel ‘Milieubescherming in het omgevingsplan’.

VMR-themamiddag

Omgevingswet

Het omgevingsplan is een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding is voorzien in 2019, leidt tot een stelselherziening binnen het omgevingsrecht. Het betreft het toekomstige stelsel van regels over de fysieke leefomgeving zoals water, milieu en ruimtelijke ordening.

Bundel

Vijftien auteurs vanuit de wetenschap (waaronder het UCWOSL), overheid, advocatuur, rechterlijke macht en uitvoeringspraktijk hebben aan de bundel bijgedragen. De bijdragen zijn vanuit verschillende invalshoeken geschreven en vormen een verkenning van de (on)mogelijkheden die het omgevingsplan biedt voor het beschermen, verbeteren en benutten van het milieu. De bundel is zowel geschikt om te betrekken bij verdere uitwerking van de Omgevingswet- en regelgeving als ter voorbereiding op het werken met een omgevingsplan.

VMR-themamiddag

Reflecties

Tijdens de middag hebben drie referenten, te weten prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman, prof. mr. R. (Rosa) Uylenburg (beiden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) en mr. dr. J.H.G. (Jan) van den Broek (senior legal counsel bij VNO-NCW en geassocieerd medewerker bij het UCWOSL) gereflecteerd op de bijdragen. Na deze reflecties, waarin de referenten de auteurs door middel van prikkelende vragen hebben uitgedaagd om dieper op het onderwerp in te gaan, konden de auteurs kort reageren op de reflecties. Vervolgens werd de zaal de gelegenheid geboden om met de auteurs en de referenten in discussie te gaan.

Van deze reflecties, reacties en discussies is een verslag gemaakt dat wordt openomen in de bundel. Voor de auteurs is er ten slotte gelegenheid om naar aanleiding van de middag hun concept-bijdrage nog aan te passen of aan te vullen.

VMR-themamiddag

Bijdragen UCWOSL

Diverse medewerkers van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) hebben (inhoudelijk) bijgedragen aan de totstandkoming van de bundel en de organisatie van de middag. Zo was Marleen van Rijswick in haar hoedanigheid als voorzitter van de VMR dagvoorzitter en heeft zij als co-auteur het voorwoord geschreven van de bundel.

Jan van den Broek (geassocieerd medewerker bij het UCWOSL) trad als referent op. Valérie van ’t Lam en Marcel Soppe (geassocieerd medewerkers bij het UCWOSL) en Annelies Freriks (hoogleraar omgevingsrecht, in het bijzonder op het terrein van het natuurbeschermingsrecht bij het UCWOSL) hebben als auteur bijgedragen aan de bundel. Julian Kevelam (promovendus bij het UCWOSL) heeft de verslaglegging van de middag voor zijn rekening genomen.

De definitieve versie van de bundel zal op korte termijn verschijnen. Houd daarvoor de website van de VMR in de gaten!