28 juli 2017

Veni-subsidie voor 5 pas gepromoveerde Utrechtse Bètawetenschappers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vijf pas gepromoveerde Utrechtse Bètawetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro verleend. Veni biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Verkennen van equivariante homotopie theorie

Dr. Magdalena Kedziorek - Universiteit Utrecht, Wiskunde
Wiskundigen zijn altijd geintrigeerd geweest door geometrische vormen. Een van de constante thema's hierbinnen is het begrijpen van meetkundige objecten met een extra structuur gegeven door hun symmetrie-eigenschappen. Het hier voorgestelde onderzoek gebruikt moderne methoden om deze meetkundige objecten met symmetrie te onderzoeken.

Karakterisatie van katalyse op moleculair niveau

Dr. Freddy Rabouw - Universiteit Utrecht, Debye Institute for Nanomaterials Science
Katalysatoren maken chemische reacties sneller en efficiënter. Typisch bevat een katalysator miljarden actieve nanodeeltjes die samen de eigenschappen bepalen. De onderzoeker gaat chemische reacties bestuderen op de schaal van een enkel katalytisch nanodeeltje. Dit zal leiden tot een beter begrip van katalyse en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren.

Fotonen transport door complexe circuits: signaal verbetering door ruis

Dr. Said Rodriguez - Universiteit Utrecht, Nanowetenschappen
Transport van energie en informatie door complexe circuits wordt meestal gehinderd door ruis. In natuurlijke systemen zoals de hersenen komt het omgekeerde voor: Transport wordt verbeterd door ruis. Dit effect benutten de onderzoekers om nieuwe fotonische schakelingen te maken waarin ruis belangrijke functionaliteit mogelijk maakt, zoals éénrichtingsverkeer voor licht.

Omtrent een wiskundige formulering van de Landau-Ginzburg/conforme veldentheoriecorrespondentie

Dr. Ana Ros Camacho - Universiteit Utrecht, Wiskunde 
Dit project onderzoekt de algebraïsche structuren die de fundering vormen van een resultaat uit de theoretische natuurkunde dat bekend staat als de Landau-Ginzburg/ conforme veldentheoriecorrespondentie. Voorts beoogt het project deze correspondentie wiskundig te formuleren.

Quark-gluon plasma en zwarte gaten

Dr. Wilke van der Schee - Universiteit Utrecht, Natuurkunde 
Bij botsingen van loodkernen in de LHC versneller ontstaat een quark-gluon plasma. Door de sterke kracht tussen deze deeltjes heeft dit plasma verrassend sterke overeenkomsten met de horizon van een zwart gat. Dit onderzoek modelleert de formatie en evolutie van dit plasma gebruikmakend van een corresponderend zwart gat.