20 december 2016

8 van 12 gehonoreerde projecten verbonden aan de UU

Utrechtse geesteswetenschappers bijzonder succesvol in NWO Vrije Competitie

Maar liefst 8 onderzoeksprojecten waarbij Utrechtse geesteswetenschappers zijn betrokken, ontvangen een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het subsidieprogramma Vrije Competitie Geesteswetenschappen. De projecten gaan over eigendom, macht, markt. Over kennis in Indonesië. En over taal: betekenis, tijd, taalontwikkeling en Afrikaanse trommeltaal. In totaal heeft NWO in deze ronde 12 projectvoorstellen gehonoreerd.

Private eigendom, publieke macht

Het dominante beeld van de liberaal-democratische samenleving scheidt private eigendom en publieke macht. De ongelijke verdeling van private vermogens, de publieke rol van bedrijfsactiviteiten en de structuren van gemeenschappelijke productie en consumptie dagen dat beeld elk op een eigen manier uit. Hoe kan de liberaal-democratische politieke theorievorming daarmee omgaan?
 

De maakbare markt. Een geschiedenis van het naoorlogse Nederlandse neoliberalisme

Hoewel de verzorgingsstaat sinds de jaren tachtig grondig is hervormd zou Nederland, in tegenstelling tot het buitenland, geen neoliberale stroming hebben gekend. Dit historisch onderzoek vecht dit beeld aan en bestudeert de politieke gedachtenvorming, de reikwijdte en de beleidsinvloed van de neoliberale beweging in naoorlogs Nederland.
 

Couponknippers aan de macht? Beleggersgedrag en politieke besluitvorming in Nederland, 1780-1920

Sinds de Gouden Eeuw kent Nederland veel effectenbezit. Gaf dat couponknippers ook meer invloed op het overheidsbeleid dan bijvoorbeeld grootgrondbezitters? We onderzoeken waar de elite z’n geld in stopte, en waarom: sociaal prestige, financieel gewin, politieke macht? En hoe beïnvloedde dat de omvorming van een kwakkelende handelsrepubliek tot industrialiserende eenheidsstaat?
 

Actie op afstand in het Nederlands

In het Nederlands hoeven woorden die bij elkaar horen niet in elkaars onmiddellijke omgeving voor te komen: betekenisverbanden tussen woorden kunnen kriskras door elkaar lopen. Onderzoekers ontwerpen een wiskundig model om dit soort verstrengelde verbanden te ontrafelen. Daarmee hopen zij de kwaliteit van taalverwerking met de computer te verbeteren.
 

  • Onderzoeker: Prof. dr. Michael Moortgat
  • Projecttitel: A composition calculus for vector-based semantic modelling with a localization for Dutch
  • Verbonden met: Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS)
Hoe dekoloniseerde Indonesië kennis?

Toen Indonesië onafhankelijk werd, moest het een nieuwe kennisinfrastructuur opbouwen. In een onderzoek naar de ontwikkeling van universiteiten, uitgevers en grote bedrijven zoeken historici uit hoe groot de koloniale erfenis in Indonesië was in de productie en verspreiding van kennis en waarom de ontwikkeling van een krachtige kenniscultuur moeizaam verliep.
 

Tijd in vertaling

Talen verschillen in hun systeem van werkwoordstijden. Dit programma gebruikt meertalige corpora van conversatie en literaire teksten om de taakverdeling tussen verleden, tegenwoordige en voltooide tijden in kaart te brengen.
 

Taalontwikkeling in de problemen

Dat kinderen gaan praten vinden we heel normaal. Maar wat als het niet vanzelf gaat, als je bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis hebt? Door de vertraagde taalontwikkeling van kinderen met het 22q11-deletiesyndroom te onderzoeken hopen de onderzoekers beter te begrijpen wat taalontwikkeling mogelijk maakt, waar problemen kunnen ontstaan en hoe we kunnen helpen.
 

Wanneer taal een ritme heeft

Allerlei mythes doen de ronde over Afrikaanse trommeltalen, maar wetenschappelijk gezien weten we weinig over ze. Dit project bestudeert de Senegalese trommeltaal Sabar: Aan welke regels zijn ritmes uit het Sabar onderhevig? Kan deze trommeltaal gebruikt worden voor communicatie? Lijkt Sabar meer op een gewone taal of op muziek?
 

  • Onderzoeker: Prof. dr. Yoad Winter 
  • Projecttitel: When language has a beat: Senegalese drum language and linguistic theory
  • Verbonden met: Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS)

NWO Vrije competitie

NWO Geesteswetenschappen heeft aan 12 onderzoekers financiering toegekend vanuit de Vrije competitie geesteswetenschappen. Via dit instrument is financiering beschikbaar voor de beste geesteswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden. Een programma dient uit minimaal twee deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. De samenhang tussen de projecten moet een aantoonbare meerwaarde hebben voor het eindresultaat van het onderzoeksprogramma

Bron: NWO