Utrecht Young Academy roept klimaatcrisis uit

Foto door David Holt (CC BY 2.0)

De schoolstakers van “Fridays for Future” hebben in de week van 20 tot 27 september 2019 een oproep gedaan tot een wereldwijde klimaatstaking. Miljoenen volwassen wereldwijd hebben hun steun uitgeroepen en zetten zich in voor nieuwe wereldwijde acties.

De Utrecht Young Academy (UYA) sluit zich als instelling aan bij honderden wetenschappers in Nederland en duizenden wereldwijd, om te stellen dat de zorgen van de klimaatstakers gerechtvaardigd zijn.

Daarom ondertekenen we het consensus statement opgezet door een verbond van wetenschappers. We onderschrijven vooral “dat de huidige inspanningen om klimaatverandering in te perken inadequaat zijn” en dat we “als wetenschappers (…) naast het voorzien in wetenschappelijke kennis ook een morele verplichting [hebben] om de maatschappij te informeren en te waarschuwen over de staat van onze planeet”. 

Wij vinden het evident dat de publieke steun voor de wetenschap de verplichting met zich mee brengt om in tijden van onzekerheid en maatschappelijke uitdagingen als wetenschappers alles te doen wat in onze macht ligt om oplossingen te vinden en risico’s vast te stellen.

We zijn ervan overtuigd dat persoonlijke en politieke maatregelen noodzakelijk zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de ontwrichting van het klimaat en de gevolgen daarvan.

Het is onderdeel van de missie van de Utrecht Young Academy om bruggen te slaan tussen wetenschap, beleidsmakers en de maatschappij, naast onze formele verplichtingen op het gebied van onderzoek en onderwijs. We begrijpen nu dat we meer aandacht moeten schenken aan dit probleem dat zo bepalend is voor onze generatie, en aan het begrijpen en tegengaan van de ecologische en klimaatcrisis.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, roepen we nu de klimaatcrisis uit. We ondernemen zelf drie acties:

  • UYA zal directe communicatiekanalen gebruiken om iedereen te informeren over de maatschappelijke en ecologische gevolgen van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit.
  • UYA ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op het verhogen van weerbaarheid tegen klimaatverandering en paraatheid bij alle mogelijke gevolgen.
  • UYA-leden zullen de klimaatcrisis zwaarder laten meewegen bij het bepalen van hun onderzoeksvragen. 

We zullen een groot deel van onze beschikbare tijd en ons projectbudget in de komende jaren voor deze acties gebruiken totdat we overtuigd zijn dat een adequate hoeveelheid middelen toegewezen wordt voor de oplossing van dit vraagstuk. We sporen andere academici en instituten aan om de klimaatcrisis uit te roepen en maatregelen te treffen.

We zullen onze acties delen en over de voortgang, knelpunten en resultaten op transparante wijze communiceren.