21 november 2019

Universiteit Utrecht werkt mee aan oplossingen voor de crisis rond stikstof

Utrechtse Heuvelrug in ochtend. Foto: Dykam, via Unsplash
De Utrechtse Heuvelrug in ochtendlicht. Foto: Dykam, via Unsplash

Aan de oplossing van de bestuurlijke crisis rond stikstofoverschotten wordt hard gewerkt, zeker ook aan de juridische aspecten daarvan. Chris Backes, hoogleraar omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht is hier in verschillende hoedanigheden intensief bij betrokken.

In het NRC en het FD van verschenen deze maand twee interviews over mogelijke en onmogelijke oplossingsrichtingen, waarin ook onderzoek van Backes en zijn collega's werd aangehaald.

'Stikstofcrisis was niet nodig, Nederland is te voorzichtig’, kopt het NRC op 14 november 2019. "In de Europese Habitatrichtlijn, artikel 6 lid 3, staat dat je verplicht bent een passende beoordeling te maken van activiteiten in een natuurgebied als die leiden tot significante schade. Het moet dus gaan om significante extra schade aan een natuurgebied. Je hoeft echt niet elke minimale extra belasting te verbieden", zegt Backes ondermeer. Hij pleit voor de introductie van een drempelwaarde voor kleinere activiteiten met stikstofuitstoot, maar dan wel ecologisch goed onderbouwd.

Chris Backes
Chris Backes, in de Tweede Kamer in juni 2019.

'Natuurreservaten schrappen vrijwel onmogelijk', schrijft het Financieele Dagblad op 14 november 2019. Het kabinet zoekt in Brussel toestemming om flexibeler om te gaan met beschermde natuurgebieden, maar dat is kansloos, zegt hoogleraar omgevingsrecht Chris Backes. Hij was een van de deskundigen die hier in 2017 al eens onderzoek naar deed in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Hun conclusie was 'dat er niet veel ruimte is' voor Nederland om af te wijken van de Europese regels. In 2011 was een andere groep Nederlandse deskundigen, onder wie Backes, eveneens tot de conclusie gekomen dat het vrijwel onmogelijk is Natura-2000-gebieden te schrappen. De krant haalt ook een onderzoek naar drempelwaarden aan, van Backes en collega's, naar de drempelwaarde voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van activiteiten met een minimale stikstofuitstoot. Nederland is daar inderdaad strenger dan de ons omringende landen, maar dat is 'als reactie omdat we afgelopen jaren het stikstofbeleid zo laks hebben ingevuld,' zegt Backes.

Chris Backes kwam veel in de media over stikstof: