Universiteit Utrecht (IRAS) en KWR starten Academische Werkplaats Gezond en Veilig Water

Op 30 juni ondertekenden het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht en KWR een samenwerkingsovereenkomst, gericht op het dichten van kennisleemten in de risicobeoordeling van stoffen in water. Met de Academische Werkplaats Gezond en Veilig Water bundelen IRAS en KWR hun krachten om vragen vanuit wetenschap, onderwijs en praktijk te beantwoorden.

IRAS en KWR delen een gemeenschappelijk doel: het gebruik van bestaande en innovatieve methoden die helpen meer inzicht te krijgen in de blootstelling van stoffen in water en de mogelijke effecten hiervan. Wereldwijd worden veel verschillende verontreinigingen in het water aangetroffen, terwijl de schaarste van watervoorraden toeneemt als gevolg van verstedelijking, stijgend chemicaliëngebruik en klimaatverandering. Voor nieuwe verontreinigende stoffen is het niet altijd duidelijk of deze een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van mens en milieu. Dit vormt een probleem voor beleid, maatschappij en bedrijfsleven om onderbouwde keuzes te maken in de beoordeling van (drink)waterverontreinigingen. Met de inzet van blootstellingsstudies, epidemiologie en toxicologie gaat de Academische Werkplaats Gezond en Veilig Water hierbij helpen.

Vertalen van wetenschappelijke kennis

‘Bridging Science to Practice’ – tevens de pay-off van KWR – staat in de Academische Werkplaats centraal, zegt Milou Dingemans, onderzoeker bij KWR. “De kracht van deze samenwerking zit in het vertalen van wetenschappelijke kennis naar relevantie in de (drink)waterpraktijk. Het zorgt voor een bevestiging van de bestaande samenwerking op het gebied van de toxicologie en in vitro testsystemen voor specifieke orgaansystemen. En het ontsluit expertise op het gebied van blootstellingstudies en de epidemiologie.”

Academische Werkplaats

De Academische Werkplaats Gezond en Veilig Water biedt een platform voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie op het gebied van waterkwaliteit en gezondheid. Dit betreft de vakgebieden toxicologie & risicobeoordeling, blootstellingevaluatie en rioolwaterepidemiologie. Zo worden in de watersector veelal richtwaarden gebruikt voor drinkwaterbronnen in relatie tot humane gezondheid, die zijn gebaseerd op bestaande kennis uit dierproeven.

Dit soort proeven zijn ethisch bezwaarlijk, duur en tijdrovend, en leveren ook niet altijd de meest relevante toxicologische kennis op. Daarom is steeds vaker sprake van alternatieven, zoals computermodellen of het gebruik van epidemiologische informatie. Voor het afleiden van risicogrenzen en -richtwaarden voor de waterkwaliteit bestaat behoefte aan een evidence-based aanpak en een structurele benadering om deze alternatieven te implementeren. De risico’s van stoffen hangt niet alleen af van hun mogelijke effecten, maar ook van de daadwerkelijke (gecombineerde) blootstelling. Dit aspect moet daarom voor drinkwater ook met bestaande en innovatieve methoden beter in kaart worden gebracht, zowel op macro- als op microniveau. Dat wil zeggen: van concentraties in waterbronnen tot in het menselijk lichaam.

Maatschappelijke en commerciële toepassingen

De nieuwe samenwerking biedt een inspirerend werkveld om relevante theorieën, modellen en instrumenten in de praktijk te testen die bijdragen aan het vaststellen van toxicologie en blootstelling van (opkomende) stoffen in drinkwater(bronnen). Uitkomsten worden met elkaar gedeeld en relevante resultaten leveren publicaties op. Waar mogelijk en relevant komen hier concrete (onderzoeks)projecten uit voort, rekening houdend met de prioriteit die vanuit praktijk, bedrijfsleven of arbeidsmarkt wordt ingegeven. Het doel van de Academische Werkplaats Gezond en Veilig Water is het omzetten van kennis en kunde in maatschappelijke en commerciële toepassingen voor de (drink)watersector.

Onderzoeksvragen

Binnen de Academische Werkplaats Gezond en Veilig Water faciliteren de partners tevens IRAS-studenten in het kennismaken met een interessant deel van hun toekomstige arbeidsmarkt. Ook kunnen ontwikkelingen en vragen op het gebied van beleid en markt vanuit drinkwaterbedrijven gemakkelijker worden beantwoord. Daarnaast kunnen via IRAS en via de drinkwaterbedrijven relevante fundamentele en toegepaste kennisvragen scherper worden geformuleerd. IRAS en KWR stellen beiden een coördinator aan voor een gezamenlijke vormgeving van de Academische Werkplaats en om als aanspreekpunt de samenwerking verder te versterken.