Universiteit presenteert stedenbouwkundige visie USP Centrum en Oost

Ontmoeten en samenwerken staat centraal

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft ingestemd met een Stedenbouwkundige Visie voor het centrum en oosten van het Utrecht Science Park (USP). In deze door Barcode Architects opgestelde visie staat hoe de buitenruimte en de gebouwen vorm krijgen de komende tien jaar: meer ruimte voor ontmoeten en samenwerken in en om de gebouwen, meer levendigheid op kleine en grote pleinen tussen de gebouwen en meer balans tussen groen en stenen, voetgangers en snel verkeer. Met deze visie zijn de kaders voor deze verandering vastgelegd, de precieze uitwerking volgt nog. De veranderingen gaan stapsgewijs en met inspraak van alle gebruikers.  

Heidelberglaan wordt centrumboulevard

Deze visie focust zich op het centrumgebied en het oostelijke deel van het USP rondom de faculteit Diergeneeskunde. Een belangrijk onderdeel van de visie is het creëren van een centrumgebied. De Heidelberglaan is daarin een belangrijke ader. Hieromheen liggen beeldbepalende gebouwen, zoals het Educatorium, het Ruppertgebouw, het Van Unnikgebouw, het Kruytgebouw en de Sterrentoren. Het idee is om deze gebouwen goed zichtbaar te maken.

Sommige oude gebouwen worden gesloopt. Op die plekken komt ruimte vrij voor pleinen. De verschillende pleinen krijgen ieder een eigen functie en karakter, maar nodigen altijd uit om te ontmoeten en te verblijven. Zo krijgt de openbare ruimte aan de Centrumboulevard, veel meer dan nu, een verbindende rol als ontmoetingsplek.

Deze visie is geen plan, maar een raamwerk

Het document laat zien wat mogelijk is in het USP en hoe de ambities van de UU ruimtelijk ingepast kunnen worden. Het is een raamwerk dat is uitgewerkt met beelden en visualisaties ter inspiratie. De stedenbouwkundige visie is geen vaststaand plan, maar een kader waarbinnen toekomstige plannenmakers, zoals ontwerpers van gebouwen en buitenruimtes, worden uitgedaagd een herkenbare en vitale campus te ontwerpen die past bij de ambities van de Universiteit Utrecht.

Stapje voor stapje zal het USP veranderen. Bij elke stap wordt de stedenbouwkundige visie als raamwerk gebruikt om de samenhang tussen alle losse stappen te bewaken. De Stedenbouwkundige Visie is gemaakt door Barcode Architects in samenwerking met de directie Vastgoed en Campus van de universiteit.

Omgevingsvisie

Samen met de gemeente Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Stichting USP wordt gewerkt aan een omgevingsvisie voor het USP. In de omgevingsvisie worden de ontwikkelingen voor de lange termijn (2040) vastgelegd en voor het hele USP uitgewerkt op hoofdlijnen waar, hoeveel en welke functies toegevoegd kunnen worden. Universiteit Utrecht en gemeente Utrecht werken nauw samen om de visie op een sterk kenniscluster en levendig gebied samen verder vorm te geven. De omgevingsvisie doorloopt zijn eigen, door de gemeente georganiseerde, participatieproces.

De campus maken we samen

De campus wordt gemaakt voor en door allerlei gebruikers. De kennis en wensen van al die gebruikers is onmisbaar om goed functionerende ruimtes te ontwerpen en te maken. Daarom betrekken we de gebruikers van USP graag bij de uitwerking van dit plan. Dat doen we zo vroeg mogelijk, zo concreet mogelijk en zo breed mogelijk. Vastgoedontwikkelingen kosten tijd, juist daarom knippen we de opgave op in verschillende opgaves en vraagstukken. Per opgave of vraagstuk kijken we hoe we inbreng en denkkracht van gebruikers kunnen organiseren. We betrekken naast de UU-community uiteraard ook andere de gebruikers zoals de Hogeschool Utrecht, het UMCU, bedrijven in het USP en bezoekers.