Toekomst van delta’s vraagt interdisciplinaire aanpak

Vandaag op Prinsjesdag zijn de nieuwe plannen van het kabinet bekend gemaakt. Daarnaast heeft ook de Deltacommissaris zijn nieuwe plannen aan het kabinet gepresenteerd in het nieuwe Deltaprogramma. Het strategisch programma Pathways to Sustainability van de Universiteit Utrecht draagt via de Water, Climate and Future Deltas kennishub bij aan kennis over lange termijn delta ontwikkelingen en daaruit volgend consequenties voor korte termijn beslissingen in delta’s zoals Nederland.

We kijken niet alleen naar water, maar juist naar een integrale multidisciplinaire aanpak. Het begrijpen van de interactie tussen het fysieke systeem van de delta en gevolgen daarvan voor de mensen die er wonen en vice versa zijn belangrijk voor het nemen van de juiste beslissingen en het implementeren daarvan.

Foto van nieuwsgierige jonge koeien in een polderlandschap langs een greppel, in de buurt van Rotterdam
Nieuwsgierige jonge koeien in het Groene Hart. (Foto: iStock/Frank Cornelissen)

Een recente casus in het Groene Hart laat zien dat een versnelling van de koersverandering, die op sommige plekken al is ingezet, nodig is om bodemdaling te beperken. Bij ruimtelijke ontwikkeling moet het watersysteem weer meer sturend worden; een deel van het gebied zullen we anders moeten gaan gebruiken, en we moeten nadenken of de baten van een nieuw gebruik niet alleen in economische termen, maar ook in natuurwaarden, biodiversiteit of CO2 opslag kunnen worden uitgedrukt. Daarbij kunnen we ook overwegen om bestuurlijke veranderingen in te zetten als ‘instrument’ om tot een oplossing te komen.

Zeespiegelstijging, bodemdaling en afname van sedimentaanvoer bedreigen delta’s wereldwijd, terwijl hier veel mensen wonen. Deze gebieden zijn economisch belangrijk, leveren een groot deel van ons voedsel en ontwikkelen zich snel. De bevolking neemt toe, steden en industrie breiden zich uit en infrastructuur wordt aangelegd. In een interdisciplinair team ontwikkelen we verschillende paden waarlangs delta’s zich kunnen ontwikkelen onder verschillende toekomstscenario’s. We bekijken daarbij niet alleen technische maatregelen en hun effecten, maar ook de socio-economische en bestuurlijke context die mede bepalen in hoeverre verschillende maatregelen in de praktijk haalbaar zullen zijn. Het is daarbij steeds de uitdaging om nu al te zorgen dat je juist die maatregelen neemt die al rekening houden met het perspectief op de lange termijn.