12 september 2017

‘Teacher leadership’: niet lijden maar leiden

Lars Tummers

In toenemende mate wordt verwacht dat leraren de verantwoordelijkheid krijgen én nemen voor cruciale aspecten van het onderwijs, zowel binnen als buiten scholen. Er ontbreekt echter een overzicht van kansrijke acties om dit ‘teacher leadership’ te stimuleren. Lars Tummers (USBO) en Nadine van Engen (Erasmus Universiteit Rotterdam) gaan nu onderzoek doen naar dit ‘teacher leadership’. Het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, onderdeel van NWO) heeft hen daarvoor een subsidie verstrekt. Tummers en Van Engen zullen niet alleen systematisch literatuuronderzoek doen. Voor het inzicht en de impact in de onderwijspraktijk zullen zij ook professionals bij hun onderzoek betrekken, en onder andere door het organiseren van lunchlezingen met relevante stakeholders de doorwerking van dit onderzoek in het onderwijs proberen te bevorderen.

Teacher leadership

De roep om ‘teacher leadership’ neemt toe. Daarbij gaat het niet alleen om leraren maar ook om schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders en de overheid. De centrale onderzoeksvraag in het onderzoeksvoorstel ‘Teacher leadership’: niet lijden maar leiden’ is dan ook: ‘Op welke manier(en) kan bereikt worden dat docenten een leidende rol kunnen spelen in individuele scholen (in alle onderwijssectoren), in samenwerkingsverbanden tussen scholen en op landelijk niveau?’
In een systematische literatuurstudie zullen Tummers en van Engen studies analyseren die betrekking hebben op zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs als het hoger onderwijs. Ze willen een definitie en dimensies van ‘teacher leadership’ ontwikkelen; een overzicht geven van bestaande kennis over de manier om ‘teacher leadership’ te stimuleren; handvatten geven aan de onderwijspraktijk en richtingen voor vervolgonderzoek identificeren.

Inzicht en impact in de onderwijspraktijk

Ten behoeve van inzicht en impact in de onderwijspraktijk zullen de onderzoeker een begeleidingscommissie instellen met docenten uit alle onderwijsniveaus, een directeur lerarenopleiding en beleidsmedewerkers. Naast het produceren van publicaties, een infographic en een animatie, zullen ze bovendien lunchlezingen met relevante stakeholders gaan organiseren – allemaal met de bedoeling om de doorwerking van deze studie in de onderwijspraktijk te bevorderen.

NWO/NRO subsidies

Lees meer lezen over de NWO/NRO projecten voor fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderwijsonderzoek op de website van NRO.