28 oktober 2014

Paul Schnabel overhandigt minister Bussemaker Sectorplan Sociale Wetenschappen

Sociale Wetenschappen: wetenschap met visie, verantwoordelijkheid en dynamiek

De sociale wetenschappen hebben zich de laatste decennia ontwikkeld tot solution generating sciences. Dit staat in het Sectorplan Sociale Wetenschappen dat maandag 27 oktober is overhandigd aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Conclusie uit het rapport: de maatschappelijke en economische waarde en impact van de sociale wetenschappen zijn hoog. De onafhankelijke commissie die het sectorplan schreef, staat onder voorzitterschap van Paul Schnabel, socioloog en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. De commissie wordt ondersteund door FSW-bestuurssecretaris, Henk van Rinsum.

De sociale wetenschappen zijn bij uitstek verbonden met maatschappelijke (beleids)vraagstukken op het gebied van onder meer (geestelijke) gezondheidszorg, arbeidsmarkt, milieu, wonen, politiek en burgerschap. Volgens het rapport leveren de sociale wetenschappen daarmee een essentiële en hoogwaardige bijdrage aan de ‘lerende economie’ in Nederland. Ook wordt geconcludeerd dat het Nederlandse sociaalwetenschappelijk onderzoek in internationaal perspectief van uitstekende kwaliteit is. Nederland staat bovendien bekend om de goede resultaten in onderzoek dat is gefinancierd binnen de Kaderprogramma's van de Europese Commissie.

Toenemende druk

Doordat zo’n twintig procent van de totale Nederlandse studentenpopulatie een sociaalwetenschappelijke opleiding volgt, leveren de sociale wetenschappen ook een belangrijke bijdrage aan de professionele beroepsbevolking: afgestudeerden zijn breed inzetbaar met een goed arbeidsperspectief. Het groeiend aantal studenten, de lage bekostigingsfactor en de systematische achteruitgang in de overheidsfinanciering per student, zorgen de laatste jaren echter voor toenemende druk op het onderwijs. Dit gaat ten koste van de tijd die beschikbaar is voor onderzoekstaken, waardoor ook de druk op onderzoek toeneemt.

Aanbevelingen

De commissie doet in haar rapport een aantal aanbevelingen. Ze pleit onder meer voor behoud van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek en voor een bekostigingssystematiek die deze verwevenheid mogelijk maakt. Om de bestuurlijke slagkracht te vergroten, dringt de commissie verder aan op versterking van de manier waarop de sociale wetenschappen georganiseerd zijn. De commissie adviseert bovendien om een talentprogramma voor jonge onderzoekers in te richten en om de huidige klinische masters selectief en tweejarig te maken.

Over de commissie

Het Sectorplan Sociale Wetenschappen werd opgesteld op verzoek van het ministerie van OCW en na afstemming met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). De onafhankelijke commissie van deskundigen werd ingesteld door het Disciplineorgaan Sociale Wetenschappen (DSW), waarin de decanen van de faculteiten sociale wetenschappen georganiseerd zijn. Het sectorplan dient onder meer als achtergronddocument voor de Wetenschapsvisie van het Ministerie van Onderwijs, dat binnenkort verschijnt.