2 mei 2018

Sanne Akerboom aan de jong-klimaattafel

Klimaat- en Energie Koepel

Sanne Akerboom, postdoc onderzoeker bij het project Resilient Societies en het programma “Regulering van Innovatie op het onderzoeksdomein Duurzame Energie”, is geselecteerd om deel te nemen aan de jong-sectortafel Elektriciteit, die de sectortafel Elektriciteit bij het Klimaat- en Energieakkoord van advies zal voorzien.

Onlangs zijn de onderhandelingen voor het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord van start gegaan. Deze onderhandelingen, waaruit voor de zomer op hoofdlijnen afspraken voor het behalen van de klimaat- en energieafspraken uit het regeerakkoord moeten voortkomen, worden gevoerd door vijf sectortafels waaraan ruim honderd organisaties deelnemen (industrie, belangenorganisaties, overheden). De vijf tafels richten zich ieder op een sector: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik.

Stem van jongeren in de onderhandelingen

Vanwege het gebrek aan jonge professionals aan tafel bij het klimaatakkoord, is op initiatief van een grote groep jonge klimaat- en energieprofessionals de oproep gedaan om ook een stem te krijgen in deze onderhandelingen. Op 26 april is daartoe de Klimaat en Energie Koepel (KEK) opgericht, die voor elke sectortafel een jongerentafel organiseerd. De voorzitters (tafelverbinders) van de jongerentafels zullen de resultaten delen met de sectortafels van het klimaatakkoord.

Sanne Akerboom hoopt met haar deelname aan de jong-sectortafel de aandacht te vestigen op innovatie en de balans tussen decentrale en centrale overheid en de markt.