Regio Deal Foodvalley onderzoekt impact gezonde voeding op preventie en zorg

14 miljoen voor onderzoek en projecten gezonde voeding

Regio Deal Foodvalley

Gezond en duurzaam voedingsgedrag kan gezondheidsklachten voorkomen, houdt mensen langer fit en actief en bevordert het herstel bij ziekte. Regio Deal Foodvalley zet daarom in op onderzoek op het gebied van gezonde voeding en op oplossingen die toepasbaar en schaalbaar zijn. Met de ondertekening van het Consortium Agreement in oktober zijn de partners hiermee officieel van start gegaan. De hoogwaardige kennis en praktijkervaring uit de regio wordt benut om de landelijke opgave aan te pakken.

De Regio Deal Foodvalley kent 3 afzonderlijke sporen die samen één geheel vormen. Dat zijn de landbouwtransitie, gezonde voeding en kennisontwikkeling. Spoor 2 gaat over gezonde voeding van prille start tot oude dag, van gezonde eetomgevingen tot voeding voor chronisch zieken. WU is penvoerder en vanuit deze rol is Prof Ellen Kampman, leerstoelhouder Voeding en Ziekte van Wageningen University, aangesteld als spoortrekker van Spoor 2 en Anne de Wiel als coördinator. Vanuit de Universiteit Utrecht zijn prof. Aletta Kraneveld en dr. Marleen Gillebaart betrokken in dit spoor.

Partners

De partners in Spoor 2 zijn Wageningen University, Universiteit Utrecht, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Prinses Maxima Centrum, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Utrecht en Alliantie Voeding in de Zorg. Samen zullen we de komende 4 jaar werken aan onderzoek, onderwijs en toepasbaarheid van de kennis. Een unieke samenwerking waarin vanuit de 8 gemeenten in Regio Foodvalley met aanpalende gebieden in de provincies Gelderland en Utrecht nauw wordt samengewerkt.

Met 5 promovendi gaan we aan de slag om een gezonde en duurzame voedselomgeving te realiseren.

Projecten gezonde voeding

WUR en UU starten in 10 wijken in de regio Foodvalley en de gemeente Utrecht met gezonde voedingsexperimenten. Vooral rond scholen, maar ook bijvoorbeeld bij MKB bedrijven. Het voedingsziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, dient hierin als proeftuin. Met minstens 3 andere ziekenhuizen en 5 zorginstellingen zullen pilots worden uitgevoerd. Dr. Marleen Gillebaart: “Met 5 promovendi gaan we in verschillende contexten aan de slag om door middel van co-creatie en practice-based research een gezonde en duurzame voedselomgeving te realiseren.”

Zwanger en voeding

In 10 gemeenten krijgen zwangeren en jonge moeders voedingsadviezen via een app. Met de verloskundigen en consultatiebureaus wordt een integrale strategie ontwikkeld en geëvalueerd, om de voedingsinname van zwangeren en hun jonge kind te verbeteren. Prof. Aletta Kraneveld: “Een goede start is het halve werk, zeker voor de ontwikkeling van het jonge kind. Daarom is het belangrijk onderzoek te doen naar het effect van voeding op de samenstelling van de borstvoeding en de gezondheid van de baby. Hier zetten het UMCU en UU in samenwerking met WUR ‘hun tanden in.”

Een goede start is het halve werk, zeker voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Chronisch zieken en voeding

Voor de vele mensen met een chronische ziekte en met name hart-en vaatziekten en kanker zet het consortium zich in op aanscherping van de richtlijnen voor voeding en beweging in de (na)zorg. Binnen dit project starten WUR, UMCU, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate met voedings- en leefstijlinterventies bij mensen met (risico op) hart- en vaatziekten en bij kankerpatiënten. Ze ontwikkelen nieuwe concepten om een gezonder voedingspatroon aan te leren én vol te houden.

Doordat experts uit de hele zorgketen hierin nauw samenwerken, is het straks makkelijker om het te laten landen in de praktijk en in richtlijnen, zoals bij Toon Hermanshuizen en beweegprogramma’s. De Alliantie Voeding in de Zorg heeft een belangrijke rol in betrekken van stakeholders en verspreiden van kennis en ervaring. In samenwerking met Prinses Máxima Centrum Utrecht wordt een longitudinale studie bij kinderen met kanker opgezet, waarbij het voedingspatroon gevolgd gaat worden van diagnose tot na de therapie.

Voeding, beweging en ouderen

In 5 gemeenten binnen de Regio Foodvalley wordt het programma ‘Eiwitrijke voeding en krachttraining voor ouderen’ toepasbaar gemaakt voor zorginstellingen en in de wijk. Daarnaast zal er inzicht worden verkregen in een verantwoorde vervanging van dierlijke eiwitten met plantaardige eiwitten in de voeding voor ouderen.

Gezonde voeding in zorgopleidingen

Om kennis over voeding in te bedden in de zorgopleidingen ontwikkelen Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Utrecht, UMCU en WU nieuwe onderwijsbouwstenen en -modules voor WO-geneeskunde en HBO en MBO verpleegkunde. Daarnaast zal de Alliantie Voeding in de Zorg dit koppelen aan de doelen van het nationaal preventieakkoord.

Over de Regio Deal Foodvalley

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de Regio Foodvalley, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, provincie Gelderland, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden en Waterschap Vallei en Veluwe. De partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Door de bundeling van krachten komt de komende vier jaar ruim 73 miljoen euro beschikbaar.

Bekijk hier de animatie van Regiodeal Foodvalley / website