3 december 2018

PPRC-onderzoekers nemen deel aan expertmeeting Universiteit Leiden over burgerinitiatieven en economisch publiekrecht

Op 30 november organiseerde de Universiteit Leiden samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een conferentie met als thema Burgerinitiatieven en het Right to Challenge. De rechtswetenschappelijke onderzoekers van het PPRC namen hier deel aan een expertmeeting over de financiering van burgerinitiatieven en rechtsbescherming. Zij werden gevraagd om vanuit hun expertise en ervaring mee te denken over concrete oplossingen voor de vermeende botsing tussen de ‘democratische logica’ van burgerinitiatieven en de ‘marktlogica’ van het economisch publiekrecht.

Het doel van de expertmeeting was het vinden van concrete handelingsperspectieven voor overheden die de spanning tussen de logica van initiatiefnemers en het economische bestuursrecht willen wegnemen en te voorzien in de informatiebehoefte over manieren waarop burgerinitiatieven een reële kans kunnen maken en op waarde kunnen worden geschat in aanbestedings- c.q. tenderprocedures. Een vraag die in dat verband vaak opkomt is of burgerinitiatieven een voorkeurspositie kunnen en zouden moeten genieten bij de verkrijging van overheidsopdrachten en subsidies. Het recht stelt hier echter grenzen aan. Wanneer blijkt dat bijvoorbeeld het aanbestedingsrecht van toepassing is, rijst dan de vraag hoe de sociaal-maatschappelijke waarde van burgerinitiatieven in een aanbesteding kan worden meegewogen.

De conferentie vond plaats in het kader van het afscheidscollege van prof. mr. dr. Job Cohen als Thorbeckehoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zijn afscheidscollege ging over lokale democratie. In het bijzonder besprak hij hoe burgerinitiatieven overheidsbeleid kunnen sturen en som zelfs volledig overnemen.