Pieter van Foreestprijs 2017

Pieter van Foreest (1521-1597)
Pieter van Foreest (1521-1597)

Het bestuur van de Pieter van Foreest Stichting stelt tweejaarlijks één wetenschapsprijs beschikbaar op het gebied van de medische humaniora, te weten de geschiedenis, ethiek, filosofie, antropologie en publiekscommunicatie van geneeskunde, volksgezondheid en zorg. De prijs is uitdrukkelijk bedoeld voor het stimuleren van jong talent op deze onderzoeksterreinen.

Doelgroep wetenschapsprijs 2017

Voor de prijs in 2017 komen studenten en junior onderzoekers in aanmerking die op grond van de publicatie van een masterscriptie dan wel tijdschriftartikelen in de periode 1 juni 2014 tot 1 juni 2017 getuigenis hebben gegeven van hun uitzonderlijk wetenschappelijk talent. Inzendingen dienen plaats te vinden op voordracht van een hoogleraar.

Spelregels voor de toekenning

De voordracht van genomineerden voor de prijs inclusief de inzendingen van de bijbehorende publicaties (in vijfvoud) dienen vóór 10 september 2017 geregistreerd te zijn bij de voorzitter van de jury. De inzendingen worden beoordeeld door een jury waarin vier leden afkomstig uit de verschillende vakgebieden zitting hebben. Bij de beoordeling zal belang worden gehecht aan inhoudelijke kwaliteit én originaliteit. De jury zal een voordracht voor de toekenning van de prijs doen aan het bestuur van de Pieter van Foreest Stichting.

Samenstelling van de jury

Prof. Guy Widdershoven (Filosofie en Ethiek, VUmc), dr. Sahiensha Ramdas (medische antropologie, AMC), dr. Abel Thijs (Internist VUmc, bestuurslid Pieter van Foreest Stichting) en drs. Peter van den Hooff (medisch historicus, prijswinnaar 2014) nemen zitting in de jury. Als voorzitter en penvoerder van de jury zal Prof. Toine Pieters vanuit het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht optreden.

Uitreiking van de prijs

De uitreiking van de hoofdprijs van 2500 euro en de twee aanmoedigingsprijzen van elk 500 euro zal plaatsvinden in november 2017 tijdens het jaarlijkse symposium van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (VFG).

Contactadres

Prof. dr. T. Pieters Postbus 85170 3508 AD Utrecht e-mail: t.pieters@uu.nl