Onderzoek naar het erkennen en waarderen van stakeholder engagement-projecten

In opdracht van het Open Science Programma van de Universiteit Utrecht ontwikkelden Wouter Boon, Madelijn Strick en Merel Mattheij een typologie van stakeholder engagement-projecten aan de Universiteit Utrecht en de doelen die zij nastreven. Hiermee wilden ze criteria identificeren voor het erkennen en waarderen van stakeholder engagement.

De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Erkennen en Waarderen geven ruimte aan leidinggevenden om de vaardigheden en prestaties van medewerkers op het gebied van stakeholder engagement te beoordelen als onderdeel van het academische takenpakket. Hiervoor zijn beoordelingsnormen nodig die recht doen aan de variëteit van verschillende stakeholder engagement projecten en de doelen die zij nastreven. Ook moet het toepassen van deze criteria praktisch hanteerbaar zijn binnen de academische beoordelingscyclus.

Voor het onderzoek vulden de projectleiders van 46 spraakmakende stakeholder engagement aan de Universiteit Utrecht een vragenlijst in. Allereerst gaven de projectleiders aan hoe zij hun project zouden categoriseren. Zij konden daarbij kiezen uit een lijst met mogelijkheden, zoals een onderzoeksconsortium, hub of loketfunctie. Daarna selecteerden zij de criteria die zij hanteren bij het beoordelen van hun project. Ze kozen daarbij uit een lijst kwaliteitsindicatoren afkomstig uit de wetenschappelijke literatuur over stakeholder engagement en maatschappelijk verantwoord innoveren.

Uit de resultaten bleek – wellicht niet verrassend – dat het meest gangbare projecttype het onderzoeksconsortium is; een vorm waarin maatschappelijke partijen betrokken zijn bij het agenderen en begeleiden van onderzoek. Ook hubs en observatories komen veel voor, waarin academici en maatschappelijk partners gezamenlijk werken aan agendavorming (hubs) en het verzamelen, analyseren, duiden en tentoonstellen van data (observatories). Minder gangbaar zijn andere samenwerkingsvormen zoals een loketfunctie of trainingssetting.

De uitvraag van kwaliteitscriteria liet zien dat veel projecten eenduidig meetbare criteria hanteren zoals inclusiviteit, participatie en wetenschappelijke output: hoeveel participanten hebben meegedaan? Hoeveel publicaties heeft het project opgeleverd? Andere kwaliteitsaspecten blijven echter juist onderbelicht, zoals reflectie en leren, en – meer in het algemeen – het proces van stakeholder engagement. Een reden hiervoor kan zijn dat deze ‘warme kant’ van het contact moeilijker te meten is en persoonlijke, mentale inspanningen vergt.

Met hun onderzoek hopen de onderzoekers het bewustzijn over de diversiteit aan engagement-vormen en beoordelingscriteria te vergroten. De resultaten kunnen onder meer worden gebruikt om een instrument te ontwikkelen waarmee medewerkers op praktische en gestructureerde wijze hun prestaties op het gebied van stakeholder engagement zichtbaar kunnen maken voor collega's, leidinggevenden en financiers, en om aandachtspunten te identificeren waarop bijsturing nodig is. Het ontwikkelen van zo’n instrument vergt nog wel vervolgonderzoek.

Gedetailleerde informatie over de achtergrond, opzet en resultaten van het onderzoek is te vinden in de longread.

Lees alles over het onderzoek