13 mei 2019

OCW-subsidie Open en Online onderwijs: alle UU-aanvragen gehonoreerd

De Universiteit Utrecht is zeer succesvol in de OCW stimuleringsregeling Open en Online onderwijs. De UU heeft twee projectenvoorstellen ingediend en aan een project meegeschreven. Al deze drie projecten zijn gehonoreerd. Een 100% score dus!

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. Daarom stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijs als voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. In totaal zijn deze ronde 27 projectvoorstellen ingediend, waarvan de minister er 15 heeft gehonoreerd. De projecten starten in 2019.

De gehonoreerde UU-projecten binnen de pijler Online onderwijs zijn:

Faculteit Geowetenschappen - The Utrecht Companion to the earth: een intelligent tutorsysteem voor persoonlijke begeleiding bij veldwerk

De faculteit Geowetenschappen van de UU ontwikkelt voor tweedejaars bachelorstudenten een intelligent tutorsysteem: Utrecht Companion to the Earth. Het intelligente tutorsysteem en de online content helpen om de cursus meer student- en probleemgestuurd in te richten. Studenten kunnen zelfstandiger werken en tegelijk de belangrijkste beoogde leerresultaten van de cursus bereiken. De contacttijd in het veld tussen student en docent wordt persoonlijker en productiever; meer gericht op het vergroten van inzicht en begrip in plaats van informatieoverdracht.

Farmacie - The imprinted brain – online begeleiding van peer learning werkvormen

Universiteit Utrecht wil ervaring opdoen met samenwerkend leren (peer learning) in online onderwijs. Dit doet ze via een nieuw op te zetten interdisicplinaire online cursus ‘The imprinted brain’. Inhoudelijk is de doelstelling van de cursus om de moleculaire genetica van psychische aandoeningen te verkennen. Op het digitale platform van de Universiteit Utrecht wordt de cursus zo ingericht en vormgegeven dat studenten uit Leeds en Utrecht, met verschillende culturele en disciplinaire achtergronden, online kunnen samenwerken, samen leren en elkaar feedback kunnen geven.

Het leerplatform wordt zo ingericht dat IT-tools voor online begeleiding gekozen, uitgetest en beschikbaar zijn, passend bij de specifieke leer- en werkopdrachten. De verschillende werkvormen worden voorzien van een beschrijving van passende online begeleidingsvorm(en). Deze beschrijvingen, in de vorm van scenario’s, zijn breder toepasbaar dan de specifieke inhoud en context van deze cursus. De ontwikkelde cursus krijgt een plaats in het aanbod van keuzecursussen en interdisciplinaire minoren van de Universiteit Utrecht en in de discovery-module ‘Body and Mind’ van de University of Leeds.

Binnen de pijler open leermaterialen is een project gehonoreerd, waar de UU in participeert:

HU en faculteit Bèta - Open online onderwijsmateriaal voor de lerarenopleiding wiskunde – hergebruik lesmaterialen

Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Windesheim zetten zich in voor hergebruik van een bestaande rijke collectie lesmaterialen voor leraren-in-opleiding voor het schoolvak wiskunde. Naast het ontsluiten worden er specifieke studieopdrachten ontwikkeld die passen bij de lesmaterialen. Zo komen 16 bundels opleidingsmaterialen beschikbaar onder een open licentie.

Om de effectiviteit van het materiaal te borgen en bij de opleidingen vertrouwen te kweken in het gebruik hiervan, ontwikkelen ze een kwaliteitsstandaard. Deze standaard richt zich op vormgeving, relevantie voor het Nederlandse wiskundeonderwijs, bruikbaarheid in de opleidingen en effectiviteit. Daarnaast wordt het gebruik van het materiaal tijdens het project ingebed in de curricula van de deelnemende lerarenopleidingen.