28 juni 2018

Minister Carola Schouten (LNV) volgt advies van SDa: geleidelijke invoering

Nieuw benchmarksysteem voor antibioticagebruik in veehouderij

Op 14 juni 2018 heeft de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) het rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2017 gepubliceerd. Daarin heeft de SDa een nieuwe systematiek opgesteld voor benchmarkwaarden voor antibioticagebruik in de veehouderij. Door de sterke vermindering in antibioticagebruik zijn de huidige benchmarkwaarden niet meer richtinggevend voor de wenselijke veranderingen in het toekomstig aanvaardbaar antibioticagebruik. Minister Carola Schouten (LNV) wil de nieuwe systematiek geleidelijk invoeren, schreef ze in de brief aan de Tweede Kamer. Dat geeft veehouders de tijd om de soms forse aanpassingen te verwezenlijken. SDa-voorzitter Dick Heederik is blij dat de minister de conclusies van het rapport onderschrijft. Op 28 juni organiseert de faculteit Diergeneeskunde een debat over de toekomst van de veehouderij, met de titel: Minder antibiotica, maar tot hoever?  

De SDa is opgericht om het gebruik van antibiotica in de Nederlandse dierhouderij in kaart te brengen, te analyseren en daarover te rapporteren. Zij gebruikt hiervoor data (antibioticumgebruik per bedrijf) die verplicht worden geregistreerd in centrale databases en stelt op basis daarvan benchmarks vast. De SDa constateert dat in alle sectoren veel bedrijven het lage gebruik in 2017 hebben weten te consolideren en in een aantal gevallen nog verder hebben weten te verlagen, schrijft de minister. 

Totale daling

Uit de analyse blijkt dat het antibioticagebruik over 2017 is verminderd in de kalkoensector (-23,7%), de vleeskuikensector (-7,8%), de kalversector (-3,6%) en de varkenssector (-1,9%). Het antibioticagebruik in de melkveesector en de rundveevleessectoren is in 2017 licht gestegen met respectievelijk 1,5% en 2,7%. De totale daling van het antibioticagebruik sinds 2009 is in de vleeskalverhouderij 40% (49% sinds 2007), de varkenshouderij 58%, de melkveehouderij 47% en de vleeskuikenhouderij 74%.

Actie ondernemen

In de nieuwe systematiek is er nog maar één benchmark, in plaats van de tot nu toe gehanteerde indeling in streef-, signalerings- en actiegebied (groen, oranje en rood gebied). Het signaleringsgebied vervalt met deze nieuwe opzet. Dat betekent dat elk bedrijf dat boven de benchmarkwaarde zit in het actie of rode gebied valt, en actie moet ondernemen om het gebruik te verminderen.

 

Minister Schouten: "We blijven inzetten op verdere reductie van het gebruik van antibiotica bij dieren"

Afwijken van de meerderheid

"Met het vaststellen van nieuwe benchmarkwaarden door SDa en sectoren, is een volgende belangrijke stap gezet op dit dossier", aldus minister Schouten. "De SDa spreekt in het rapport de verwachting uit dat de nieuwe benchmarkwaarden tot verdere verlaging van het antibioticagebruik zullen leiden, waarbij meer nadruk moet worden gelegd op bedrijven met nog een relatief hoog gebruik en die nog afwijken van de meerderheid van de veehouderijbedrijven." Met als belangrijkste conclusie: "We blijven inzetten op verdere reductie van het gebruik van antibiotica bij dieren."