3 september 2015

Masters Ecofysiologie van Planten halen drie van vier beschikbare promotieplaatsen binnen

Jesse Küpers, Iko Koevoets en Sjon Hartman,
Van links naar rechts: Jesse Küpers, Iko Koevoets en Sjon Hartman

De Utrechtse biologie-masterstudenten Jesse Küpers, Iko Koevoets en Sjon Hartman, hebben drie van de vier beschikbare promotieplaatsen binnengehaald van een NWO-ALW programma. Binnen dit programma kunnen excellente masterstudenten zelf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek indienen. In totaal werden achttien voorstellen ingediend. Hartman, Koevoets en Küpers voerden alledrie hun major masteronderzoek uit bij de leerstoelgroep Ecofysiologie van Planten van de Universiteit Utrecht.

Sjon Hartman en Jesse Küpers vervolgen hier ook hun promotieonderzoek, respectievelijk bij prof. Rens Voesenek en prof. Ronald Pierik. Iko Koevoets zal haar promotieonderzoek uitvoeren aan de Universiteit van Amsterdam.

Overstromingstolerante planten

Sjon Hartman schreef het onderzoeksvoorstel ‘NO problem: ethylene-induced regulation of nitric oxide confers flooding tolerance in plants’:

Jaarlijks gaan veel oogsten verloren door overstromingen. Planten hebben immers net als mensen zuurstof nodig om te overleven, dus als ze te lang onder water staan gaan ze dood. Recent hebben Utrechtse onderzoekers aangetoond dat planten het hormoon ethyleen als signaal gebruiken om zich aan te passen aan zuurstofloze omstandigheden.

Hartman gaat nu bestuderen hoe het ethyleensignaal tot verhoogde overstromingstolerantie leidt. Daarnaast wil hij onderzoeken of mogelijke verschillen in dit proces verklaren waarom sommige planten overstromingstolerant zijn en andere juist niet. Doel is op basis van de verkregen inzichten van een overstromingsintolerante plant een meer overstromingstolerante variant te ontwikkelen.

Sjon Hartman zal in september zijn masterdiploma Environmental Biology cum laude ontvangen.

Zoutstress door zijwortels

Iko Koevoets schreef het onderzoeksvoorstel ‘Dealing with the weakest link: altered lateral root development during salt stress’. Zij zal haar promotieonderzoek uitvoeren bij dr. Christa Testerink van de Universiteit van Amsterdam:

Het aantal verzilte gronden in de wereld neemt snel toe. Veel gewassen kunnen slecht met zout omgaan, waardoor veel van deze gronden onbruikbaar zijn voor landbouw. De wereldpopulatie blijft echter toenemen. Daarom is er behoefte aan gewassen die op verzilte grond kunnen groeien.

De wortel speelt een zeer belangrijke rol in het voorkomen van zoutopname. De zijwortels vormen hierbij een probleem, omdat zij optimaal ontwikkeld zijn om voedingsstoffen en water op te nemen. Wij zullen daarom onderzoeken hoe de plant zijn zijwortels aanpast om de zoutopname te verkleinen en zouttolerantie te verhogen.

Iko Koevoets behaalde zowel haar bachelor- als haar masterdiploma cum laude. Bovendien volgde ze tijdens haar bacheloropleiding het honoursprogramma. Daarnaast was ze een jaar bestuurslid van Vidius studentenunie, een vakbond voor Utrechtse studenten.

Lichtsignalering in de bladpunt

Jesse Küpers schreef het onderzoeksvoorstel ‘Moving from tip to base: How local far-red signalling regulates distant growth’.

Planten in een vegetatie concurreren met elkaar om licht. Hierbij verandert de absorptie van specifieke kleuren de lichtkwaliteit. Planten nemen dit waar en dit resulteert in opwaartse groei, weg van de buurplanten. Küpers gaat onderzoeken hoe lichtsignalering in de bladpunt de groei van de bladsteel reguleert.

Eerst onderzoekt hij het moleculaire mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt in de modelplant Arabidopsis thaliana. Vervolgens zal hij nagaan of vergelijkbare mechanismen bestaan in maïs, een gewas dat wereldwijd belangrijk is voor de voedselvoorziening. Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan de ontwikkeling van gewassen die bij hoge plantdichtheden meer van hun opgenomen energie investeren in het oogstbare gedeelte van de plant.

Hoewel Jesse pas net is gestart aan het tweede jaar van zijn master, is hem toch al deze grant toegekend.