Kwaliteit kinderopvang voldoende tot goed

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is overwegend voldoende tot goed. Dit blijkt uit de eerste meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), uitgevoerd door een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes. Het is voor het eerst in Nederland dat gelijktijdig in alle kinderopvangtypen (dus ook in de gastouderopvang) de kwaliteit op zo’n grote schaal wordt gemeten.

Uit de eerste meting, uitgevoerd medio 2017, blijkt dat in alle kinderopvangtypen de emotionele kwaliteit (verwijzend naar warme relaties, emotionele veiligheid en bevordering van de autonomie) gemiddeld voldoende tot goed is. In de gastouderopvang zijn de verschillen in emotionele kwaliteit tussen individuele gastouders groter, met uitschieters naar beneden. 

Verticale groepen minder gunstig

De educatieve kwaliteit, verwijzend naar stimulering van de competentieontwikkeling, is in alle kinderopvangtypen gemiddeld matig tot net voldoende, opnieuw met uitschieters naar beneden in de gastouderopvang. De peuteropvang biedt de hoogste educatieve kwaliteit. Er zijn eerste aanwijzingen dat verticale groepen (0-4 jaar) voor zowel peuters als baby’s minder gunstig zijn dan horizontale groepen (0-2 en 2-4 jaar).

De kwaliteit van de kinderopvang toont over de jaren heen een stabiel beeld.

Gunstig in vergelijking met buitenland

In de buitenschoolse opvang is er meer aandacht voor kinderparticipatie dan in de kinderdagopvang, peuteropvang en gastouderopvang. In de gastouderopvang bestaat voor de professionalisering de minste aandacht. De kwaliteit van de kinderopvang komt in grote lijnen overeen met de kwaliteit van de voorgaande kwaliteitsmetingen en toont een stabiel beeld over de jaren heen. Voor de buitenschoolse opvang laten de huidige resultaten een iets lagere kwaliteit zien in vergelijking met voorgaande metingen in 2012. De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang steekt overwegend gunstig af bij die in andere landen.

Het consortium LKK, bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, heeft het stokje overgenomen van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en zal de komende jaren in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kwaliteit in de kinderopvang monitoren.

Meer informatie
Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, 030-253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl
B.g.g. Perscommunicatie Universiteit Utrecht, 030-253 3550, news@uu.nl