KNAW gaat adviseren over de neerlandistiek

© iStockphoto.com

De KNAW zal op verzoek van de minister van OCW een advies uitbrengen over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur. Vanaf 4 maart 2019 gaat een commissie onder voorzitterschap van prof. dr. Lex Heerma van Voss (Huygens ING en Universiteit Utrecht) aan het werk. Het advies zal rond de zomer 2019 verschijnen.

Prof. dr. Lex Heerma van Voss
Prof. dr. Lex Heerma van Voss

De universitaire studie Nederlandse taal en cultuur heeft te maken met teruglopende studentaantallen: gedurende de laatste vijf jaar zijn die met zo’n 30 procent gedaald. Dat kan leiden tot een tekort aan leraren, en zeker aan leraren met een wetenschappelijke opleiding. De minister heeft de Akademie gevraagd om een analyse te geven van de situatie bij de opleiding Nederlands, en om oplossingen aan te dragen voor het vergroten van het aantal studenten dat een wetenschappelijke opleiding Nederlands volgt of een opleiding die daar raakvlakken mee heeft, zodat het aantal Neerlandici toeneemt.

De Akademie zal het advies opstellen in samenspraak met andere gremia die zich met deze problematiek bezighouden zoals de Raad voor de Neerlandistiek en het Nationaal Platform voor de Talen.

Utrechtse initiatieven

Vanuit de Universiteit Utrecht zijn er al initiatieven om de opleiding Nederlands aantrekkelijker te maken. De opleiding Nederlands vindt het belangrijk om een brug te slaan tussen het wetenschappelijke werkveld en scholen. Daarom kunnen leerlingen en docenten colleges volgen, en zijn er ondersteunende websites ontwikkeld.

COLLEGES VOOR LEERLINGEN EN DOCENTEN

Voor wie meer wil weten over de actuele vraagstukken rond de Nederlandse taal en cultuur, organiseert de opleiding Nederlands de nascholingsreeks Grote vragen van het Nederlands. De vier colleges zijn bedoeld als inspiratiebron en nascholing voor leerlingen met interesse in taal en lezen en voor docenten Nederlands. Ze bouwen voort op deze kennisclips waarin Utrechtse onderzoekers vertellen over actueel onderzoek naar het Nederlands.

LitLab

Leerlingen die een profielwerkstuk schrijven over taal en literatuur vinden tips op LitLab en Profielwerkstuk Taalkunde. Ook voor docenten Nederlands is LitLabinteressant: de website helpt om literatuuronderwijs op school vorm te geven. 

KNAW-Commissie

  • Prof. dr. Lex Heerma van Voss, Huygens ING en Universiteit Utrecht (voorzitter)
  • Prof. dr. Petra Hendriks, Rijksuniversiteit Groningen
  • Prof. dr. Lotte Jensen, Radboud Universiteit
  • Dr. Helmer Helmers, Universiteit van Amsterdam
  • Prof. dr. Yra van Dijk, Universiteit Leiden
  • Prof. dr. Ted Sanders, Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. Els Stronks, Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. Marc van Oostendorp, Radboud Universiteit
  • Dr. Sander Bax, Tilburg University
  • Dr. Max van Duijn, Universiteit Leiden
Meer informatie
Persbericht KNAW