17 januari 2018

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Universiteit Utrecht ondertekenen convenant

Hogere kwaliteit van openbaar bestuur door intensievere samenwerking van beleid en wetenschap

Ondertekening convenant BZK en UU
Ondertekening van het convenant.

Op woensdag 17 januari 2018 ondertekenden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Universiteit Utrecht een convenant. Met dit convenant streven zij naar meer synergie tussen beleidsontwikkeling en onderzoek op het gebied van instituties en samenleving.

Concreet betekent dit dat beide partijen zullen samenwerken in het versterken van de kennisinfrastructuur en de uitwisseling van kennis onderling. Men hoopt met deze samenwerking de rol van instituties in het bijdragen aan lange termijn welvaart, democratie, gelijkwaardigheid en economische ontwikkeling te bevorderen.

Institutions for Open Societies

Opmerkelijk is de specifieke samenwerking met het onderzoeksthema Institutions for Open Societies, een belangrijk strategisch thema van de Universiteit Utrecht. Dit onderzoeksgebied werkt multidisciplinair en verenigt excellent Utrechts onderzoek. De samenwerking biedt BKZ enerzijds waardevolle nieuwe inzichten bij beleidsontwikkeling. Anderzijds biedt het UU-onderzoekers kansen om verbindingen te maken met maatschappelijke partners. Daarmee kunnen ze hun onderzoek meer laten aansluiten op maatschappelijke vraagstukken, en resultaten uit fundamenteel onderzoek hun weg laten vinden naar toepassingen in de praktijk.

Het convenant met de Universiteit Utrecht is vanuit BZK de eerste in een beoogde reeks met andere Nederlandse universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen. Het is een uitwerking van de wens van BZK om beleid en wetenschap nader tot elkaar te brengen met als doel de kwaliteit van het openbaar bestuur te verhogen.

Samenwerken

“Het is prachtig dat universiteit en ministerie nauwer gaan samenwerken. De instituties - wetten, gebruiken, netwerken, organisaties, talen, etc. - maken of breken de verwezenlijking van een open, democratische en gelijkwaardige samenleving. Door dit convenant kunnen beleid en multidisciplinair toponderzoek in Nederland elkaar nog beter gaan versterken”, aldus Annetje Ottow, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Beide partijen streven naar een sterke kennisinfrastructuur en een intensieve uitwisseling van kennis. In het convenant wordt hiertoe een aantal afspraken gemaakt. Zo zegt men toe op het terrein van kennis en innovatie agenda’s onderling te zullen delen en elkaar actief te betrekken bij strategische beleids- en onderzoekskeuzes. Partijen zullen zich richten op brede alliantievorming tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven, waarbij onderzoek naar de aanpak van maatschappelijke vraagstukken centraal staat.

Essay

Een recente uiting van de samenwerking is een essay over nieuwe vormen van regionale sturing. In dit essay wordt vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken (zoals economie, rechtsgeleerdheid, geografie en ethiek) de vraag beantwoord of en hoe regionale sturing kan bijdragen aan het oplossen van publieke problemen.

Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en zal in ieder geval doorlopen tot 31 december 2021.

Intentieverklaring Sustainability

Op 10 april 2015 ondertekenden de Universiteit Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu een intentieverklaring. Toen met het doel de samenwerkingrelatie op het gebied het strategisch thema duurzaamheid te intensiveren.