Henk Kummeling voorzitter Staatscommissie Rechtsstaat

Henk Kummeling onderaan trap

De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van een Staatscommissie Rechtsstaat. De commissie staat onder voorzitterschap van onze rector en universiteitshoogleraar vergelijkend constitutioneel recht Henk Kummeling. De opdracht is om het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor versterking ervan. Bij de opdracht zal de commissie nadrukkelijk aandacht hebben voor bescherming van burgers tegen onvoorziene en ongewenste gevolgen van overheidsmaatregelen.

De Staatscommissie Rechtsstaat wordt ingesteld op voordracht van de ministers Weerwind (Rechtsbescherming) en Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De commissie komt voort uit het rapport Ongekend Onrecht over de toeslagenaffaire. Dat rapport constateert dat in de toeslagenaffaire de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en dat burgers daardoor ernstig in de knel zijn gekomen. Naar aanleiding van dit rapport heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden Omtzigt en Van Dam waarin de regering wordt gevraagd een Staatscommissie in te stellen die kijkt naar het functioneren van de rechtsstaat.

De commissie zal onderzoek doen naar het functioneren van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. Daarbij kijkt de commissie zowel naar deze drie machten afzonderlijk als naar hun onderlinge samenhang. Een goede bescherming van burgers tegen besluiten van de overheid en effectieve rechtsbescherming van burgers zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

De commissie zal voor 1 juni 2024 haar advies aanbieden aan het kabinet. Henk Kummeling vindt het eervol en een hele mooie kans om met deze opdracht aan het werk te gaan. “Hierin komt bijna alles wat ik in mijn wetenschappelijke carrière gedaan en onderzocht heb samen.” De rector verwacht een halve dag per week aan de nevenfunctie te gaan besteden. De bezoldiging komt ten gunste van de Universiteit Utrecht.

In deze opdracht komt bijna alles wat ik in mijn wetenschappelijke carrière gedaan en onderzocht heb samen.