Evaluatie klachtenregeling ongewenst gedrag UU verschenen

Op vrijdag 19 maart is het adviesrapport ‘Evaluatie Klachtenregeling Ongewenst gedrag Universiteit Utrecht’ verschenen. Dit rapport bevat de bevindingen van prof. dr. Eddy Bauw en mr. Peter Schokker (bureau BING, gespecialiseerd in integriteitsvraagstukken). De commissie-Bauw heeft op verzoek van het college van bestuur de universitaire procedure rond klachtmeldingen en -afhandeling tegen het licht gehouden. Het college van bestuur gaat het rapport, in samenhang met een recent aangeboden nota van een Taskforce vanuit de universiteitsraad (pdf) met de universiteitsraad bespreken.

Aanleiding voor het instellen van de commissie waren negatieve ervaringen van klagers, beklaagde en direct betrokkenen bij een recente klachtenprocedure. Sociale veiligheid heeft voor het college van bestuur zeer hoge prioriteit. Ongewenst gedrag is onaanvaardbaar en de Universiteit Utrecht wil er alles aan doen om het te voorkomen. Als het zich voordoet, moet dat op een goede manier aangepakt en opgelost worden. Een adequaat ingerichte klachtenregeling en -procedure is volgens het college van bestuur geen voldoende maar wel een noodzakelijke voorwaarde voor het bestrijden van ongewenst gedrag.

De commissie-Bauw heeft op basis van de klachten die de Commissie Ongewenst Gedrag de afgelopen drie jaar behandelde een analyse van de klachtenprocedure gemaakt. De commissie-Bauw constateert dat de klachtenregeling van de Universiteit Utrecht in lijn is met de procedures van andere universiteiten. Deze constatering is echter niet voldoende voor tevredenheid over de huidige klachtenprocedure. Op een aantal belangrijke punten is verbetering noodzakelijk. De commissie adviseert om de klachtenprocedure en de positie en invulling van de Commissie Ongewenst Gedrag op een aantal onderdelen robuuster te maken. Aanbevelingen gaan onder meer over de verbetering van werkprocessen, de onderzoekrol van de Commissie Ongewenst Gedrag, de inrichting van de nazorg, transparante benoemingsprocedures van commissieleden en het benoemen van een externe, duidelijk zichtbare voorzitter.

Het rapport bevat ook een aantal aanbevelingen die buiten de scope van de opdracht vallen en die passen in de bredere discussie over het waarborgen van een sociaal veilige werkomgeving. Op een aantal punten raken deze aanbevelingen de adviezen in de ‘Adviesnota melden en klagen ongewenst gedrag’ die een taskforce met onder meer leden van de universiteitsraad recent heeft opgesteld. Het college van bestuur vindt beide stukken zeer waardevol en wil ze in samenhang met de universiteitsraad, decanen, directeuren en vertrouwenspersonen bespreken. Aansluitend zal besluitvorming plaatsvinden over wenselijke maatregelen om ongewenst gedrag tegen te gaan. Doel is een positief en veilig werk- en studieklimaat, waarin iedereen optimaal talenten kan ontplooien.

De eerste bespreking met de universiteitsraad zal naar verwachting in april plaatsvinden.

Download het rapport van de Externe commissie sociale veiligheid (PDF)

Ongewenst gedrag melden

Ervaar je als UU-medewerker of student ongewenst gedrag? Probeer dit met de persoon in kwestie te bespreken. Wanneer je dat niet veilig genoeg vindt of het heeft geen effect, dan kun je terecht bij je leidinggevende, HR-adviseur of de bedrijfsarts. Kom je er met je eigen netwerk van collega’s of leidinggevende(n) niet uit, of wil je er graag in een veilige omgeving over praten, neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. Meer informatie vind je op de pagina Ongewenst Gedrag.