“Ethiek kan belangrijke bijdrage leveren aan duurzame omgang met dieren”

Franck Meijboom benoemd tot hoogleraar Sustainable Animal Stewardship

Het College van Bestuur heeft Franck Meijboom per 15 juni 2023 benoemd tot hoogleraar Sustainable Animal Stewardship bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De leerstoel verbindt alle thema’s bij Diergeneeskunde en slaat een brug tussen wetenschap en samenleving.

Hoe gaan wij op een duurzame en verantwoorde manier om met dieren in de samenleving? Dat is het thema van de leerstoel Sustainable Animal Stewardship, een relatief nieuw onderwerp dat alle onderzoeksthema’s bij Diergeneeskunde doorkruist. Het thema wil een brug slaan tussen wetenschappelijke kennis over dieren en de behoeften van maatschappelijke groepen en organisaties in het omgaan met (vaak ethische) vraagstukken in de ingewikkelde relatie tussen mens en dier.

Wat ziet Franck Meijboom als belangrijkste doel van de leerstoel?

“Er zijn twee doelen: verbinden en verdiepen. Verbinden gaat om het bij elkaar brengen van verschillende wetenschappelijke disciplines en externe partijen die nodig zijn om actuele maatschappelijk-ethische vragen over onze omgang met dieren bespreekbaar te maken. Daarbij is ook de interactie met de samenleving belangrijk, bijvoorbeeld via dialoog. Het tweede doel is verdieping. Via onderzoek en onderwijs willen we beter inzicht en grip krijgen op de achterliggende vragen en veronderstellingen bij het samenleven van mens en dier. Door deze twee doelen te combineren, is het mogelijk om interdisciplinair te werken en vanuit de wetenschap bij te dragen aan actuele vraagstukken, zoals veranderingen in de veehouderij, de fokkerij van dieren en de transitie naar proefdiervrij onderzoek.”

Wat betekent deze benoeming voor jou?

“Ik zie het als een bijzondere erkenning dat ethiek essentieel is bij vragen over hoe we als samenleving met dieren omgaan en de rol van de diergeneeskunde. Die aandacht is niet nieuw. Al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw krijgen studenten diergeneeskunde onderwijs in ethiek. Deze leerstoel bouwt daarop voort, maar heeft ook als doel om ethische reflectie in onderzoek en onderwijs in een bredere context te plaatsen. Daarbij werken we nauw samen met andere disciplines en betrokken partijen buiten de universiteit.”

De leerstoel is uniek in de wereld. Dat is een eer, maar ook grote verantwoordelijkheid?

“Sustainable Animal Stewardship is inderdaad een unieke leerstoel, maar houdt zich bezig met vraagstukken die breed in de samenleving spelen en waarmee ook andere groepen zich bezighouden binnen de Universiteit Utrecht, in Nederland en internationaal. Het is dus wel uniek, maar niet eenzaam. We zullen nauw met andere groepen (blijven) samenwerken. In die samenwerking kunnen we recht doen aan de complexiteit van de vraagstukken over mens-dier interacties en bijdragen aan duurzame omgang met dieren.”