Elbert de Jong benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Verbintenissenrecht

Elbert de Jong

Elbert de Jong is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Verbintenissenrecht aan de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. 

De Jong is verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van het departement Rechtsgeleerdheid. De komende jaren zal hij zich in zijn onderzoek in het bijzonder richten op de verhouding van het privaatrecht tot maatschappelijk complexe vraagstukken. In het bijzonder gezondheids- en milieuvraagstukken, duurzaamheidsvraagstukken en vraagstukken die verband houden met innovatie en nieuwe technologieën.

Klimaatverandering en aansprakelijkheid

In zijn onderzoek komt enerzijds de juridische vraag naar voren in welke mate het privaatrecht en de daarin besloten liggende leerstukken voldoende toegerust zijn op dergelijke vraagstukken, alsmede of, en zo ja, hoe het privaatrecht aanpassing behoeft.

Denk hierbij aan vragen naar de (privaatrechtelijke) verplichtingen van overheden en bedrijven in het kader van klimaatverandering. Of denk aan de vraag in welke mate het contractenrecht voldoende is ingericht op de totstandkoming van een circulaire economie. Eveneens kan worden gedacht aan kwesties van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij autonome intelligente systemen.

De maatschappelijke effecten van wetgeving en rechtspraak

Anderzijds richt De Jong zich op de (deels) empirische vraag in welke mate het privaatrecht kan bijdragen aan de maatschappelijk gevoelde behoefte aan normstelling, gedragsbeïnvloeding en/of redresmogelijkheden ten aanzien van maatschappelijk complexe vraagstukken.

Bijvoorbeeld: in hoeverre kan het civiele recht effectief worden ingezet ter behartiging van maatschappelijke belangen? In welke mate kunnen producenten via de privaatrechtelijke weg ertoe worden aangezet om veilige(re) producten te ontwikkelen? Wat zijn de maatschappelijke effecten van privaatrechtelijke procedures tegen private actoren, bijvoorbeeld tegen Shell, in het kader van klimaatverandering? Op de achtergrond speelt hierbij steeds ook de vraag wat de betekenis is van macro-argumenten (argumenten aangaande de maatschappelijke effecten van wetgeving en rechtspraak) bij verschillende verbintenisrechtelijke leerstukken. 

Elbert de Jong

In 2016 promoveerde De Jong aan de Universiteit Utrecht op een studie naar voorzorgverplichtingen in het aansprakelijkheidsrecht. In 2017 ontving hij een NWO-Rubicon beurs ter financiering van een onderzoek naar rechterlijke risicoregulering via het civiele recht aan Oxford University. De Jong heeft daarnaast onder meer gepubliceerd over overheidsaansprakelijkheid en mensenrechten, rechtsvorming en macro-effecten, de prejudiciële vraagprocedure in het civiele recht en het productaansprakelijkheidsrecht. 

Ik hoop een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het Utrechtse multidimensionale onderzoek.

Alumnus Utrecht Law College

Het departement Rechtsgeleerdheid is bijzonder verheugd met De Jong een creatieve en innovatieve onderzoeker langer aan zich te binden, die bovendien geheel ‘Utrechts’ is opgeleid. Hij is de eerste alumnus van het Utrecht Law College die is benoemd tot professor. Ook De Jong zelf is verheugd met zijn aanstelling: ‘Ik identificeer mij heel sterk met de Utrechtse visie, waarin veel ruimte is voor nieuwe ideeën en multidimensionaal onderzoek. Ik hoop de komende jaren mijn bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het Utrechtse multidimensionale onderzoek."

"De komende jaren wil ik bovendien voortbouwen op de sterke Utrechtse onderwijstraditie. Als student van het Utrecht Law College heb ik zelf mogen ervaren hoe stimulerend rechtenonderwijs kan zijn. Ik ga me inspannen voor een verdere academische verdieping van het bachelor- en masteronderwijs, onder meer door in te zetten op een kruisbestuiving tussen onderzoek en onderwijs."

Meer weten over Elbert de Jong? Kijk dan op zijn persoonlijke pagina