Een duurzame en robuuste toekomst voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Universiteit Utrecht in samenwerking met Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug is een waardevol gebied, voor mensen, dieren én planten. Het gebied komt echter steeds meer onder druk te staan, en een duurzame toekomst van het Nationaal Park is verre van vanzelfsprekend in een veranderend klimaat. Om klimaatadaptatie en duurzame praktijken te integreren in en rondom het Nationaal Park is kennis nodig. Universiteit Utrecht en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) slaan daarom de handen ineen om deze uitdaging aan te gaan en de bestaande samenwerking uit te breiden en te borgen door de oprichting van de Onderzoeks- & Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug.

Langdurige hete, droge zomers verlagen het grondwaterpeil, veroorzaken bodemverdroging en vergroten het risico op bos- en heidebranden. De toename van extreme klimaatgebeurtenissen vormt een bedreiging voor het natuurlijk landschap, cultureel erfgoed én het welzijn van de inwoners in en rondom de Utrechtse Heuvelrug. Ondertussen drijven de toenemende vraag naar drinkwater, landbouwactiviteiten, verstedelijking en grote aantallen recreatieve gebruikers het al gestreste ecosysteem tot het uiterste. 

Relevante vraagstukken

Onder de samenwerking tussen Universiteit Utrecht en Stichting NPUH werken wetenschappers en studenten samen met stakeholders in het gebied aan de meest relevante vraagstukken met betrekking tot een duurzame en robuuste Heuvelrug op een breed scala aan thema’s die ondergebracht zijn binnen de onderzoeksagenda van het Nationaal Park.

Hoe wordt de lokale biodiversiteit beïnvloedt door het klimaat, stikstofdepositie en het waterbeheer in het gebied? Hoe kan de transitie naar extensieve landbouw hier plaatsvinden met een langetermijnperspectief voor de boeren in het gebied? En hoe kan de verstedelijkingsopgave bijdragen aan een robuuster natuurlijk systeem? Wat is het effect van verschillende types recreatie op de natuur? En hoe werk je effectief samen in een gebied waar vele en soms tegenstrijdige belangen samen komen?

Duurzame toekomst voor natuur en cultureel erfgoed

Door antwoorden te vinden op deze en meer vraagstukken streven de Universiteit Utrecht en Stiching NPUH er samen naar om duurzaamheidstransities te realiseren en een duurzame toekomst voor natuur en cultureel erfgoed van het Nationaal Park te borgen.