E-learning materiaal en e-learning onderzoek UU

De huidige situa­tie dwingt ons alle­maal tot het geven van onder­wijs op afstand. Docen­ten missen het flexi­bel gebruik van het white­board en de vaak beteke­nisvol­le gebaren bij het uitleg­gen van nieuwe lesstof. Daarom heeft het Freuden­thal Insti­tuut interac­tieve e-lear­ning materi­aal ontwor­pen dat leerlin­gen helpt om goniome­trie beter te begrij­pen.

Het materi­aal is gemaakt om het concep­tueel begrip op het gebied van de sinus­functie, de een­heids­cirkel en hun onder­linge samen­hang te verster­ken. We hebben het materi­aal apart op deze website ge­plaatst om u de moge­lijk­heid te geven om het uit te probe­ren. Mocht u hier­door geïnte­res­seerd raken in derge­lijk lesmate­riaal, dan kan ik u op aan­vraag toegang ver­schaf­fen tot onze digita­le wiskun­deomge­ving. Het is voldoen­de om mij e-mail te sturen waarin u aan­geeft hoeveel leerlin­gen u heeft.

E-lear­ning onder­zoek

Tege­lijk wil ik u vragen om uw havo/vwo boven­bouw­leerlin­gen enthou­siast te maken voor een onder­zoek naar e-lear­ningge­drag dat uit deze twee onderde­len bestaat:

1.    De leer­ling maakt de opdrach­ten en bijbeho­rende vragen in de online module. Wij verzame­len data van de handbe­wegin­gen en de gegeven antwoor­den.

2.    We nodigen de leer­ling uit voor een inter­view van onge­veer een half uur.

Leerlin­gen kunnen zich met dit formu­lier aanmel­den. Als dank voor deelna­me ont­vangt iedere leer­ling na afloop een cadeau­bon van € 10,-.

Gitte van Helden (g.vanhel­den@uu.nl)
Onderzoeksassistent bij het Freuden­thal Insti­tuut