Drie Mozaïek 2.0-beurzen toegekend aan Utrechtse onderzoekers

In totaal €4.235.243 verdeeld over dertien toekenningen

Kate Avis (faculteit Sociale Wetenschappen), Jeffrie Quarsie (faculteit Diergeneeskunde) en Lorelie Tummers ontvangen ieder een Mozaïek 2.0-beurs van NWO. Het doel van het programma - dat gericht is op afgestudeerden met een migratieachtergrond uit Afrika, Azië, het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika en Turkije en de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika en Oceanië - is om een inclusieve werkomgeving binnen Nederlandse kennisinstellingen te bevorderen. 

Utrechtse projecten en laureaten

Stapsgewijze rouw: op weg naar een wetenschappelijk ondersteund begrip van het rouwproces

Wereldwijd wordt rouw -zowel door hulpverleners als mensen die een dierbare verloren hebben-, veelal beschouwd als een stapsgewijs proces, waarbij mensen opeenvolgende fasen doorlopen. Er is echter weinig wetenschappelijk bewijs voor dergelijke fasemodellen van het rouwproces. Zowel onderzoekers als professionals waarschuwen zelfs voor potentieel schadelijke effecten. Het doel van Kate Avis is daarom om stapsgewijze benaderingen van het rouwproces grondig te evalueren. Op basis van deze kennis zal een ondersteunende interventie ontwikkeld worden die mensen wetenschappelijk gefundeerde informatie over het rouwproces biedt.
 

De impact van blootstelling aan oorlogsvervuiling op het voorkomen van kinderen met geboorteafwijkingen in Irak

Jeffrie Quarsie onderzoekt het verhoogd voorkomen van kinderen met geboorteafwijkingen in Fallujah, Irak. De onderzoekers testen de hypothese van kinderartsen dat tijdens de oorlog vrijgekomen zware metalen een belangrijke risicofactor zijn. Militair restafval dat het milieu heeft gecontamineerd is niet systematisch gesaneerd met mogelijk nog immer humane blootstelling. Deze studie is een patiënt-controle studie waarin de oorlogsblootstelling van ouders van kinderen met geboorteafwijkingen wordt vergeleken met ouders met kinderen zonder geboorteafwijkingen, middels vragenlijsten die oorlogsblootstelling en woongeschiedenis in kaart brengen en milieu-toxicologische analyses van biomonsters en bodemmonsters. Met de verzamelde blootstellingsgegevens vormen de studieresultaten een risicoanalyse voor de Irakese bevolking.

Wortels van Veerkracht: Het blootleggen van de ervaring van Racialisering onder Transnationale Geadopteerden in Nederland

Hoe is het om als geadopteerde persoon van kleur op te groeien in een wit gezin? Dit etnografisch onderzoek van Lorelie Tummers focust op ervaringen met racialisering en racisme in het dagelijks leven van geadopteerden van kleur in Nederland. Het onderzoekt hoe geadopteerden alledaags racisme ervaren en strategieën ontwikkelen om hiermee om te gaan. Dit project draagt bij aan wetenschappelijke debatten over racialisering en racisme, geracialiseerde migratie en kritische adoptiestudies en produceert kennis die bijdraagt aan het verbeteren van het welzijn van geadopteerden van kleur in Nederland.