Dean en programmamanager Interdisciplinair onderwijs benoemd

Vijf personen zitten tegenover elkaar en hebben overleg © iStockphoto.com/dusanpetkovic
© iStockphoto.com/dusanpetkovic

Het College van Bestuur heeft besloten per 1 september 2021 Iris van der Tuin, hoogleraar Theorie van de Cultuurwetenschappen en tot voor kort onderwijsdirecteur van de School Liberal Arts bij de faculteit Geesteswetenschappen, te benoemen tot Dean Interdisciplinair onderwijs bij de Universiteit Utrecht. Van der Tuin gaat de komende vier jaar samen met programmamanager Joki van de Poel het programma Interdisciplinair onderwijs leiden. Van de Poel is hoofd onderwijsbeleid bij de faculteit Sociale Wetenschappen.

Strategisch plan 2025

In het Strategisch Plan 2025 staat dat de Universiteit Utrecht ervoor zorgt dat studenten in aanraking komen met verschillende disciplines en ze hun profileringsfase volop buiten de eigen opleiding kunnen volgen. Om studenten deze mogelijkheid te kunnen bieden is het van groot belang dat zij uit een goed doordacht interdisciplinair cursusaanbod kunnen kiezen. Dit kan alleen gerealiseerd worden met een Dean en programmamanager die een duidelijke visie op interdisciplinair onderwijs ontwikkelen en uitdragen, interfacultaire samenwerking stimuleren en een adequate ondersteunings- en governancestructuur inrichten. Het opzetten, geven en volgen van interdisciplinaire cursussen, minoren of programma’s moet iets vanzelfsprekends worden. 

Meerwaarde

Prof. dr. Iris van der Tuin. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Iris van der Tuin

Van der Tuin kwam door haar werk bij de brede bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences in aanraking met de kracht van interdisciplinariteit. “Ik heb zo vaak gezien dat studenten het als meerwaarde ervaren om vanuit hun disciplinaire achtergrond te leren om een ander perspectief in te nemen en tot een integratie te komen van bestaande kennis met betrekking tot een specifiek thema of probleem. Of het nu het watervraagstuk in Zuid-Afrika is waarvoor politiek historici van toegevoegde waarde zijn in een team van innovatiewetenschappers en informatici, of cognitiewetenschappers die samen met specialisten uit genderstudies en organisatiewetenschappen een nieuwe metafoor verzinnen voor het glazen plafond of de leaky pipeline. Onze studenten zullen na hun afstuderen in een toenemend complexe samenleving gaan leven en werken. We kunnen ze met de kennis en vaardigheden die nu relevant en bekend zijn niet goed toerusten voor hun hele werkende leven. Ze zullen zich voortdurend moeten aanpassen aan snelle veranderingen in de maatschappij en moeten omgaan met een toenemende complexiteit van vraagstukken. Dan kun je maar beter geleerd hebben om over grenzen heen te kunnen samenwerken, om interdisciplinaire methoden toe te passen en het gewoon vinden om een probleem in samenwerking vanuit verschillende expertises te benaderen.”

Niet één manier

Van der Tuin kwam als onderwijsdirecteur en in diverse (inter)nationale netwerken in aanraking met de diversiteit van interdisciplinariteit “Er is niet één manier waarop een interdisciplinaire leerlijn, cursus of werkvorm vormgegeven kan worden. De kunst is om weldoordachte keuzes te maken, het liefst research-informed. De universiteitsbrede opzet van het programma Interdisciplinair onderwijs waarborgt een brede blik op interdisciplinair onderwijs en op de evaluatie van wat werkt en waarom.”

Praktische kant

Joki van de Poel
Joki van de Poel

Van de Poel weet als hoofd onderwijsbeleid als geen ander dat interdisciplinaire onderwijsinitiatieven een duurzame verankering in de universitaire organisatie nodig hebben. “Mooie ideeën voor interdisciplinair onderwijs zijn er genoeg, maar we zien te vaak dat deze ideeën stranden doordat er onvoldoende aandacht is voor de praktische kant van de samenwerking. We willen dat de organisatie beter leert van eerdere ervaringen en willen door middel van gerichte kennisopbouw, bundeling van expertise en de ontwikkeling van samenwerkingsmodellen zorgen dat de uitvoering van interdisciplinair onderwijs veel eenvoudiger wordt. Daarmee hopen we het enthousiasme voor interdisciplinair onderwijs dat er vaak al is te bestendigen en te laten toenemen waarmee we uiteindelijk onze studenten een nog rijkere leeromgeving kunnen bieden.” Samen met een nog vast te stellen Board gaan Van der Tuin en Van de Poel werken aan een UU-visie op interdisciplinariteit die verankerd is in de disciplines. Deze visie wordt uitgewerkt in universiteitsbrede werkgroepen rond o.a. ondersteuning, financiering, zichtbaarheid, expertise-uitwisseling en kwaliteitszorg. De link met strategische thema’s, onderwijsinitiatieven binnen UU en EWUU Alliantie en met interdisciplinaire onderwijsprojecten aan buitenlandse partneruniversiteiten wordt bewust opgezocht.

Uitnodiging  

De komende maanden zullen in het teken staan van het voeren van gesprekken met belanghebbende partijen bij de faculteiten en in de Alliantie, en van het verder uitwerken van een programmaplan. Ook zal er een start gemaakt worden met het opzetten van de eerste werkgroepen die met gerichte vraagstukken aan de gang zullen gaan. Iris en Joki zijn nieuwsgierig naar goede ideeën vanuit de organisatie en nodigen collega’s en studenten uit deze bij hen in te dienen. Zij stellen: “Ook bij het complexe onderwerp van de duurzame inbedding van interdisciplinair onderwijs geldt immers dat we met een brede, interdisciplinaire blik hopelijk het verst zullen komen.”