De invoering van de Omgevingswet, wat brengt die teweeg?

In de achterliggende periode heeft het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) tijdens 11 lunchbijeenkomsten stilgestaan bij de Omgevingswet en zijn algemene maatregelen van bestuur (amvb’s).

Centraal daarbij stond:

  • hoe zit de beoogde nieuwe regelgeving in elkaar?
  • welke  inhoudelijke wijzigingen komen er?
  • welke nieuwe mogelijkheden zal de Omgevingswet  bieden?
  • wat zijn de belangrijkste vraagpunten?
lunchbijeenkomsten over Omgevingswet

Er was een introductie van het systeem en de verschillende instrumenten door Henk Gierveld, werkzaam bij de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en geassocieerd medewerker bij UCWOSL. Daarna is met Bert Rademaker, beleidscoördinator wetgeving bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Midden-Nederland, stilgestaan bij de voorbescherming bij het omgevingsplan en de voorgenomen knip in de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit.

Frank Groothuijse heeft de voorzet gegeven voor een gedachtewisseling over de inhoud van en onderlinge relatie tussen omgevingsvisies, omgevingswaarden, programma’s en monitoring. Over algemene regels en omgevingsvergunningen hebben we gediscussieerd na een introductie door Chris Backes, terwijl Ben Schueler is ingegaan op de procedures en de verhouding van de Omgevingswet tot het algemeen bestuursrecht en dan met name de positie van de rechter. Henk Gierveld heeft ons meegenomen in de wereld van de huidige en toekomstige regeling ten aanzien van projectbesluiten. 

Over de mate en wenselijkheid van juridisering van participatie in het omgevingsrecht is gediscussieerd met Jan van den Broek, Senior Legal Counsel bij VNO/NCW, rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Oost-Brabant en geassocieerd medewerker. Een van de ideeën die ten grondslag ligt aan de Omgevingswet is dat er meer ruimte moet worden geboden om globaler te plannen. Over de mogelijkheden, beperkingen en eventuele neveneffecten van globaler plannen is van gedachten gewisseld met Ben Schueler. Door middel van omgevingsverordeningen en instructieregels kunnen de interbestuurlijke verhoudingen worden gereguleerd; een onderwerp waarin Daan Korsse, advocaat bij Van der Feltz advocaten en geassocieerd medewerker, ons heeft meegenomen.

De voorgenomen schaderegeling onder de Omgevingswet is toegelicht door Berthy van den Broek en leidde tot heftige discussies. Door Marleen van Rijswick is ingegaan op de wijze waarop water een plaats zal krijgen in de Omgevingswet en is een voorzet voor discussie gegeven hoe de belangrijkste problemen waar we in de toekomst mee te maken krijgen met behulp van de Omgevingswet kunnen worden aangepakt.

Ter afronding heeft Annelies Freriks de voorlopige resultaten gedeeld en bediscussieerd van een onderzoek naar de regulering van grondwaterverontreiniging voor de VEWIN. Daarbij werd ingegaan op de wijze hoe de Omgevingswet en zijn amvb’s op elkaar ingrijpen en hoe dit praktisch uitpakt. UCWOSL dankt alle inleiders en deelnemers voor hun bijdrage aan de lunchbijeenkomsten. 

Utrechtse Omgevingswetmiddagen

In navolging van de interne lunchbijeenkomsten wordt door het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law op dit moment de laatste hand gelegd aan het opzetten van “De Utrechtse Omgevingswetmiddagen” die bedoeld zijn om in een breder verband na te denken over de toepassing van de Omgevingswet in de praktijk.

De Utrechtse Omgevingswetmiddagen zullen in het voor- en najaar van 2017 plaatsvinden. Daarbij zal in ieder geval worden ingegaan op de onderwerpen schade, decentralisatie, globalere regulering, water, en natuur. Tijdens de interne lunchbijeenkomsten is de bespreking vaak gestructureerd aan de hand van een concrete casus. Dat is als zeer waardevol ervaren. Ook de Omgevingswetmiddagen zullen we dan ook zoveel mogelijk structureren aan de hand van concrete casusposities.