Call for proposals: USO consolidatie 2024

De Universiteit Utrecht hecht grote waarde aan een toekomstbestendige onderwijscultuur, gericht op kwaliteit en innovatie. Er worden dan ook veel onderwijsinnovaties gerealiseerd aan de universiteit. We willen stimuleren dat succesvolle innovaties een permanente plaats krijgen aan de universiteit. Soms is het nodig om de mogelijkheden daartoe nader te verkennen in een business case.

Met behulp van een USO Consolidatieproject kan een projectleider een business case opstellen en in gesprek gaan met stakeholders en opdrachtgever(s), om zo een afgewogen besluit te (laten) nemen over het duurzaam inbedden of vermarkten van een onderwijsinnovatie.

Doel USO Consolidatie

USO Consolidatie richt zich op (bijna) afgeronde innovatieprojecten, die een goed gegronde beslissing willen nemen over de voortzetting van het project. Doelstelling van USO Consolidatieprojecten is om projectleiders te voorzien van een scherpe business case. Op basis hiervan kan een opdrachtgever besluiten om een onderwijsinnovatie duurzaam in te bedden binnen of buiten de universiteit.

Voorwaarden

De aanvraag wordt ingediend door een projectleider én een opdrachtgever. Deze opdrachtgever is een persoon die financieel en functioneel bevoegd is om te besluiten over inbedding van de innovatie in een organisatieonderdeel (bijv. faculteit) of over vermarkting. Het is mogelijk om meerdere opdrachtgevers te betrekken bij de consolidatie-aanvraag (bijvoorbeeld een financieel en een inhoudelijk beslissingsbevoegde).

De looptijd van een consolidatieproject is maximaal 1 jaar. Daarin moet de business case zijn opgesteld, en het besluit zijn genomen voor (toekomstige) inbedding door de opdrachtgever(s).

Wat voor projecten kunnen een aanvraag schrijven?

Het budget is bedoeld voor de verduurzaming van innovaties uit het onderwijsdomein. Deze innovaties kunnen hun oorsprong hebben in interfacultaire, of facultaire USO-projecten, maar ook innovaties met een andere financieringsbron komen in aanmerking.  Het doel is om (ondernemend) te onderzoeken of de innovatie intern duurzaam ingebed kan worden (bijvoorbeeld de inbeheername van een applicatie), of extern (bijvoorbeeld vermarkting middels een start-up).

Projecten die gaan over onderzoek of onderwijslogistiek komen niet in aanmerking. Het kunnen innovaties zijn met of zonder ICT.

Voor consolidatieaanvragen is totaal dit jaar nog €56.000 beschikbaar. Aanvragers kunnen een begroting indienen van €28.000 of €56.000.

Het budget kan gebruikt worden om informatie te vergaren voor het opstellen van een business case, en om de business case verder uit te werken. Het betreft dan activiteiten om bijvoorbeeld te onderzoeken:

  • Wat verduurzaming en/of opschaling oplevert voor de universiteit.
  • Wat de behoefte is aan de duurzame inbedding van de innovatie en onder welke doelgroepen.
  • Wat inbedding en/of opschaling functioneel, financieel en organisatorisch betekent.
  • Welke acties, activiteiten en investeringen nodig zijn voor een duurzame inzet (eigenaarschap, privacy, security, beheer, functionele doorontwikkeling, organisatie).
  • Wat de exploitatielasten zouden zijn (licenties, beheer- en ondersteuningskosten).

Procedure & beoordelingscriteria

De deadline voor de aanvraag is 31 mei 2024. Projectleiders geven hierin een korte beschrijving van:

  • De opdrachtgever(s)
  • Projectleider, en projectleden
  • Een korte beschrijving van de innovatie en eerdere resultaten.
  • De verwachte opbrengsten voor de opdrachtgever en organisatie van de business case.
  • Een plan van aanpak voor de opzet van de business case (doel, activiteitenplan, begroting, benodigde expertise)

De bovenstaande punten vormen ook de beoordelingscriteria voor goedkeuring. De aanvraag wordt door de decaan van de penvoerende faculteit ingediend bij de secretaris van de USO-commissie, via cat@uu.nl.

Indieners krijgen uiterlijk half juli bericht of hun aanvraag is gehonoreerd.

Business case

Het eindproduct van een project toegekend uit USO consolidatie is een business case. In deze business case wordt uitgewerkt wat de voordelen (baten) zijn om de innovatie duurzaam in te bedden binnen of buiten de organisatie en welke kosten daaraan verbonden zijn. Vervolgens worden de kosten en baten tegen elkaar afgewogen.

Het gevraagde eindresultaat is een formeel besluit van de opdrachtgever, op directe óf toekomstige inbedding.

Wil je weten hoe een business case eruit ziet?

Klik hier voor een voorbeeldformat van een business case