14 juni 2018

SDa presenteert rapport over gebruik antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2017

Antibioticumgebruik landbouwhuisdieren neemt verder af - nieuwe benchmarkwaarden vastgesteld

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) presenteert het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2017’. Ten opzichte van 2016 zijn nagenoeg alle sectoren erin geslaagd het gebruik van antibiotica verder terug te dringen.

Op basis van de dierdagdoseringen is ten opzichte van 2016 een afname te zien van het antibioticumgebruik in de kalkoensector (23,7%), de vleeskuikensector (7,8%), de kalversector (3,6%) en de varkenssector (1,9%). Het antibioticumgebruik in de rundveesector stijgt licht. Het gebruik van derde keuze middelen, specifiek fluorochinolonen en 3e en 4e generatie cefalosporines, is in de gemonitorde sectoren in 2017 opnieuw zeer laag. Op basis van verkochte kilogrammen antibiotica bedraagt in 2017 de reductie van antibioticumgebruik 63,4% ten opzichte van 2009.

Benchmarkwaarden aangepast

In 2012 heeft de SDa de eerste benchmarkwaarden voor de verschillende (deel)sectoren vastgesteld. Het gebruik is substantieel afgenomen en dientengevolge geven de huidige benchmarkwaarden onvoldoende weer welke bedrijven nog een relatief hoog gebruik hebben en extra inspanningen moeten verrichten om hun gebruik naar het streefgebied te brengen en welke dierenartsen nog een zodanig voorschrijfpatroon laten zien dat verbetering nodig is. Daarom heeft het SDa-expertpanel de benchmarkwaarden en de benchmarksystematiek aangepast.

Aanvaardbaar gebruik

Het SDa-expertpanel heeft nadere analyses uitgevoerd van de beschikbare gegevens. Op grond van deze analyses heeft het SDa-expertpanel geconstateerd dat voor een aantal sectoren of delen van sectoren zich een gebruik aftekent, dat gekenmerkt kan worden als een aanvaardbaar gebruik. Aanvaardbaar omdat het houden van dieren altijd gepaard zal gaan met een beperkt gebruik van antibiotica. Zieke dieren moeten behandeld kunnen worden.

Anders dan in het verleden wordt in de nieuwe systematiek nog maar één benchmarkwaarde vastgesteld in plaats van de tot op heden gebruikte indeling in streefgebied, signaleringsgebied en actiegebied. Dit betekent dat ieder bedrijf dat een antibioticumgebruik heeft boven de benchmarkwaarde actie moet ondernemen om tot een gebruik te komen dat voor de betreffende diercategorie aanvaardbaar is.

Geleidelijke overgang

Het bestuur dringt er bij beleidsmakers op aan de overgang naar de aanvaardbare benchmarkwaarden geleidelijk te laten verlopen. Voorzitter drs. J. Werner: “Nu afgelopen jaren al zoveel goeds is bereikt, moeten we ervoor waken dat de afronding naar een duurzaam en meer genormaliseerd gebruik van antibiotica in de dierhouderij niet gepaard gaat met teleurstelling en frustratie”.

De SDa-brief met link naar het volledige rapport vindt u hier.