Ambitiedocument Utrecht Science Park aangeboden aan wethouder Verschuure

Groener, slimmer, gezonder

Life sciences, gezondheid en duurzaamheid: dat zijn sleutelwoorden bij de toekomstige ontwikkeling van het Utrecht Science Park. Dit grootste science park van Nederland is door de concentratie van kennis nu al een magneet en cruciaal voor de regionale economie.

Maar er is nog veel potentie voor verdere verduurzaming, voor groei van het aantal woningen en bedrijvigheid, voor betere voorzieningen en meer levendigheid. Een internationaal toonaangevend Utrecht Science Park, vlakbij het centrum van Utrecht, middenin een uniek groen landschap. Om dit mogelijk te maken hebben de gezamenlijke partners van het gebied een ambitiedocument opgesteld, dat vandaag werd overhandigd aan de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ordening).

Utrecht Science Park wil zich ontwikkelen tot een omgeving die uitnodigt tot een gezonde levensstijl en daar door onderwijs, onderzoek, zorg en bedrijvigheid aan bijdraagt. De ambitie is dat het USP een autoluw gebied wordt, met een aantrekkelijk centrum. Het aantal woningen voor studenten en werknemers neemt toe van 2.500 naar 5.000. Dat zorgt voor levendigheid en biedt een basis voor meer voorzieningen zoals horeca. Overal zijn ontmoetingsplekken.

Ook het aantal bedrijven en R&D-banen groeit, naar verwachting tot 3.000 banen. Bij alle bouwactiviteiten is duurzaamheid en circulair bouwen uitgangspunt. Door in te breiden én in hoogte te bouwen, kan het groene karakter van het gebied niet alleen behouden, maar zelfs versterkt worden. Zo wordt de botanische tuin bijvoorbeeld veel beter benut als groen hart waar mensen kunnen recreëren.

Het ambitiedocument is het resultaat van een uitgebreid gezamenlijk proces.

Gezamenlijk proces
De universiteit nam als grondeigenaar het initiatief. Er is de afgelopen twee jaar veel gesproken met het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de stichting Utrecht Science Park. Daarnaast zijn brainstormsessies, themabijeenkomsten en bestuurlijke conferenties gehouden met de in het Utrecht Science Park gevestigde instellingen en bedrijven, de provincie, de gemeente, studentenorganisaties en maatschappelijke organisaties. Volgens Jan Henk van der Velden, directeur van Stichting Utrecht Science Park, is er bij alle partijen veel energie en consensus. ''De koers past perfect bij de ambities van de stad op het terrein van Healthy Urban Living. Nu is het zaak om samen de kansen te verzilveren, waarbij bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde is.''

Gezond stedelijk leven voor iedereen
Het ambitiedocument vorm een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park die wordt opgesteld door de gemeente Utrecht. Die omgevingsvisie zal naar verwachting in 2020 klaar zijn.

Het is een mooi ambitiedocument dat perfect aansluit bij de ambities van de stad: gezond stedelijk leven!

Klaas Verschuure
Wethouder gemeente Utrecht

De gemeente werkt nu het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie verder uit. Iedereen die geïnteresseerd is wordt uitgenodigd om op verschillende momenten mee te denken. Dit voorjaar is naar verwachting de eerste stap.

Tijdelijke studentenwoningen
In een brainstorm met studenten en studentenorganisaties op 23 januari zijn als aanvulling op het ambitiedocument ideeën opgehaald hoe deze vitale omgeving voor studenten ook op de korte termijn vorm kan krijgen.

Anton Pijpers: “Het tekort aan studentenwoningen is nijpend, daar moet op heel korte termijn iets aan gebeuren. Met name internationale studenten hebben geen alternatieven als zij in Utrecht komen om te studeren. Aan de zuidkant van het Utrecht Science Park, achter het Androclusgebouw, ligt een gebied dat nu al een woonbestemming heeft. Er wordt onderzocht of op die locatie op korte termijn tijdelijke woningen kunnen worden gerealiseerd.”