Dr. Lotte Henrichs

Universitair docent
Educatie
l.f.henrichs@uu.nl

Lerarenopleider PO en VO

Lotte is universitair docent bij Onderwijswetenschappen / Educatie. Zij geeft onderwijs aan de Graduate School of Teaching (GST) en de Academische Lerarenopleiding Primair onderwijs (ALPO). Aan de GST worden de lerarenopleidingen (VO) van de Universiteit Utrecht uitgevoerd.

In de cursussen die zij verzorgt staat docent-leerling of leerkracht-leerling interactie steeds centraal. Aan de GST is zij docent binnen de cursus Pedagogiek en begeleidt zij de professionele ontwikkeling van leraren in opleiding tijdens hun stage. Aan de ALPO doceert Lotte een cursus over het omgaan met (culturele) verschillen in de klas en het bevorderen van gelijke onderwijskansen.

Cultureel Sensitief Lesgeven

In haar onderzoek richt Lotte zich tevens Cultureel Sensitief Lesgeven in een grootstedelijke context. Hoe kan een leerkracht of docent er zorg voor dragen dat iedere leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich welkom en gezien voelt op school? Op zoek naar een goede voorbeelden van hoe cultureel sensitief lesgeven eruit kan zien werkt zij nauw samen met diverse scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Utrecht.

Impact van de schoolsluitingen op leerlingen in het PO en VO

Samen met een groep toegewijde collega's én studenten richtte Lotte haar onderzoek in 2021- 2022 voor een belangrijk deel op het in kaart brengen van de impact van de covid-19 schoolsluitingen op het leren van kinderen. Op Didactief Online is daarover een kort artikel 'Lessen uit de Lockdown' te vinden. Het wetenschappelijke artikel is verschenen in the Scandinavian Journal of Educational Research. Een kwalitatief onderzoeksartikel over de aard, ontwikkeling en aanpak van de zorgen die leerkrachten in deze periode over hun leerlingen hadden verscheen eind 2022 in een themanummer van Pedagogische Studieën. 

Onderwijs en Onderzoek steviger verbinden: Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Utrecht

Lotte vindt het verbinden van onderwijsonderzoek aan de onderwijspraktijk heel erg belangrijk. Een manier om die verbinding voor elkaar te krijgen is de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU). Lotte is lid van de WOU werkgroep die de werkplaats coordineert. In de WOU werken scholen voor primair onderwijs en onderzoekers van vijf Utrechtse kennisinstellingen (UU, UvH, HU, HKU en Marnix academie) constructief samen om onderwijsonderzoek en onderwijs nauwer met elkaar te verbinden. Samen met een onderzoeker die passende expertise heeft, werken leerkrachten aan het beantwoorden van een eigen onderzoeksvraag. Meer over de WOU, zie: www.werkplaatsonderwijsonderzoekutrecht.nl

PO Partnerschap en Stadsnetwerk Gelijke Kansen

De WOU maakt onderdeel uit van het regionale PO partnerschap waarin de Universiteit Utrecht participeert. Het PO partnerschap draagt bij aan een duurzame kennisinfrastructuur in de regio Utrecht, met als doel het 'research-informed' versterken van onderwijs op diverse gebieden. Zie https://www.uu.nl/onderwijs/samenwerking-met-het-basisonderwijs en https://www.uu.nl/agenda/po-matinee-cafe-stadsnetwerk-gelijke-kansen

 

Jonge kind en kinderopvang

In de periode 2012 - 2016 heeft Lotte onderzoek gedaan naar de kwaliteit van interacties op voor- en vroegschoolse voorzieningen. De manier waarop vroegkinderlijke onderwikkeling het meest optimaal kan worden ondersteund heeft nog altijd Lotte's bijzondere interesse.

 

Links

Een van de leraren die door Lotte begeleid werd in het kader van de Werkplaats Onderwijsonderzoek werd genomineerd voor de NRO verbindingsprijs voor leraren!


12 mei 2016 Aanbieden onderzoeksrapport 'Wetenschap en werkveld ontmoeten elkaar in actieonderzoek'