Prof. dr. Ben Schueler
b.j.schueler@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-18 04:56:37


Curriculum vitae

Prof. mr. B.J. (Ben) Schueler is sinds 2007 als hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1994 in Utrecht op een proefschrift over geschilbeslechting door de bestuursrechter (Vernietigen en opnieuw voorzien. Over het vernietigen van besluiten en beslechten van geschillen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994). In de jaren daarna was hij werkzaam als docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij van 2001 tot en met 2007 hoogleraar bestuursrecht was. Van 1999 tot en met 2004 was hij advocaat in Den Haag (bij Wladimiroff en Spong en bij Houthoff Buruma) met een praktijk op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht en het algemeen bestuursrecht. Hij was in die jaren lid van verschillende bezwaarschriftencommissies in de gemeenten Amsterdam en Doorn. Hij is sinds 2008 rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Utrecht, resp. Midden-Nederland, en was dat van 2001-2008 in de rechtbank Amsterdam.

Hij heeft van 1985 tot heden doorlopend gepubliceerd, hoofdzakelijk op het gebied van het bestuursprocesrecht, overheidsaansprakelijkheid en het omgevingsrecht. Hij heeft als onderzoeker en onderzoeksleider deelgenomen aan de Awb-evaluaties in opdracht van het WODC (1996, 2001, 2007 en 2013). Hij is lid van verschillende redacties van juridische tijdschriften, lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en de Vereniging voor Bouwrecht en voorzitter van de Vereniging voor bestuursrecht VAR.

Gegenereerd op 2018-08-18 04:56:37

Boeken

 - Vernietigen en opnieuw voorzien. Over het vernietigen van besluiten en beslechten van geschillen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994 (dissertatie Universiteit Utrecht).

- Besluiten over ruimtelijke ordening, milieu en standplaatsen. Ervaringen met de Awb, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer 1996 (met J. Struiksma, F.C.M.A. Michiels, P.J.J. van Buuren, A.R. Neerhof).

- Schadevergoeding onder de Algemene wet bestuursrecht, Monografieën Awb, deel B7, Kluwer Deventer 1997.

- De burger en de Awb. Ervaringen van repeat players met Awb-procedures, Boom Juridische uitgevers (BJu), Den Haag 2001 (i.s.m. M.V.C. Aalders, M.N. Boeve, W.G.A. Hazewindus, K.A.W.M. de Jong, A.P. Klap, B.K. Olivier, R. Uylenburg, C.J. van der Wilt).

- De telecommunicatiewet en handhaving, Instituut voor informatierecht (IvIR), Universiteit van Amsterdam, 2004 (Uitgever Otto Cramwinckel, Amsterdam) (i.s.m. A.T. Ottow, M.J. Konert, N.A.N.M. van Eijk).

- Schadevergoeding en de Awb. Aansprakelijkheid voor appellabele besluiten, Kluwer, Deventer 2005.

- Definitieve geschilbeslechting door de bestuursrechter, BJu, Den Haag 2007 (i.s.m. onderzoeksgroep UvA).

- De doorkruisingsleer in perspectief; een onderzoek naar de mogelijke inzet van het privaatrecht ter behartiging van publieke belangen in de gemeentelijke praktijk, Den Haag: VNG 2010 (met G.J.T.M. Jurgens, A.A.J. de Gier en A.P.W. Duikersloot)

- Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie, P.P.J. Driessen, A.A.J. de Gier, S.V. Meijerink, W.D. Pot, M.A. Reuding, H.F.M.W. van Rijswick, B.J. Schueler, J. Tennekes, C.J.A.M. Termeer, Den Haag/Bilthoven: Planbureau voor de leefomgeving, Klimaat voor Ruimte/Kennis voor Klimaat, ISBN/EAN 978-94-9007-045-8 (2011).

- B.J. Schueler, M. Blekemolen, A.P.W. Duijkersloot, C.B. Modderman, R. Ortlep, H.H.M. Scholtes, Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2013 (in opdracht van WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie) ISBN: 978-94-6240-067-2.

 Preadviezen

 - Tussen te veel en te weinig. Subjectivering en finaliteit in de bestuursrechtspraak, in: Rechtsbescherming in het omgevingsrecht, Publicatie van de Vereniging voor Bouwrecht nr. 37, p. 1-70 (2009).

- Aan de rechterlijke macht is opgedragen het verknippen van geschillen over publiekrecht en over schuldvorderingen, in: L.F.M. Besselink, R. Nehmelman (red.), De aangesproken staat. Preadvies voor de Staatsrechtconferentie 2010, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2010 (p. 117-156) ISBN: 978-90-585-543-9

- Goede besluiten met slechte gevolgen. De verplichting tot nadeelcompensatie in het bestuursrecht, in: Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad, preadviezen VAR Vereniging voor bestuursrecht 2002, VAR-reeks 128, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2002, p. 91-200.

- Aansprakelijkheid van gemeenten voor gebrekkige bouwwerken, In: Privaat- en publiekrechtelijke aansprakelijkheid voor gebrekkige bouwwerken, Publicatie van de Vereniging voor Bouwrecht, nr. 33, Weka Uitgeverij Amsterdam 2005 (p. 61-129).

- ‘De invloed van dreigende overheidsaansprakelijkheid op adaptatie aan klimaatverandering in het Nederlandse regionale watersysteembeheer’ (H.K. Gilissen en B.J. Schueler), Publicaties Vereniging voor Milieurecht, BJu 2012.

- Toegang tot de rechter in het omgevingsrecht’, in: Naar een nieuw omgevingsrecht, Preadviezen Vereniging voor Bouwrecht, Den Haag 2012

 Oratie

 - Het zand in de machine. Over de noodzaak tot beperking van de rechtsbescherming, oratie UvA, Amsterdam University Press/Kluwer, 2003.

 Bijdragen aan bundels en andere boeken (inclusief congresbundels)

- ‘Blijft de oneigenlijke rechtmatige daad bestaan?’ In: P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen, B.T.M. van der Wiel, Middelen voor Meijer, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2013 (p. 293-304). ISBN 978-90-8974-861-4).

- ‘De onberekenbare overheid. Aansprakelijkheid bij bevoegdhedenovereenkomsten’ in: M.K.G. Tjepkema, T. Barkhuysen, W. den Ouden (red.),  Coulant compenseren?Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek, Kluwer 2012

- ‘Het gaat u om iets anders’ Het relativiteitsvereiste toegepast, in: Toon de Gier, Gerdy Jurgens, Marleen van Rijswick, Jan Robbe, Ben Schueler (red.), Goed verdedigbaar, Deventer: Kluwer 2011 (p. 159-174).

- Naar een integraler omgevingsbeleid, in: Toon de Gier, Gerdy Jurgens, Marleen van Rijswick, Jan Robbe, Ben Schueler (red.), Goed verdedigbaar, Deventer: Kluwer 2011 (met Peter Driessen)

- Aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten over handhaving in het omgevingsrecht, in: R. Uylenburg, M.J.C. Visser, Het omgevingsrecht gehandhaafd, Groningen: ELP, p. 63-86

- Liever geen Spaghetti a la Giudiziaria. De vorming van algemeen bestuursrecht door de rechter, in: A. Nieuwenhuis, J.A. Reestman, C. Zoethout, Rechterlijk Activisme, Nijmegen: Ars Aequi 2011, p. 217-230 (ISBN 978-90-6916-815-9).

- Bestuursrechtelijke beslechting van geschillen over de verdeling van schaarse publieke rechten, in: F.J. van Ommeren, W. den Ouden, C.J. Wolswinkel, Schaarse publieke rechten, Den Haag: BJu 2011, p. 363-378 (ISBN 978-90-8974-442-5).

‘Governmental liability: an incentive for appropriate adaptation?,’ in: Michael Faure and Marjan Peeters, Climate Change Liability,  Ius Commune Congres Maastricht 2009, Cheltenham/Nothampton: Edward Elgar Publishers 2011 (chapter 11) ISBN: 978 1 84980 286.

‘Het vernieuwde voorzorgbeginsel als toetsingsmaatstaf voor de bestuursrechter’ in: T. Arnoldussen e.a., Bij twijfel (niet) doen? Over de invulling van het voorzorgbeginsel en het omgaan met onzekerheden, Vereniging voor Milieurecht 2009-3, Den Haag: BJu 2010 (p. 15-30).

 ‘De Awb en de bijzondere delen van het bestuursrecht,’ in: T. Barkhuysen, W. den Ouden. J.E.M. Polak (red.), Bestuursrecht harmoniseren: vijftien jaar Awb, Den Haag: BJu 2010 (p. 173-192) ISBN 978-90-8974-265-0

- Juridisering in het omgevingsrecht en de rol van de bestuursrechter, in: M.N. Boeve en M.M. Bogaart, Juridisering in het omgevingsrecht, Groningen: ELP 2009, 41-56.

- De metselaar. Bewijs in het bestuursprocesrecht, in: T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler, R.J.G.M. Widdershoven, AB klassiek, Deventer: Kluwer 2009, p. 565-580.

- St. Oedenrode-Driessen. Aansprakelijkheid na vernietiging van een besluit, in: T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler, R.J.G.M. Widdershoven, AB klassiek, Deventer: Kluwer 2009, p. 125-138.

- Geschilbeslechting onder de Wabo, in: J.F. de Groot, V.H. Affourtit, J.C. Ellerman, M.C. Brans, Sterk gecoördineerd, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2009, p. 61-98.

- Een kwarteeuw na Benthem, in: M.N. Boeve en R. Uylenburg, Kansen in het Omgevingsrecht, Groningen: ELP 2009, p. 385-400.

- Last van de vrije bewijsleer, in: G.H. Addink e.a. (red.) Grensverleggend bestuursrecht, Alphen a/d/ Rijn Kluwer 2008, p. 443-457.

- Tussen pech en onrecht. Treedt de overheidsaansprakelijkheid buiten haar oevers? in: K.J. de Graaf, A.T. Marseille, H. Winter (redactie), Op tegenspraak. Opstellen voor prof. mr. L.J.A. Damen, BJu Den Haag 2006.

- Publieke taken, privaat geld, in: H.S.J. Albers, S.M.C. Nuyten, B.J. Schueler (redactie), Publieke taken, privaat geld, Houthoff Buruma/Den Hollander, Amsterdam 2006 (redactie en inleidend artikel (p. 7-26)).

- De aansprakelijkheid van de overheid als gevolg van de Richtlijn Milieuaansprakelijkheid, in: R. Mellenberg en R. Uylenburg, Aansprakelijkheid voor schade aan de natuur, Europa Law Publishing, Groningen 2005 (p. 59-74) ISBN90-76871-47-7.

- Proportionaliteit en gelijkheid voor de publieke lasten, in: A.J. Nieuwenhuis, B.J. Schueler, C.M. Zoethout, Proportionaliteit in het publiekrecht, Kluwer, Deventer 2005 (p. 166-186). – Tevens redactie van de bundel, Inleiding (p. 7-12) en Slotbeschouwing (p. 211-227).

- Hoe ver zat Struycken er naast?, in: W. Hins, A. Nieuwenhuis, J.H. Reestman (red.), Recht en Reede, Opstellen aangeboden aan mr. J.L. de Reede, Kluwer Deventer 2005, p. 134-144.

 - Overheidsaansprakelijkheid begrensd? Ontwikkelingen rond het relativiteitsvereiste, Houthoff Buruma, Amsterdam 2005 (redactie van de bundel (met B.W. Meijer) en inleiding)

- Marktautoriteiten in een democratische rechtsstaat, in: F.B. Falkena, M.E. Koppenol-Laforce, A.T. Ottow (red.), Markten onder toezicht, Kluwer Deventer 2004 p. 13-29.

- De Centrale Raad van Beroep en de aansluiting bij het civiele aansprakelijkheidsrecht, in: R.M. van Male e.a. (red.), Centrale Raad van Beroep 1903-2003, Sdu Uitgevers BV, Den Haag, 2003 p. 155-175 (met B.J. van Ettekoven).

- D. Allewijn, J.B.J.M. ten Berge, H. Bolt, P.J.J. van Buuren, J.W. Ilsink, N.S.J. Koeman, M. Scheltema, B.J. Schueler (red.), Bestuursprocesrecht, Kluwer 1999. Coördinerend redacteur. Geschreven delen: p. 595-634 (bewijsrecht) en p. 667-752 (de uitspraak van de rechter).

- Onvermijdelijke schade bij rechtmatige overheidsdaad, in: N.F. van Manen en R. Stutterheim, Honderd jaar billijkheid, bundel ter herdenking van het proefschrift van Paul Scholten, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1999.

- Schadevergoeding na bezwaar: een redelijk juridiserende risicoverdeling, in: Rechtspraak bestuursrecht 1997-1998: de annotaties, VUGA-uitgeverij 1999.

- P. Nicolaï, B.K. Olivier, I.C. van der Vlies, L.J.A. Damen, B.J. Schueler, Bestuursrecht, zesde geheel herziene druk, Factotum Amsterdam 1997. Geschreven deel: hoofdstuk 16.

- Zelfstandige schadebesluiten, wettelijke rente en overgangsrecht, in: Rechtspraak bestuursrecht 1995-1996: de annotaties, VUGA, p. 97-118.

- Gemeenschappelijk Eigendom /'s Gravenhage, in: F.H. van der Burg, P.J.J. van Buuren, J.H. van der Veen, AB Klassiek, derde druk, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, p. 314-324; tweede gewijzigde druk 2000.

- Settling of disputes in administrative law in the Netherlands: some practical problems, in: Comparative studies on the judicial review system in East and Southeast Asia (ed. Yong Zhang), Kluwer Law International, The Hague/London/Boston 1997.

- Duidelijkheid van bestuursrechterlijke uitspraken. Over rechtsvorming en geschilbeslechting, in: De eerbied waardig? Een bezinning op de positie van de rechter en de officier van justitie, Gouda Quint Arnhem, Raio-congres-bundel 1996 (samen met A.R. Neerhof).

- Rechtsbescherming in het milieurecht, in: F.P.J.M. Otten en A.M.C.C. Tubbing (red.), Milieu-almanak. Handleiding voor ondernemers, particulieren, adviseurs en ambtenaren, De Bussy Uitgeverij in samenwerking met Moret Ernst & Young, Diemen 1994.

 Juridische handboeken

 - L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht, Deel 2, Rechtsbescherming tegen de overheid, bestuursprocesrecht, hoofdstuk 3.5 (Nieuwe besluiten hangende bezwaar en beroep), hoofdstuk 6 (Beroep bij de rechter), Hoger beroep, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, (eerste druk 2002, tweede druk 2006, derde druk 2009, vierde druk 2011, vijfde druk 2013).

- L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht 1 – Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving, hoofdstuk 4.4 (Overeenkomsten), Boom Juridische uitgevers, Den Haag (eerste druk  2003, tweede druk 2005, derde druk 2009) p. 234-242.

- Handboek Hoofdlijnen Milieubestuursrecht, Den Haag: BJu 2012 (geschreven met de Utrechtse onderzoeksgroep omgevingsrecht onder eindredactie van Barbara Beijen).

 Artikelen in tijdschriften

- Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht en de nieuwe regeling van overheidsaansprakelijkheid in de Awb, Maandblad voor Vermogensrecht 2013-7.

- B.J. van Ettekoven, J.E.M. Polak, B.P.M. van Ravels, A.A. van Rossum, B.J. Schueler, M.K.G. Tjepkema, C. Waling, R.J.G.M. Widdershoven, Overheidsaansprakelijkheid anno 2013: de stand van de rechtsontwikkeling, Overheid en aansprakelijkheid 2013/2 nr. 32 (p. 49-101) ISSN 1570-1158.

- B.J. Schueler en B.J. van Ettekoven, De losse eindjes van titel 8.4 Awb, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2013-9, nr. 34 (p. 209-221). ISSN 0921-3554.

- ‘De bestuursrechter als geschilbeslechter’, Bestuurswetenschappen 2012.

- ‘Variation and stability in Dutch noise policy: an analysis of dominant advocacy coalitions’ (Miriam Weber, Peter P.J. Driessen, Ben J. Schueler and Hens A.C. Runhaar), Journal of Enironmental planning and management, 2-10-2012; DOI:10.1080/09640568.2012.711246.

- ‘Naar een nieuw omgevingsrecht. Vijf tendenzen in de jaren 2010-2012’, NJB 2012

- ‘De grote verandering. Finaliteit in een nieuw bestuursprocesrecht’, JBplus 2012

- ‘Een relativiteitsleer in wording’, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2011/9

- ‘Vechten tegen complexiteit: kroniek van het omgevingsrecht’, Nederlands Juristenblad 2010, afl. 34, p. 2253-2262

- Crisis, herstel en integratie in het Nederlandse omgevingsrecht, Onze Omgeving; Tijdschrift van de Vlaamse vereniging voor Omgevingsrecht, 2010-2, p. 45-51 (ISSN 2032-8680).

- ‘De relativiteitseis: sneller of beter?’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2010, p. 35-41.

- ‘Methods of Application of the Proportionality Principle in Environmental Law’, Legal Issues Economic Integration (Kluwer Law International), volume 35, 2008-3, p. 231-240.

- ‘Protected areas in environmetal law. Introduction’, Volume 5, Issue 1, p. 1-4.

- ‘Het voorstel voor een Wet Bestuurlijke lus Awb en de positie van belanghebbenden in het omgevingsrecht’, Milieu en Recht 2008-10, p. 618-626.

- ‘De lus als ontknoping van het proces’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2008-9, p. 786-798.

- ‘Kroniek van het omgevingsrecht’, NJB 2008, afl. 34, p. 2179-2188

- ‘De drie taken van de bestuursrechter: rechtsbescherming, controle en geschilbeslechting’, Milieu en Recht 2008-4, p. 207-210.

- ‘De bestuursrechter als geschilbeslechter’, Trema 2008-4, p. 148-151.

- ‘Overheidsaansprakelijkheid anno 2008: de stand van de rechtsontwikkeling’, O&A, 2008-2A, p. 101-126 (i.s.m. J.E.M. Polak, B.P.M. van Ravels, A.A. van Rossum, B.J. Schueler, M.K.G. Tjepkema, C. Waling, R.J.G.M. Widdershoven).

- ‘Een doolhof met vertakkingen. Naar een verbeterde rechtsbescherming tegen schadeveroorzakende besluiten?’, Overheid en Aansprakelijkheid, 2007-6, p. 55-63.

- ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Over relativiteit in het bestuursrecht, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2007-7, p. 248-252 (i.s.m. B.J. van Ettekoven).

- De onrechtmatige overheidsdaad in het Voorontwerp Schadevergoeding, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2007-8, p. 287-297.

- Vernietigen of geschillen beslechten, JBplus 2007, p. 168-181.

- De mogelijkheden van afschaffing of beperking van het zelfrealisatiebeginsel. De reikwijdte van art. 1 Eerste Protocol EVRM en een vergelijking met de situatie in de VS (met R. Mellenbergh), Bouwrecht 2006, p. 885-896. Het advies, getiteld ‘De mogelijkheid tot afschaffing van het zelfrealisatiebeginsel in verband met artikel 1 van het eerste protocol bij het EVRM’ is integraal gepubliceerd in Kamerstukken II 2005/06, 27 581, nr. 26.

- Geldschulden tussen publiekrecht en privaatrecht. Schadebesluiten onder de vierde tranche, Overheid & Aansprakelijkheid 2005, jaargang 4, aflevering 1, p. 2-9.

- Aansprakelijkheid van de gemeente voor onrechtmatig verleende bouwvergunningen, Bouwrecht jaargang 42, nr. 3, maart 2005, p. 177-183.

- Hoe ver strekt de rechtsbescherming in het omgevingsrecht? Over subjectivering in het bestuursprocesrecht, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2005, p. 114-123.

- Het labyrint rond de schatkist. De verhouding tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, JBplus 2004, jaargang 6, aflevering 2, p. 83-102

- Overheidsaansprakelijkheid anno 2002: de stand van de rechtsontwikkeling, Overheid en aansprakelijkheid, 2002-1, p. 2-14 (i.s.m. J.E.M. Polak, B.P.M. van Ravels, R.J.G.M. Widdershoven, A.A. van Rossum, C. Waling)

- Het perspectief van de burger, niet van het bestuur, Nederlands Tijdschrift voor bestuursrecht, 2002-6, p. 160-162 (i.s.m. M.N. Boeve, W.G.A. Hazewindus, K.A.W.M. de Jong)

- Ervaringen van Nederlandse burgers met bestuursrechtelijke procedures, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht 2002 (België), 304-310 (i.s.m. C.J. van der Wilt)

- Een voor de praktijk eenvoudig te hanteren maatstaf, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2000, p. 203-213 (met B.J. van Ettekoven)

- `Een ramp, een absolute ramp.' Reacties op het zelfstandig schadebesluit, Nederlands Juristenblad 1998, p. 346-350 (samen met B.J. van Ettekoven).

- Schadevergoeding voor ambtenaren onder de Awb, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 1998, p. 325-341.

- Wordt Nederland een convenantendemocratie? Deel 1: wet en convenant; een typologie, Regelmaat 1992-2, p. 38-42 en Deel 2: de positie van de derde-belanghebbende, Regelmaat 1992-3, p. 66-69 (samen met F.J. van Ommeren).

- Proceskostenveroordeling in het administratief procesrecht, Nederlands Juristenblad 11 februari 1989 afl. 6, p. 183-188.

- Bestuursrecht en Nieuw BW, Ars Aequi 38(1989)2, p. 154-157 (samen met F.J. van Ommeren)

- Overheidstoezeggingen in het privaatrecht, Ars Aequi 36(1987)5, p. 350-355.

- De mededelingsplicht van de verzekeringnemer in het ontwerp titel 7.17 NBW, Ars Aequi 35(1986)9, p. 529-535.

- Uitvoering van een rechterlijke beslissing door de overheid, Ars Aequi 35(1986)7/8, p. 476 (met S. van Woensel).

- De wenselijkheid van een parlementair minderheidsrecht op enquête, Nederlands Juristenblad 1986, afl. 2, p. 50 (met J. Tillema).

- Parlementaire minderheid: lam of leeuw? Ars Aequi 34(1985)5, p. 256-262 (met J. Tillema).

 Losbladige uitgaven

 - Schadevergoeding na vernietiging of herroeping, hoofdstuk XX in: N.S.J. Koeman en J.E.M. Polak (red.), Praktijkboek Bestuursrecht, Kluwer. (1998 tot en met 2004)

- Algemene bepalingen over besluiten, in: Handboek Algemene wet bestuursrecht, deel II, Samsom, commentaar artikelen 3:1 tot en met 3:4 Awb (redactie N.S.J. Koeman, A.F.M. Brenninkmeijer, Th.G. Drupsteen, W. Konijnenbelt). (1998 tot en met 2004)

 Annotaties bij rechterlijke uitspraken

- Vaste annotator (van 1995-2000) in Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (RAwb), Samsom H.D. Tjeenk Willink.

- Vaste annotator (2000-2004) in AB Rechtspraak Bestuursrecht, W.E.J. Tjeenk Willink.

- Incidenteel in Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (Forum/Sdu).

- Incidenteel in Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht (Sdu).

                                                Boekbesprekingen

 - Boekbespreking ‘Belang en relativiteit’, dissertatie L. Wiggers-Rust, Milieu en Recht 2012.

- Boekbespreking van C.N.J. Kortmann, ‘Onrechtmatige overheidsbesluiten’, diss. UU 2006, Overheid en Aansprakelijkheid, 2008-1, p. 27-32.

- Boekbespreking van J. Telders: ‘Schadeloosstelling voor onteigening. Nieuw voor oud’, Tijdschrift voor Bouwrecht, 2007-7, p. 579-581.

- Boekbespreking van M.W. Scheltema en M. Scheltema: ‘Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht’, Overheid en Aansprakelijkheid, jaargang 3, aflevering 4, p. 128-131. Uitgever Kluwer, Deventer. 2004

- Effectieve bestuursrechtspraak, boekbeschouwing van de oratie en dissertatie van J.E.M. Polak, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, jaargang 164, 2003-1, p. 56-60.

- Boekbespreking van E. van der Linden, Formele en materiële rechtskracht. De kleren van de keizer, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1999, p. 385-387.

- Boekbespreking van M. Moerings en A. Mattijssen (red.): ‘Homoseksualiteit en recht' Nederlands Juristenblad 25 februari 1993 afl. 8, p. 280-282.

 Overige publicaties

 - Waar zit de bestuursrechter van de toekomst? NJB 2012 (opinie)

- Of heeft u liever negatieve onevenredigheid? Milieu en recht 2012 (opinie)

- ‘Prof. Schueler verkondigt politieke opvatting’ Naschrift, Milieu en Recht 2009, p. 644-645.

- Opinie in Milieu en Recht ‘Het verschil tussen een milieuorganisatie en een procedeerclub’, Milieu en Recht, 2008-9, p. 543.

- Rechtsvraag Ruimtelijk recht en aansprakelijkheid, Ars Aequi 45(1996)6, p. 461-466 (samen met prof. mr P.J.J. van Buuren).

- Vereeuwiging van crisis en herstel?, NJB 2011, p. 34-35.

- De bestuursrechter als botte bijl?, NJB 2011, 1820 (Opinie)

Sleutelpublicaties

Schueler, B.J. (2008). Het voorstel voor een Wet Bestuurlijke lus Awb en de positive van belanghebbenden in het omgevingsrecht. Milieu en Recht, 10 (2008), (pp. 618-626) (8 p.).

Alle publicaties
  2016 - Artikelen
van den Broek, G.M., Groothuijse, F.A.G. & Schueler, B.J. (14-10-2016). Kroniek van het omgevingsrecht. Nederlands Juristenblad, 2016 (35), (pp. 2633-2646).
Groothuijse, F.A.G., Schueler, B.J. & van den Broek, G.M. (2016). Kroniek van het omgevingsrecht 2014-2016. Nederlands Juristenblad, (pp. 2633-2646) (14 p.).
Groothuijse, F.A.G., Korsse, D., Schueler, B.J., Nijmeijer, A.G.A, Lam, T.E.P.A. & Hillegers, S. (2016). Omgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen en het verschuiven van onderzoeksplichten. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016 (8), (pp. 715-726) (12 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Groothuijse, F.A.G., Schueler, B.J. & Korsse, D. (2016). Rechterlijke toetsing van globale omgevingsplannen zonder horizon. In Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet & Remco Nehmelman (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 121-138) (18 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2016 - Boekredactie
Barkhuysen, T., Polak, J.E.M., Schueler, B.J. & Widdershoven, R.J.G.M. (2016). AB Klassiek. (754 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2016 - Annotaties
Schueler, B.J. (2016). Finale geschilbeslechting door de bestuursrechter (Inrijverbod Hattem). (559 p.).
  2015 - Artikelen
Schueler, B.J. (2015). De verschuivende functies van de Awb. RegelMaat, 2015 (6), (pp. 422-436).
  2015 - Boeken
Beijen, B.A., Schueler, B.J., van Rijswick, H.F.M.W., Keessen, A.M., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., Robbe, J. & Blomberg, A.B. (26-08-2015). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (333 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Schueler, B.J. (2015). Hoger beroep. In Bert Marseille & Hanna Tolsma (Eds.), Bestuursrecht deel 2 - Rechtsbescherming tegen de overheid, bestuursprocesrecht (pp. 353-374). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Schueler, B.J. (2015). Rechtsmachtsverschuiving bij rechtmatige overheidsdaad. In R.J.N. Schlössels, M.W.C. Feteris, R.J.B. Schutgens, G. Snijders, J.A.F. Peters & L.A.D. Keus (Eds.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht (pp. 569-586). Deventer: Wolters Kluwer.
Beijen, B.A. & Schueler, B.J. (2015). The Netherlands. In Thomas Gross (Eds.), Public participation in infrastructure planning - Comparative analysis of 10 European countries (pp. 167-194) (28 p.). European Public Law Organization.
Schueler, B.J. (2015). Voor en na de uitspraak 1987 - 2015. In A.T. Marseille, A.C.M. Meuwese, F.C.M.A. Michiels & J.C.A. de Poorter (Eds.), Behoorlijk bestuursprocesrecht (pp. 383-402). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Rapporten
Groothuijse, F.A.G., Schueler, B.J., Korsse, D., Nijmeijer, A.G.A., Lam, T.E.P.A. & Hillegers, S. (16-07-2015). Gebodsbepalingen in het omgevingsplan (onderzoek in opdracht van het Ministerie van I&M). (17 p.). Radboud Universiteit Nijmegen/UCWOSL.
Groothuijse, F.A.G., Schueler, B.J., Korsse, D., Nijmeijer, A.G.A., Lam, T.E.P.A. & Hillegers, S. (16-07-2015). Overgangsrecht in het omgevingsplan (onderzoek in opdracht van het Ministerie van I&M). (14 p.). Radboud Universiteit Nijmegen/UCWOSL.
Blekemolen, M., J.M., Groenendijk,, Korsse, D., Scholtes, H.H.M. & Schueler, B.J. (17-04-2015). Tussenmeting herziene stelsel van Interbestuurlijk toezicht. (90 p.). Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 32389, nr. 17.
  2014 - Artikelen
Ortlep, Rolf, Schueler, Ben, Scholtes, H.H.M., Blekemolen, Marieke, Duijkersloot, Ton & Modderman, Coen (2014). De praktijk en werking van drie versnellingsinstrumenten uit de Awb. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus) (3), (pp. 168-181).
Schueler, Ben (2014). Een overzichtelijke, onafhankelijke eenheid? Over integratie van de bestuursrechtspraak. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2014 (6), (pp. 157-165).
Groothuijse, Frank, Korsse, Daan & Schueler, Ben (17-10-2014). Kroniek van het omgevingsrecht - De weg naar een nieuwe Omgevingswet. Nederlands Juristenblad, 35, (pp. 2514-2524) (11 p.).
Verburg, André & Schueler, Ben (2014). Procedural Justice in Dutch Administrative Law Proceedings. Utrecht Law Review, 10 (4), (pp. 56-72) (17 p.).
Schueler, Ben (2014). Wat doen we met de inspraak?. Milieu en Recht, 49 (4), (pp. 239) (1 p.).
  2014 - Boekredactie
Schueler, Ben & Widdershoven, Rob (2014). Europeanisering van het Europees bestuursrecht, 75 jaar VAR. (231 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Voordrachten / lezingen
B.J. Schueler (20-03-2014) Actualiteitendag vereniging voor Milieurecht, 20 maart 2014 (Ontwikkelingen in de overheidsaansprakelijkheid)
B.J. Schueler (23-05-2014) Bestraffend Bestuur, jaarvergadering VAR vereniging voor bestuursrecht, Utrecht 23 mei 2014
B.J. Schueler (23-05-2014) Bestraffend bestuursrecht, Jaarrede VAR vereniging voor bestuursrecht, 23 mei 2014
B.J. Schueler (21-01-2014) Bewijsrecht in de bestuursrechtspraak
B.J. Schueler (14-11-2014) Congres Omgevingswet, Universiteit Utrecht, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law UCWOSL, 14 november 2014
B.J. Schueler (14-11-2014) Congres Omgevingswet, Universiteit Utrecht, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law UCWOSL, 14 november 2014 (Inhoudelijke en procedurele aspecten van de omgevingsvergunning)
B.J. Schueler (11-12-2014) Constructieve veiligheid, jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht, Amersfoort, 11 december 2014
B.J. Schueler (13-11-2014) De ordening van mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat, Raad van State, Den Haag 13 november 2014 (De verhouding tussen verschillende bronnen van recht in de samenleving)
B.J. Schueler (29-10-2014) Energie komt steeds dichterbij. Energievraagstukken in ruimtelijke planning, Schuivende energiesystemen, Centrum voor Energievraagstukken UvA, Amsterdam, 29 oktober 2014
B.J. Schueler (18-12-2014) Europeanisering van het algemeen bestuursrecht, Jubileum VAR vereniging voor bestuursrecht 75 jaar, Utrecht, 18 december 2014
B.J. Schueler (28-03-2014) Finaliteit in de nieuwe zaaksbehandeling, Symposium rechtbank Midden-Nederland, Zeist
B.J. Schueler (12-09-2014) Milieunormen in ruimtelijke planning, Universiteit Gent, 12 september 2014
B.J. Schueler (05-11-2014) Misbruik van recht, VAR vereniging voor bestuursrecht, Amsterdam, 5 november 2014
B.J. Schueler (03-12-2014) Nieuwe kansen met de Omgevingswet?
B.J. Schueler (30-06-2014) Participation as a Requirement for Access to Justice, Meeting of the Parties of the Arhus Convention (side event Maastricht University)
B.J. Schueler (12-12-2014) Privacy in het bestuursrecht, Jonge VAR, Den Haag 12 december 2014
B.J. Schueler (24-02-2014) Public Participation in Infrastructure Planning European Legal Studie Institute van de Universitaet Osnabrueck
B.J. Schueler (07-04-2014) Reorganisatie van de bestuursrechtspraak, Debat Montaigne Centrum, Utrecht
B.J. Schueler (11-04-2014) Themadag Schade en herstel in milieu- en gezondheidszaken, Kenniscentrum Milieu en Gezondheid, Studiecentrum Rechtspleging, Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch, 11 april 2014 (Overheidsaansprakelijkheid bij milieuschade)
B.J. Schueler (01-10-2014) Transparantie versus privacy, Universiteit Utrecht en Pels Rijcken Droogleever Fortuijn, 1 oktober 2014
B.J. Schueler (11-09-2014) Tweede Kamer der Staten Generaal, Ronde Tafel Omgevingswet, Den Haag 11 september 2014
B.J. Schueler (15-04-2014) Versnellingsinstrumenten in de Algemene wet bestuursrecht, JuristenRijk, Den Haag 15 april 2014
B.J. Schueler (10-10-2014) Wat is er mogelijk met het omgevingsplan? Kwartaalvergadering Vereniging voor Bouwrecht, Utrecht 10 oktober 2014
  2013 - Artikelen
Schueler, B.J. & van Ettekoven, B.J. (2013). De losse eindjes van titel 8.4 Awb. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 9 (34), (pp. 209-221) (13 p.).
Schueler, B.J. (2013). Naar een nieuw omgevingsrecht. Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht. Tijdschrift voor Bouwrecht, 51 (4), (pp. 303-329) (27 p.).
van Ettekoven, B.J., Polak, J.E.M., van Ravels, B.P.M., van Rossum, A.A., Schueler, B.J., Tjepkema, M.K.G., Waling, C. & Widdershoven, R.J.G.M. (2013). Overheidsaansprakelijkheid anno 2013: de stand van de rechtsontwikkeling. Overheid en Aansprakelijkheid, 2 (32), (pp. 49-101) (53 p.).
Schueler, B.J. (2013). Overheidsaansprakelijkheid in beweging. Milieu en Recht, 6 (72), (pp. 327) (1 p.).
Weber, M., Driessen, P.P.J., Schueler, B.J. & Runhaar, H.A.C. (2013). Variation and stability in Dutch noise policy: an analysis of dominant advocacy coalitions. Journal of Environmental Planning and Management, 56 (7), (pp. 953-981) (6 p.).
Schueler, B.J. (2013). Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht en de nieuwe regeling van overheidsaansprakelijkheid in de Awb. Maandblad voor vermogensrecht, 7, (pp. 193-199) (7 p.).
  2013 - Boeken
Ortlep, R., Schueler, B.J., Modderman, C.B. & Duijkersloot, A.P.W. (2013). Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb. (104 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Schueler, B.J. (2013). Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid. Bestuursprocesrecht (pp. 225-388) (164 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Schueler, B.J. (2013). Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid. Bestuursprocesrecht (pp. 140-148) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Schueler, B.J. (2013). Blijft de oneigenlijke rechtmatige daad bestaan? Von Schmidt auf Altenstadt. In P.J.M. Vermeulen & F.E. & B.T.M. van der Wiel (Eds.), Middelen voor Meijer (pp. 293-304) (12 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2013 - Rapporten
Schueler, B.J., de Gier, A.A.J., Robbe, J., Nijmeijer, T. & Hillegers, S. (2013). Handboek bestemmingsplannen. Raad van State.
  2013 - Voordrachten / lezingen
B.J. Schueler (23-09-2013) Expertpanel
B.J. Schueler (07-06-2013) Expertpanel
B.J. Schueler (23-09-2013) Fundamentele rechten en rechtsbescherming
B.J. Schueler (04-06-2013) Het relativiteitsvereiste
B.J. Schueler (04-06-2013) Het relativiteitsvereiste
B.J. Schueler (04-06-2013) Het relativiteitsvereiste
B.J. Schueler (07-06-2013) Onverplichte vergoedingen
  2012 - Artikelen
Schueler, B.J. (2012). De bestuursrechter als geschilbeslechter. Bestuurswetenschappen, 3, (pp. 60-83) (24 p.).
Schueler, B.J. (2012). De grote verandering. Finaliteit in een nieuw bestuursprocesrecht. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), 2, (pp. 101-116) (16 p.).
Schueler, B.J. (2012). Naar een nieuw omgevingsrecht. Vijf tendensen in de jaren 2010-2012. Nederlands Juristenblad, 35, (pp. 2503-2511) (9 p.).
Schueler, B.J. (2012). Of heeft u liever negatieve onevenredigheid?. Milieu en Recht, 4 (241 p.).
Schueler, B.J. (2012). Waar zit de bestuursrechter van de toekomst?. Nederlands Juristenblad, 21, (pp. 1458-1461) (4 p.).
  2012 - Boeken
Beijen, B.A., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., Keessen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J. & Schueler, B.J. (2012). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (342 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Gilissen, H.K. & Schueler, B.J. (2012). De invloed van dreigende overheidsaansprakelijkheid op adaptatie aan klimaatverandering in het Nederlandse regionale watersysteembeheer. In N. Teesing (Eds.), Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering? Preadvies van de subwerkgroep aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering (pp. 145-192) (48 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Schueler, B.J. (2012). De onberekenbare overheid. Aansprakelijkheid bij bevoegdhedenovereenkomsten. In M.K.G. Tjepkema, T. Barkhuysen & W. den Ouden (Eds.), Coulant compenseren? Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek (pp. 183-199) (17 p.). Deventer: Kluwer.
  2012 - Rapporten
Schueler, B.J. (2012). Advies ‘Rechtsbescherming tegen de omgevingsverordening’. Ministerie I&M.
Schueler, B.J. (2012). Advies ‘Rechtspraak in één of twee instanties in de Omgevingswet’. Ministerie I&M.
Schueler, B.J. (2012). Advies ‘Voorbereidingsprocedures in de omgevingswet’. Ministerie I&M.
Schueler, B.J. (2012). Advies aan de Alderstafel. overlegorgaan regio Schiphol.
Schueler, B.J. (2012). Adviezen in het kader van vast adviseurschap Houthoff Buruma advocaten en notarissen. Houthoff Buruma advocaten en notarissen.
Schueler, B.J. (2012). Bindend Advies Grondwaterproblematiek Spoorzone Delft. Spoorzone Delft.
Schueler, B.J., de Gier, A.A.J., Robbe, J., Nijmeijer, T. & Hillegers, S. (2012). Handboek bestemmingsplannen. Raad van State.
  2011 - Artikelen
Schueler, B.J. (2011). De bestuursrechter als botte bijl? (Opinie). Nederlands Juristenblad, (pp. 1820-1820) (1 p.).
Schueler, B.J. (2011). Een relativiteitsleer in wording. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 9, (pp. 265-271) (7 p.).
Schueler, B.J. (2011). Vereeuwiging van crisis en herstel?. Nederlands Juristenblad, (pp. 34-35) (2 p.).
  2011 - Boeken
Schueler, B.J., de Snoo, A., Ellerman, J.C. & Meesters, J.W.A. (2011). Drieluik grondexploitatie: overeenkomsten, exploitatieplannen en aanbestedingsrecht, Preadviezen commerciële rechtspraktijk. Zutphen: Uitgeverij Paris.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Schueler, B.J. (2011). Aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluiten over handhaving in het omgevingsrecht. In R. Uylenburg & M.J.C. Visser (Eds.), Het omgevingsrecht gehandhaafd (pp. 63-86) (24 p.). Groningen: ELP.
Schueler, B.J. (2011). Bestuursrechtelijke beslechting van geschillen over de verdeling van schaarse publieke rechten. In F.J. van Ommeren, W. den Ouden & C.J. Wolswinkel (Eds.), Schaarse publieke rechten (pp. 363-378) (16 p.). Den Haag: Bju.
Schueler, B.J. (2011). Governmental liability: an incentive for appropriate adaptation?. In M. Faure & M. Peeters (Eds.), Climate Change Liability (pp. 237-254) (18 p.). Cheltenham/Northampton: Edward Elgar Publishing.
Schueler, B.J. (2011). Het gaat u om iets anders. Het relativiteitsvereiste toegepast. In T. de Gier (Eds.), Goed verdedigbaar, Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht (pp. 159-174) (16 p.). Deventer: Kluwer.
Schueler, B.J. (2011). Liever geen Spaghetti a la Giudiziaria. De vorming van algemeen bestuursrecht door de rechter. In A. Nieuwenhuis, J.A. Reestman & C. Zoethout (Eds.), Rechterlijk Activisme (pp. 217-230) (14 p.). Nijmegen: Ars Aqui.
Driessen, P.P.J. & Schueler, B.J. (2011). Naar een integraler omgevingsbeleid. In A.A.J. de Gier, G.T.J.M. Jurgens, H.F.M.J. van Rijswick, J. Robbe & B.J. Schueler (Eds.), Goed verdedigbaar. Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht (pp. 257-272) (608 p.). Kluwer, Ter gelegenheid van het afscheid op 25 november 2011 van Peter van Buuren als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht.
  2011 - Boekredactie
de Gier, A.A.J., Jurgens, G.T.J.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J. & Schueler, B.J. (2011). Goed verdedigbaar, Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht. (586 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Rapporten
Schueler, B.J., van Rijswick, H.F.M.W., de Gier, A.A.J., Driessen, P., Meijerink, S.V., Pot, W.D., Reuding, M.A., Tennekes, J. & Termeer, C.J.A.M. (2011). Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie. (142 p.). Den Haag/Bilthoven: Planbureau voor de leefomgeving.
  2011 - Voordrachten / lezingen
B.J. Schueler (28-04-2011) Schaarse rechten, aansprakelijkheid en rechtsbescherming Aanbieding bundel aan mr Winter
B.J. Schueler (25-05-2011) Structurele evaluatie milieuwetgeving: een terugblik
B.J. Schueler (25-11-2011) Vernieuwing van omgevingsrecht
  2010 - Artikelen
Schueler, B.J. (2010). Crisis, herstel en integratie in het Nederlandse omgevingsrecht. Tijdschrift van de Vlaamse vereniging voor Omgevingsrecht, 2, (pp. 45-51) (7 p.).
Schueler, B.J. (2010). De relativiteitseis: sneller of beter?,. Bouwrecht, 2010 (5), (pp. 35-41) (7 p.).
Schueler, B.J. (2010). Vechten tegen complexiteit: kroniek van het omgevingsrecht. Nederlands Juristenblad, 2010 (34), (pp. 2253-2262) (10 p.).
  2010 - Boeken
Jurgens, G.T.J.M., Duijkersloot, A.P.W., de Gier, A.A.J. & Schueler, B.J. (2010). De doorkruisingsleer in perspectief. Een onderzoek naar de mogelijke inzet van het privaatrecht ter behartiging van publieke belangen in de gemeentelijke praktijk. (114 p.). Den-Haag: VNG.
Beijen, B.A., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., de Gier, A.A.J., Keesen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J., Schueler, B.J., Tappeiner, I.U. & Blomberg, A.B. (2010). Introductie op het omgevingsrecht. (70 p.). SSR?: SSR.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Schueler, B.J. (2010). Aan de rechterlijke macht is opgedragen het verknippen van geschillen over publiekrecht en over schuldvorderingen. In L.F.M. Besselink & R. Nehmelman (Eds.), De aangesproken staat. Preadvies voor de Staatsrechtconferentie 2009 (pp. 117-156) (40 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Schueler, B.J. (2010). De Awb en de bijzondere delen van het bestuursrecht. In W den Ouden. & J.E.M. Polak (Eds.), Bestuursrecht harmoniseren: vijftien jaar Awb (pp. 173-192) (20 p.). Den Haag: Bju.
Schueler, B.J. (2010). Het gebruik van privaatrechtelijke toestemmingen naast een publiekrechtelijk vergunningenstelsel. In G.J.T.M. Jurgens, A.A.J. de Gier, A.P.W Duikersloot & B.J. Schueler (Eds.), De doorkruisingsleer in perspectief; een onderzoek naar de mogelijke inzet van het privaatrecht ter behartiging van publieke belangen in de gemeentelijke praktijk (pp. 39-66) (28 p.). Den Haag: VNG.
Schueler, B.J. (2010). Het vernieuwde voorzorgbeginsel als toetsingsmaatstaf voor de bestuursrechter. In T Arnoldussen (Eds.), Bij twijfel (niet) doen? Over de invulling van het voorzorgbeginsel en het omgaan met onzekerheden, Vereniging voor Milieurecht 2009-3 (pp. 15-30) (16 p.). Den-Haag: Bju.
  2010 - Rapporten
Driessen, P.P.J., de Gier, A.A.J., Meijerink, S., Pot, W.D., Reuding, M.A., van Rijswick, H.F.M.W., Schueler, B.J., Tennekes, J. & Termeer, C.J.A.M. (2010). Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie. (143 p.). Planbureau voor de leefomgeving.
de Gier, A.A.J., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J., Schueler, B.J., Bonte, M, Wezel, A & Daal, K (2010). Ordening van de ondergrond, een fysiek en juridisch afwegingskader, Hoofdrapport en bijlagenrapport, KWR Watercycle Research Institute en Universiteit Utrecht, KWR. Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2009 - Artikelen
Schueler, B.J. (2009). ‘Prof. Schueler verkondigt politieke opvatting’ Naschrift. Milieu en Recht, 2 (2009), (pp. 644-645) (2 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Schueler, B.J. (2009). Beroep bij de rechter. In M.N. Boeve, R. Uylenburg, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid. (pp. 209-302) (93 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Schueler, B.J. (2009). Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid. (hoofdstuk 6, hoofdstuk 7 en paragraaf 3.5.4). In M.N. Boeve, R. Uylenburg, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Bestuursprocesrecht (115 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Schueler, B.J. (2009). De metselaar. Bewijs in het bestuursprocesrecht. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek, 6e druk (pp. 565-580) (15 p.). Deventer: Kluwer.
Schueler, B.J. (2009). Een kwarteeuw na Benthem. In M.N. Boeve, R. Uylenburg, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Kansen in het Omgevingsrech (pp. 385-400) (15 p.). Groningen: ELP.
Schueler, B.J. (2009). Geschilbeslechting onder de Wabo. In J.F. de Groot, V.H. Affourtit, J.C. Ellerman & M.C. Brans (Eds.), Sterk gecoördineerd (pp. 61-98) (37 p.). Den Haag: Instituut voor Bouwrecht.
Schueler, B.J. (2009). Het alsnog nemen van een besluit hangende een bezwaar of beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit. In M.N. Boeve, R. Uylenburg, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid. (pp. 142-144) (3 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Schueler, B.J. (2009). Hoger beroep. In M.N. Boeve, R. Uylenburg, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid. (pp. 303-322) (19 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Schueler, B.J. (2009). Juridisering in het omgevingsrecht en de rol van de bestuursrechter. In M.N. Boeven & M.M. Bogaart (Eds.), Juridisering in het omgevingsrecht (pp. 41-56) (15 p.). Groningen: ELP.
Schueler, B.J. (2009). St. Oedenrode-Driessen. Aansprakelijkheid na vernietiging van een besluit. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB klassiek (pp. 125-138) (13 p.). Deventer: Kluwer.
Schueler, B.J. (2009). Tekst & Commentaar Milieurecht (derde druk) 2009, (bewerking van) commentaar bij de artikelen 14.1 t/m 14.15. Tekst & Commentaar Milieurecht (pp. 472-486) (14 p.). Deventer: Kluwer.
Schueler, B.J. (2009). Tekst & Commentaar Milieurecht (derde druk) 2009, (bewerking van) commentaar bij de artikelen 8.40 t/m 8.46. Tekst & Commentaar Milieurecht (pp. 303-318) (15 p.). Deventer: Kluwer.
Schueler, B.J. (2009). Tussen te veel en te weinig. Subjectivering en finaliteit in de bestuursrechtspraak (preadvies). Rechtsbescherming in het omgevingsrecht (pp. 1-70) (70 p.). Den Haag: Vereniging voor bouwrecht.
  2008 - Artikelen
Schueler, B.J. (2008). De bestuursrechter als geschilbeslechter, lezing bij de benoeming van mr drs T.G.M. Simons tot president van de Centrale Raad van Beroep, 7 maart 2008. Trema, 4 (2008), (pp. 148-151) (4 p.).
Schueler, B.J. (2008). De bestuursrechter als geschilbeslechter, lezing bij de benoeming van mr. drs. T.G.M. Simons tot president van de Centrale Raad van Beroep. Trema, 4 (2008), (pp. 148-151) (3 p.).
Schueler, B.J. (2008). De drie taken van de bestuursrechter: rechtsbescherming, controle en geschilbeslechting. Milieu en Recht, 4 (2008), (pp. 207-210) (4 p.).
Schueler, B.J. (2008). De lus als ontknoping van het proces. Bouwrecht, 9 (2008), (pp. 786-798) (12 p.).
Schueler, B.J. (2008). Het verschil tussen een milieuorganisatie en een procedeerclub. Milieu en Recht, 9 (2008), (pp. 543-543) (1 p.).
Schueler, B.J. (2008). Het voorstel voor een Wet Bestuurlijke lus Awb en de positive van belanghebbenden in het omgevingsrecht. Milieu en Recht, 10 (2008), (pp. 618-626) (8 p.).
Schueler, B.J. (2008). Kroniek van het omgevingsrecht. Nederlands Juristenblad, 34 (2008), (pp. 2179-2188) (9 p.).
Widdershoven, R.J.G.M., Polak, J.E.M., van Ravels, B.P.M., van Rossum, A.A., Schueler, B.J., Tjepkema, M.K.G. & Waling, C. (2008). Overheidsaansprakelijkheid anno 2008: de stand van de rechtsontwikkeling. Overheid en Aansprakelijkheid, 2a (2008), (pp. 101-126) (25 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Schueler, B.J. (2008). Last van de vrije bewijsleer. In G.H. Addink (Eds.), Grensverleggend bestuursrecht (pp. 443-457) (14 p.). Deventer: Kluwer.
Schueler, B.J. (2008). Methods of Application of the Proportionality Principle in Environmental Law. Legal Issues European Economic Law (pp. 231-240) (9 p.). Deventer: Kluwer Law International.
  2008 - Boekbesprekingen
Schueler, B.J. (2008). Bookreview Onrechtmatige overheidsbesluiten, diss. UU. Overheid en Aansprakelijkheid, 1, (pp. 27-32) (6 p.).
  2007 - Artikelen
Schueler, B.J. & van Ettekoven, B.J. (2007). Ben ik mijn broeders hoeder? Over relativiteit in het bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2007 (7), (pp. 248-252) (4 p.).
Schueler, B.J. (2007). De onrechtmatige overheidsdaad in het Voorontwerp Schadevergoeding. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2007 (8), (pp. 287-297) (10 p.).
Schueler, B.J. (2007). Een doolhof met vertakkingen. Naar een verbeterde rechtsbescherming tegen schadeveroorzakende besluiten?. Overheid en Aansprakelijkheid, 2007 (6), (pp. 55-63) (8 p.).
Schueler, B.J. (2007). Vernietigen of geschillen beslechten. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), 2007, (pp. 168-181) (13 p.).
  2007 - Boekbesprekingen
Schueler, B.J. (2007). Schadeloosstelling voor onteigening. Bouwrecht, 2007, (pp. 579-581) (3 p.).
  2002 - Artikelen
Schueler, B.J., Boeve, M.N. & Hazewindus, W.G.A. (2002). Het perspectief van de burger, niet van het bestuur. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 6, (pp. 160-162) (3 p.).
  2001 - Boeken
Aalders, M.V.C., Boeve, M.N., Hazewindus, W.G.A., de Jong, K.A.W.M., Klap, A.P., Olivier, B.K., Schueler, B.J., Uylenburg, R. & van der Wilt, C.J. (2001). De burger en de Awb. Ervaringen van repeat players met Awb-procedures. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  0 - Voordrachten / lezingen
B.J. Schueler () Expertpanel
B.J. Schueler () Expertpanel
B.J. Schueler () KEI
B.J. Schueler () Omgevingswet
B.J. Schueler () Procederen in het omgevingsrecht, Alumnidag Rechtsgeleerdheid UU
B.J. Schueler () Rechtsbescherming in het ruimtelijk domein, Dag van de Tracéwet
B.J. Schueler () Relativiteit in het bestuursprocesrecht
B.J. Schueler () Versnelling besluitvorming, congres 20 Jaar milieuvergunning
B.J. Schueler () Voorzitterschap IUS Communecongres
B.J. Schueler () Voorzitterschap VMR bijeenkomst Rechtsbescherming in het omgevingsrecht
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-18 04:56:40
 • Milieurecht voor niet-juristen
 • Omgevingsrecht
 • Bestuursprocesrecht
Gegenereerd op 2018-08-18 04:56:40
Nevenfuncties
 1. Lid van de redactie van Overheid en Aansprakelijkheid (sinds 2002;   Uitgeverij Kluwer te Deventer
 2. Lid van de redactieraad van Tijdschrift voor Bouwrecht (Instituut voor Bouwrecht, Den Haag; sinds 2008)
 3. Lid van de redactieraad van het Nederlands Juristenblad (sinds 2007 Kluwer te Deventer)
 4. Lid van de redactie van AB Kassiek (Kluwer sinds 2008)
 5. Docent bij OSR juridische opleidingen (Utrecht, sinds 1997)
 6. Docent bij Stichting Studiecentrum Rechtspleging SSR (Utrecht, sinds 1997)
 7. Docent Instituut voor Bouwrecht (sinds 2007)
 8. Lid van de begeleidingscommissie onderzoek Rechtsvorming van de Raad van State (2013-2014).
 9. Lid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (sinds 2015)
Gegenereerd op 2018-08-18 04:56:40
Volledige naam
Prof. dr. B.J. Schueler Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C.32
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5705
Telefoonnummer afdeling 030 253 8050
Gegenereerd op 2018-08-18 04:56:40
Laatst bijgewerkt op 13-02-2018