Prof. mr. Anne Keirse
a.l.m.keirse@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-22 11:52:01


Leeropdracht
Kernhoogleraar Burgerlijk Recht
Benoemingsdatum 01-07-2008
Oratiedatum 13-01-2009
Profiel

Anne Keirse is hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit van Utrecht en parttime raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam. Zij is tevens programmaleider van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), www.ucall.nl.

Het is één van de ambities van Anne Keirse om bij te dragen aan het (Europees) verbintenissenrecht van morgen is. Het intrigeert haar om te ontdekken wat de koers is die het recht is ingeslagen en te concretiseren hoe en waarom die koers kan worden bekrachtigd of beinvloed. Keirse wil ertoe bijdragen dat het verbintenissenrecht wordt ingezet niet alleen om maatschappelijk ongewenst gedrag te sanctioneren, maar met name ook om voor de toekomst gewenst gedrag te faciliteren.

Keirse richt zich in haar onderzoek en onderwijs op het Nederlandse en Europese verbintenissenrecht. Het accent ligt daarbij op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht, het contractenrecht en het schadevergoedingsrecht. Rechtsvergelijking is een speerpunt van haar onderzoeksbeleid en in aansluiting op haar tweede studie in de filosofie en psychologie betrekt zij ook resultaten van andere disciplines in haar onderzoek.
 

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Europees en Nederlands verbintenissenrecht
schadevoorkoming en -beperking
Gegenereerd op 2018-09-22 11:52:01
Curriculum vitae

Anne Keirse (1975) is sinds 1 juli 2008 hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Sindsdien was zij ook vicevoorzitter van dit Instituut. Vanaf het najaar van 2012 tot en met het najaar van 2015 was zij de voorzitter van deze afdeling Privaatrecht.

Anne Keirse is programmaleider van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL). UCALL, dat zij samen met prof. mr. Francois Kristen leidt, is een multidimensionaal en vakgebiedoverstijgend onderzoeksteam dat zich richt op de verschuivende grenzen van het (civiel- en publiekrechtelijke) aansprakelijkheidsrecht. UCALL is een van de drie onderzoekszwaartepunten van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Dit onderzoekszwaartepunt is vanaf 1 februari 2013 van start gegaan. Zie voor meer informatie: www.ucall.nl. 

Thans doceert Anne Keirse Nederlands verbintenissenrecht in de bachelor en Europees privaatrecht in de legal research master. Zij is lid van de European Group on Tort Law, het European Centre of Tort and Insurance Law en van diverse redacties van tijdschriften. Zij is gastannotator voor de Nederlandse Jurisprudentie

Zij is benoemd als gasthoogleraar op de TPR-wisselleerstoel aan de Universiteit van de Vrijstaat te Bloemfontein (Zuid Afrika) voor het studiejaar 2013-2014. 

Keirse promoveerde bij prof. Hans Nieuwenhuis aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2003 op het proefschrift Schadebeperkingsplicht; Over eigen schuld aan de omvang van de schade (Serie Recht en Praktijk nr. 127, Deventer: Kluwer 2003). Daarna werd zij universitair hoofddocent, tot 2006 aan de Rijksuniversiteit Groningen en vervolgens tot juli 2008 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Sinds 1998 werkt Keirse ook parttime binnen de rechterlijke macht, achtereenvolgens als buitengriffier, rechter-plaatsvervanger, rechter in opleiding en raadsheer. Nadat zij per 1 mei 2007 het RIO traject aan de Rechtbank Groningen afrondde, werkte zij één dag per week als raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem. Thans is zij parttime raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam, sector Handelsrecht.

Gegenereerd op 2018-09-22 11:52:01

   

  Books

 • Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten, Den Haag: BJu 2018 (to be published) (co-editors: R.S.B. Kool & R. Ortlep).
 • Schadevoorkomingsplicht - Rapportage over de mogelijkheden van de schadevoorkomingsplicht via het aansprakelijkheidsrecht in het kader van het programma Bewust Omgaan met Veiligheid (105 p.), Den Haag: Boom Juridisch 2017.
 • Waves in Contract and Liability Law in Three Decades of Ius Commune, Cambridge: Intersentia/Metro 2017 (co-editorM.B.M. Loos).
 • Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Studiereeks Burgerlijk Recht, Kluwer 2015 (co-authors: J. Spier, T. Hartlief, S.D. Lindenbergh, R.D. Vriesendorp).
 • Eigen schuld en medeaansprakelijkheid, Monografieën Privaatrecht 16, Deventer: Kluwer 2013 (176 pp.) (co-author R.H.C. Jongeneel).
 • Alternative Ways to Ius Commune; The Europeanisation of Private Law, Antwerpen: Intersentia 2012 (co-editor: M.B.M. Loos) (256 pp.).
 • Beter Burgerlijk Recht, Jubileumnummer voor de Vereniging van Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer 2012 (co-editors: S.D. Lindenbergh, M. Loos & A.J. Verheij).   
 • Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Studiereeks Burgerlijk Recht, Kluwer 2012 (450 pp.) (co-authors: J. Spier, T. Hartlief, G.E. van Maanen, R.D. Vriesendorp).
 • Europeanisering van vermogensrecht,Preadviezen 2010 uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Kluwer: Deventer 2010 (co-author: P.M. Veder).
 • Wet koop onroerende zaken; de evaluatie, Den Haag: BJu 2009 (co-authors: N.C. van Oostrom-Streep, M.Y. Schaub, C.M.J. Barendse & A.M. Steegmans).
 • Nieuwe risico’s, nieuwe claimgebieden, Den Haag: Sdu uitgevers 2007 (co-authors: E.M. van Orsouw, R.D. Lubach & B.T.M. van der Wiel).
 • Recht in regio, Bijdragen gebundeld ter gelegenheid van de BW-dag 2006 te Groningen, Den Haag: BJu 2006 (co-editors: R. Meijer, C.M.D.S. Pavillon & C.A. de Visser).
 • Schadebeperkingsplicht; Over eigen schuld aan de omvang van de schade (diss. Groningen), Serie Recht en Praktijk nr. 127, Deventer: Kluwer 2003 (Supervisor: prof. mr. J.H. Nieuwenhuis).

  Contributions to books

 • ‘Als ongezond (on)geoorloofd is; een inleiding over de inzet van het recht bij legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten’, in: A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool & R. Ortlep (eds.), Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten, Den Haag: BJu 2018  (to be published) (co-authors: R.S.B. Kool & R. Ortlep).
 • ‘De rol van het aansprakelijkheidsrecht in de juridische strijd tegen schade als gevolg van rookgedrag’, in: A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool & R. Ortlep (eds.), Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten, Den Haag: BJu 2018  (to be published) (co-authors: I.R.K. Samoy & C.R. Borucki).
 • ‘Slotbeschouwing: vrij of veilig?’, in: A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool & R. Ortlep (eds.), Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten, Den Haag: BJu 2018  (to be published).
 • ‘De kansen voor een Netherlands Commercial Court’, E. Bauw, S. Kruisinga & H. Koster (eds.), The Netherlands Commercial Court, Den Haag: Bju 2018 (to be published) (co-authors: J. Hoeben & M.D. Reijneveld).
 • 'Main Differences between Tortious and Contractual Liability in Dutch Law’, in: M. Martin-Casals (ed.), The Borderlines of Tort Law: Interactions with Contract Law (to be published).
 • ‘Vermogensrecht, artikel 3:84 lid 1 – Overdracht’, Groene Serie Vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2018.
 • ‘Introduction: The Waves of Contractual and Tortuous Liability’, in: A.L.M. Keirse & M.B.M. Loos (eds.), Waves in Contract and Liability Law in Three Decades of Ius Commune, Cambridge: Intersentia/Metro 2017, pp. 1-10 (co-authors R.M. Renting. & M.B.M. Loos).
 •  ‘The Netherlands’, in: E. Karner & B.C. Steininger (eds.), Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2016, Berlin/Boston: De Gruyter 2017, pp. 393-417 (co-author: J.M. Emaus).
 • ‘Verbintenissenrecht, Afdeling 6.1.8, artikelen 6:58 t/m 6:73 – Schuldeisersverzuim’, Groene Serie Vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2017.
 • ‘The Netherlands’, in: H. Koziol & B.C. Steininger (eds.), Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2015, Berlin/Boston: De Gruyter 2016, pp. 401-429 (co-author: J.M. Emaus).
 • ‘Product Liability in the Netherlands’, in: P. Machnikowsky (ed.), European Product Liability - An analysis of the State of the Art in de Era of New Technologies, Cambridge: Intersentia 2016, pp. 311-358.
 • ‘Public Authority Liability in The Netherlands’, in: K. Oliphant (ed.), The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective, Cambridge: Intersentia 2016, pp. 295-330.
 • ‘Een aansprakelijkheidsrecht dat ubuntu ademt; Hoe het Afrikaanse regenboogconcept Ubuntu een gitzwart toekomstbeeld weer kleur kan geven’, in: T. Hartlief & M.G. Faure, De Spierbundel; De agenda van het aansprakelijkheidsrecht, Deventer: Kluwer 2016, pp. 69-80.
 • ‘Specific contracts’, in: J. Chorus, E.H. Hondius & W. Voermans (Eds.), Introduction to Dutch Law, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2016, pp. 201-220 (co-author: E.H. Hondius).
 • ‘Duty to prevent harm’, in: J.M. Potgieter (ed.), Essays in Honour of Johann Neethling, Lexis Nexis 2015, pp. 221-227.
 • ‘The Netherlands’, in: H. Koziol & B.C. Steininger (eds.), Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2014, Berlin/Boston: De Gruyter 2015 (co-author: J.M. Emaus), pp. 411-438.
 • 'The development of Core Values and the ambition of the EU in the field of administrative law and contract law; Will a general EU administrative and contract law become reality?’, in: Core values determining regulation and enforcement (co-authors A.W.G.J. Buijze & S.A. Kruisinga), pp. 143-172.
 • ‘Richtlijn 1985/374/EG inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken’, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus (ed.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, deel II, Deventer: Kluwer 2014, pp. 33-66.     
 • 'Does Europe Go Dutch? The Impact of Dutch Civil Law on Recodification in Europe’, in: R. Schulze & F. Zoll, F. (ed.), The Law of Obligations in Europe: A New Wave of Codifications, München: Sellier European Law Publishers 2013, pp. 303-319 (co-author: E.H. Hondius).
 • ‘The Netherlands’, in: H. Koziol & B.C. Steininger (eds.), Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2013, Berlin/Boston: De Gruyter 2014, pp. 442-465 (co-author: J.M. Emaus).
 • ‘Going Dutch: How to address cases of causal uncertainty’, in: I. Gilead, M.D. Green & B.A. Koch (eds.), Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, Berlin/Boston: De Gruyter 2013, pp. 227-247.
 • ‘Naar een effectieve bescherming van de koper van een woning’, in: W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (ed.), Capita Civilologie; Handboek Empirie en Privaatrecht, Den Haag: BJu 2013, pp. 651-670 (co-author: A. van Onna).
 • ‘The Netherlands’, in: H. Koziol & B.C. Steininger (eds.), Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2012, Berlin/Boston: De Gruyter 2013, ppp. 469-500 (co-author: J.M. Emaus).
 • ‘The Optional Instrument and the Consumer Rights Directive: Alternative ways to a new Ius Commune in contract law’, in: A.L.M. Keirse & M.B.M. Loos (ed.), Alternative Ways to Ius Commune; The Europeanisation of Private Law, 2012, pp. 1-20 (co-author: M.B.M. Loos).
 • A.L.M. Keirse, ‘Rethinking the Treatment of the Mitigation of Loss Under the Common European Sales Law’, in: A.L.M. Keirse & M.B.M. Loos (ed.), Alternative Ways to Ius Commune; The Europeanisation of Private Law, 2012, pp. 231-253.
 • ‘The Netherlands’, in: H. Koziol & B.C. Steininger (eds.), Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2011, Berlin/Boston: De Gruyter 2012, pp. 436-471 (co-author: I. Giesen).
 • ‘Beter Burgerlijk Recht, een balans’, in: A.L.M. Keirse e.a. (ed.), Beter Burgerlijk Recht, 2012, pp. 191-198 (coautuers: S.D. Lindenbergh, M. Loos & A.J. Verheij).
 • ‘The Netherlands’, in: H. Koziol & B.C. Steininger (eds.), Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2010, Berlin/Boston: De Gruyter 2011, pp. 403-437 (co-author: I. Giesen).
 • ‘De Hoge Raad als poortwachter of hekkensluiter?’, in I. Giesen, A.M. Hol, F.G.H. Kristen (ed.), De Hoge Raad in 2025, BJu: Den Haag 2011, pp. 93-99.
 • ‘The Netherlands’, in: K. Oliphant & B.C. Steininger (eds.), European Tort Law, Basic Texts, Wien: Jan Sramek Verlag 2011, pp. 165-182 (co-author: I. Giesen).
 • ‘Alterum non laedere; voorkom schade! Grondbeginsel van het aansprakelijkheidsrecht’, in: S.D. Lindenbergh (ed.), Een nieuwe aanpak; inleidingen gehouden op het symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2010, Den Haag: Sdu 2010, pp. 1-26.
 • ‘De schadebeperkingsplicht ingeleid’, in: F.T. Oldenhuis, Schadebeperkingsplicht; wie verwacht wat van wie, Den Haag: BJu 2010, pp. 13-34.
 • ‘Golfbewegingen in het verbintenissenrecht’, in: J.H.A. Lokin, J.M. Milo, C.H. van Rhee (ed.), Tweehonderd jaren codificatie van het privaatrecht in Nederland, Groningen: Chimaira 2010, pp. 121-128.
 • ‘Het contractenrecht van morgen: de uitzonderingen op het beginsel van de partijautonomie gepromoveerd tot regel’, in: I. Samoy e.a. (ed.), Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht, Antwerpen: Intersentia 2010, p 263-268.
 • Verbintenissenrecht, Afdeling 6.1.8, artikelen 6:58 t/m 6:73 BW, Deventer: Kluwer 2010 (losbl.) (co-author: Y.E.M. Beukers).
 • Vermogensrecht, artikel 3:84 lid 1 BW, Deventer: Kluwer 2010 (losbl.) (co-author: Y.E.M. Beukers).
 • ‘The Netherlands’, in: H. Koziol & B.C. Steininger (eds.), Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2009, Berlin/New York: De Gruyter 2010, pp. 426-460 (co-author: I. Giesen).
 • ‘De schadevoorkomingsplicht’, in: E. Engelhard e.a. (ed.), Handhaving van en door privaatrecht, Den Haag: BJu 2009, pp. 95-104.
 • ‘Annex; The rise and fall of Tobacco Litigation in the Netherlands’,H. Koziol & B.C. Steininger (eds.), Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2008, Wien: Springer 2009, pp. 481-483.
 • ‘Een sigaar uit eigen doos’, in: A.G. Castermans e.a., Ex libris Hans Nieuwenhuis, Deventer: Kluwer 2009, pp. 557-571.            
 • ‘The tortfeasor takes his victim as he finds him’, in: T. Hartlief & S.D. Lindenbergh, Tien pennenstreken over personenschade, Den Haag: SDU 2009, pp. 107-126.
 • ‘Molengraaff en de kunst van delen’, in: M. Bijl e.a., Molengraaff 150 jaar: terugkijken en vooruitzien, Den Haag: BJu 2008, pp. 137-154.
 • ‘Richtlijn 1985/374/EG inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken’, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus (ed.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, deel II, Deventer: Kluwer 2007, pp. 21-49.
 • ‘Er gaat niets boven Groningen, zo evenmin een goederenrechtelijke overeenkomst’, in: A.L.M. Keirse e.a. (ed.), Recht in regio, Den Haag: BJu 2006, pp. 55-65.
 • ‘Juridische aspecten van de productie van tabakswaren’, in: K. Knol, C. Hilvering, D.J.Th. Wagener & M.C.Wilemsen (ed.), Tabaksgebruik: gevolgen en bestrijding, Utrecht: Lemma 2005, pp. 375-387 (co-author: P.A.J. van den Berg).
 • Vermogensrecht I, Titel 3.1, artikel 3:1 BW; Goederen, aant. 1-15, Deventer: Kluwer 2005 (losbl.).
 • Vermogensrecht I, Titel 3.1, artikel 3:2 BW; Zaken, aant. 1-11, Deventer: Kluwer 2005 (losbl.).
 • Vermogensrecht I, Titel 3.1, artikel 3:5 BW; Inboedel, aant. 1-5, Deventer: Kluwer 2005 (losbl.).
 • Vermogensrecht II, Titel 3.4, artikel 3:84 lid 1 BW; Overdracht: levering krachtens geldige titel door een beschikkingsbevoegde, aant. 1-118, Deventer: Kluwer 2005 (losbl.).
 • ‘De artikelen 6:101 en 6:109 BW; cumulatie of concurrentie?’, in: G.T. de Jong e.a. (ed.), Algemeen-Bijzonder; De wisselwerking tussen algemene en bijzondere regelingen in het privaatrecht, Den Haag: Boom 2003, pp. 65-82.
 • ‘Schrijfstrategie of strategisch schrijven?’, in: F.P.H. Dijksterhuis & M. Herweijer (ed.), Interdisciplinaire themabijeenkomsten 1997, Groningen: Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, RUG 1998, pp. 139-145.

 

  Articles in refereed journals

 • ‘Transparantiewetgeving: onnodig ondoorzichtig’, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2018-1 (to be published) (co-authors:  M.M. Kruitbos & A.L. Vytopil)
 • ‘Eigen schuld en BGK in (deel)geschil; wie kent de tweede billijkheidscorrectie?’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2018-1, pp. (co-author: J. Biezenaar), p. 1-15.
 • ‘Lethal but legal, and where does tort law come in?’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijk  2018-1, pp. 35-41.
 • Eigen schuld geen effect? Over standaardisering in de afweging van wederzijdse verantwoordelijkheid in effectenleasezaken’, Maandblad voor vermogensrecht 2017-3, pp. 77-84.
 • In pari delicto; als de pot de ketel verwijt’, Maandblad voor vermogensrecht 2017-7/8, pp. 207-219 (co-author B.M. Paijmans).
 • Opteren voor de Netherlands Commercial Court’, Contracteren 2017-2, pp. 37-46 (co-authors: J. Hoeben & M.D. Reijneveld).
 • ‘Rechtsvergelijkend perspectief: staatsaansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak in de lidstaten’, Overheid en Aansprakelijkheid 2017-2, pp. 81-90.
 • ‘Policy-argumenten in het overheidsaansprakelijkheidsrecht - een rechtsvergelijkend perspectief, Overheid en Aansprakelijkheid 2017-1, pp. 3-14 (co-author: R. Ortlep).
 • ‘Schadevoorkomingsclaims’, Letsel & Schade 2017-2, pp. 6-8.
 • Voordeelstoerekening: leuker kunnen wij het niet maken, wel inzichtelijker’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2017-2, pp. 29-41 (co-author: S.S. Engelen).
 • Schadebegroting bij doorberekeningsverweer en een bijgestelde maatstaf voor voordeelstoerekening’, Contracteren 2016-4, pp. 97-109 (co-author: M. van Kogelenberg).
 • ‘Doorwerking van eigen schuld van het slachtoffer op diens aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten’, Letsel & Schade 2016-4, pp. 15-41 (co-authors: E.C.D. van Dongen & A. van Onna.
 • Een collectieve schadevergoedingsactie in zicht’, PIV Bulletin 2016-4, pp. 24-26.
 • ‘Schadebeperkingsplicht in rechtsvergelijkend perspectief’, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht 2016/2, pp. 63-72 (co-author B. Weyts).
 • Toetsing aanvraag huurderschap na beëindiging samenwoning: maatwerk met souplesse’, WPNR7091 (2016), pp. 53-55.
 • ‘Privaatrechtelijke schadevoorkomingsplicht’, Ruimtelijke Veiligheid en Risicobeleid 2015/6, pp. 24-31.
 • ‘Ubuntu  voor een verbintenissenrecht met ruggengraat; Over lessen van het Afrikaanse wereldbeeld en grieks- en romeinsrechtelijke grondbeginselen voor het hedendaagse verbintenissenrecht’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2014-3 (62 pp.).
 • ‘Let’s think twice before we revise! ‘Égalité’ as the foundation of liability for lawful public sector acts’, Utrecht Law Review 2014-3, pp. 55-76 (co-authors: E.F.D. Engelhard, G.M. van den Broek, F. de Jong, A.L.M. Keirse & E. de Kezel).
 • ‘De relatieve zwaarte van wederzijdse verantwoordelijkheid voor teleurstellende effectenlease resultaten’, Contracteren 2014-3, pp. 64-75 (co-author: A. van Onna).
 • ‘Nieuws over Europeanisering van het contractenrecht: de implementatie van de Richtlijn Consumentenrechten en vervolgstappen met het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht’, Contracteren 2014-2, pp. 52-55.
 • ‘Proportionele aansprakelijkheid en veroorzakingswaarschijnlijkheid; Een verkenning van het
  criterium veroorzakingswaarschijnlijkheid ter vaststelling van het percentage van proportionele aansprakelijkheid’, Maandblad voor vermogensrecht 2013-5, pp. 129-137 (co-author: J.M. Emaus).
 • ‘Beweging in het aansprakelijkheidsrecht', Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2013-5, pp. 171-184 (co-authors: R. Rijnhout, E.F.D. Engelhard, I. Giesen, L.F.H. Enneking, J.M. Emaus, M.J.C. van der Heijden, E.R. de Jong, L.C.W.M. van Kessel, E.N.F.M. de Kezel, I. Koning, S.A. Kruisinga, S. Kulk & B.M. Paijmans).
 • ‘Taxonomy of asbestos litigation in the Netherlands; duelling with causal uncertainty’, European Review of Private Law (21) 2013-1, pp. 341-370 (co-author: F. Merab Samii).
 • ‘De potentiële kracht van optioneel contractenrecht’, Maandblad voor Vermogensrecht 2012-7/8, pp. 194-203.
 • ‘De Europese schadebeperkingsplicht van morgen; een kritische bespreking van het voorgestelde artikel 163 van het gemeenschappelijk Europees kooprecht’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2012-4, pp. 166-177.   
 • ‘Meer kansen voor tijdelijke (ver)huur van woonruimte’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6943 (2012), pp. 623-624.
 • ‘Vormvoorschrift bij de particuliere koop van een woning opgehelderd: De mondelinge koop van een woning tussen particulieren blijft zonder rechtsgevolg’, Contracteren 2012-1, pp. 3-10 (co-author: M.Y. Schaub).
 • ‘Koop van onroerend goed in Nederland, Frankrijk en België. Nood aan professionele begeleiding’, Tijdschrift voor Notarissen 2012-1, pp. 24-36 (co-author: L. Voet).         
 • ‘Grenzen zijn er om opgezocht te worden’, Contracteren 2012-3, pp. 91.
 • ‘Nieuws uit Europa; Twee nieuwe wetgevingsinstrumenten: de richtlijn consumentenrechten en het gemeenschappelijk Europees kooprecht’, Contracteren2012-1, pp. 11-26 (co-authors: S.A. Kruisinga & M.Y. Schaub).
 • ‘Why the proposed optional common European sales law has not but should have abandoned the principle of all or nothing’, European Review of Private Law 2011-6, pp. 951-976.
 • ‘Optioneel instrument van Europees contractenrecht: een nieuw gezicht of facelift?’, Nederlands Juristenblad 2011-31, pp. 2076-2082 (co-author: E.H. Hondius).
 • ‘EVRM en Privaatrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2011/70, pp. 497-504 (co-author: J.M. Emaus).
 • ‘Contractenrecht op maat’, Contracteren 2011-special, pp. 8-10.
 • ‘Selecting the best instrument for European Contract Law’, European Review of Private Law 2011-5, pp. 565-578 (co-author: M.J. Van der Heijden).
 • ‘Naar een beter instrument van Europees contractenrecht’, Contracteren 2011-2, pp. 55-63 (co-authors: M.J. Van der Heijden & F. Merab Samii).
 • ‘European Impact on Contract Law; A Perspective on the Interlinked Contributions of Legal Scholars, Legislators and Courts to the Europeanization of Contract Law’, Utrecht Law Review 2011-1, pp. 34-51.
 • ‘EVRMering van (letselschade)recht’, Letsel & Schade 2011-1, pp. 5-8.
 • ‘Naar een contractenrecht voor de Unie; Waar de Europese regelgever aan moet denken’, Nederlands Juristenblad 2011-2, pp. 58-65 (co-authors: K. Boele-Woelki & S.A Kruisinga).
 • ‘Sleutel tot succes: het 28ste stelsel van contractenrecht als sociale norm’, in: M.W. Hesselink e.a. (ed.), Groenboek Europees Contractenrecht: naar een optioneel instrument?, Den Haag: BJu 2011, pp. 133-146. 
 • ‘Beter schadevergoedingsrecht begint bij beter onderscheid’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2011-4, pp. 163-170 (co-author: W.H. van Boom).
 • ‘Een verklaring voor recht als mijlpaal, Over Jeffrey, Chipshol en het belang bij de civiele rechtspleging’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6903 (2011), pp. 869-871.
 • ‘Hoe de koop van een woning te reguleren; zeker weten?!’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2011-2, pp. 181-275 (co-author: L. Voet).           
 • ‘De meerokende of uitgerookte werknemer en zijn kansen in het aansprakelijkheidsrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2010-9, pp. 352-360.
 • ‘Nog eens nadenken over de bedenktijd voor particuliere huizenkopers’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2010/3, pp. 100-105 (co-authors: N.C. van Oostrom-Streep, M.Y. Schaub, C.J.M. Barendse & A.M. Steegmans).
 • ‘Price tag of self determination; The Legal and Financial Consequences of Wrongful Conception and Wrongful Birth and the Decision of the Parents to keep the Child’, Journal of European Tort Law 2010, pp. 243-265 (co-author: M.Y. Schaub). 
 • ‘Employer’s liability for an injured employee’s suicide in Dutch law’, European Review of Private Law 2010-3, pp. 631-647 (co-author: M.Y. Schaub).      
 • ‘De evaluatie van de wet koop onroerende zaken ingeleid’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2010-6, pp. 532-533.
 • ‘Evaluatie Wet koop onroerende zaken’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht2010-6, pp. 202-206 (co-authors: N.C. van Oostrom-Streep, M.Y. Schaub, C.J.M. Barendse & A.M. Steegmans).
  • ‘Fraternalisme en trouw aan het gegeven woord’, Contracteren 2009-4, pp. 105-109.
 • ‘De boot gemist; Aanspraak op vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten’, Contracteren 2009-2, pp. 33-39.
 • ‘Terug aan het werk na een ongeval;  wie kan wat van wie vergen?’, Letsel & Schade 2009-1, pp. 5-11.
 • ‘Meerijden met een dronken chauffeur’, Letsel & Schade 2009-1, pp. 63-66.
 • ‘Nieuwe risico’s; wie is er bang voor de magnetron?’, Nederlands Juristenblad 2007-38, pp. 2418-2425.
 • ‘Een rookgordijn in de horeca; wie heeft de langste adem?’, Weekblad voor Privaatrecht en Notarieel recht 2007-6730, pp. 931-936.         
 • ‘Wanneer zal de lucht zijn geklaard? Hoe de rechter aanspraken op een rookvrije werkvloer toetst’, Letsel & Schade 2007-4. pp. 5-9.
 • ‘Wanneer is de WAM-verzekeraar het haasje? Over de reikwijdte van de WAM-verzekering’ Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2006-6, pp. 245-249.
 • ‘Rechterlijke werkzaamheid en het oordeel over eigen schuld’, Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 2006-6, pp. 185-192.
 • ‘Proportionele aansprakelijkheid bij blootstelling aan asbestvezels en tabaksrook’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2006-3, pp. 66-75.
 • ‘Het ‘alles of niets’-denken naar de geschiedenis verbannen; Over de sanctie van niet-naleving van de schadebeperkingsplicht en de verdelende rechtvaardigheid’, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2005-1, pp. 3-16.
 • ‘Een zwaktebod; over gestandaardiseerde differentiatie bij verkeersaansprakelijkheid’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2005-8, pp. 367-374.
 • ‘Een prijskaartje van zelfbeschikking; over wrongful conception, wrongful birth, adoptie en abortus’, Ars Aequi 2004-9, pp. 607-617.
 • ‘Curator qualitate qua, lever ieder het zijne! Over de aansprakelijkheid van de curator bij het negeren van een eigendomsvoorbehoud’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2004-8, pp. 396-404 (co-author: F.M.J. Verstijlen).
 • ‘Wederzijdse verantwoordelijkheid voor de schadeomvang’, Beursbengel 2004, nr. 738, pp. 8-11.
 • ‘De lijdelijkheid van de benadeelde beperkt’, Ars Aequi 2004-4, pp. 299-304.
 • ‘Waar rook is, is vuur. Franse lessen inzake aansprakelijkheid en eigen schuld bij schade als gevolg van het roken, Nederlands Juristenblad 2002-33, pp. 1652-1661 (co-author: P.A.J. van den Berg).
 • ‘Wie is bang voor de schadebeperkingsplicht? Over de grenzen die de schadebeperkingsplicht stelt aan (te) ruime toerekening bij personenschade’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2002-3, pp. 69-79.
 • ‘Beantwoording rechtsvraag (298) Verbintenissenrecht. Productaansprakelijkheid en consumentenkoop: samenloop en kanalisatie’, Ars Aequi 2002-3, pp. 198-207 (co-author: P.A.J. van den Berg).
 • ‘Rechtsvraag (298) Verbintenissenrecht. Is het einde van de gouden jaren van Alfro Chemie in zicht?’, Ars Aequi 2001-11, pp. 933-935 (co-author: P.A.J. van den Berg).
 • ‘Rokers hebben er tabak van! Over schadeclaims tegen de tabaksindustrie in Frankrijk en Nederland’, Ars Aequi 2000-6, pp. 424-434.
 • ‘Rokers hebben er tabak van! Over schadeclaims tegen de tabaksindustrie in de Verenigde Staten’, Ars Aequi 2000-4, pp. 252-259.

  Annotations

 • ‘Cateringovereenkomst in publieksrestaurant’,  NJ-noot bij HR 10 maart 2017 (Kasteel/Staat), Nederlandse Jurisprudentie 2017 (39), NJ 2017/336, pp. 5247-5249.
 • ‘Maatstaf voor splitsbaarheid van een gemengde huurovereenkomst’, NJ-noot bij HR 10 augustus 2012, 11/04654 (Gemeente Rotterdam/Utopia), Nederlandse Jurisprudentie 2014/141.
 • ‘De huur van onbebouwde onroerende zaken: ongeregeld; NJ-noot bij HR 13 juli 2012’, Nederlandse Jurisprudentie 2013/8 & 2013/9, pp. 149-151.
 • ‘Tijdelijke verhuur van afbraakwoningen; NJ-noot bij HR 13 april 2012’, Nederlandse Jurisprudentie 2012/496, pp. 5587-5589.
 • ‘Reikwijdte connexiteitsregel in het geding; NJ-noot bij HR 10 februari 2012’, Nederlandse Jurisprudentie 2012/434, pp. 4950-4962.       
 • ‘Is timeshare huur? What’s in a name?, NJ-noot onder HR 11 februari 2011’, Nederlandse Jurisprudentie 2012/73, pp. 713-714.
 • ‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens, NJ-noot onder HR 18 maart 2011’, Nederlandse Jurisprudentie 2011/552, pp. 3970-3973.
 • ‘Begrenzing van de schadebeperkingsplicht; noot bij Gerechtshof Leeuwarden 9 september 2008, LJN BF0772’, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2008/167, pp. 1364-1371.
 • ‘Passende arbeid; noot bij Rb. Dordrecht 18 oktober 2006, LJN AZ 1074’, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2007, nr. 13.
 • ‘Werkgevers proportioneel aansprakelijk voor meeroken op de werkvloer; noot bij Hof Arnhem 26 september 2006, LJN AZ 0584’, Jurisprudentie Aansprakelijkheid2007, nr. 60.
 • ‘Mede aansprakelijkheid; noot bij HR 2 december 2005, LJN AU 5561’, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2006, nr. 35, pp. 287-290.
 • ‘Vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten; noot bij HR 28 januari 2005, LJN AR6460’, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2005, nr. 25, pp. 233-237.
 • ‘De zwakste schakel in het verkeer (HR 24 september 2004, RvdW 2004, 110)’, Nieuwsbrief BW 2004-12, pp.170-174.
 • ‘Een Ter Apels loterijdrama. Noot bij Rb. Amsterdam 28 januari 2004, Zaaknr. 257739 / H 03.0038 (Antonie A./De Stichting Nationale Postcode Loterij)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2004-5, pp. 247-250.

  Weblogs

 

      

 

Alle publicaties
  2018
Keirse, A.L.M. & Rijnhout, R. (2018). Lethal but legal, and where does tort law come in?. Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, 2018 (1), (pp. 35-43) (8 p.).
  2017
Keirse, A.L.M. & Ortlep, R. (04-05-2017). Bewegingen van overheidsaansprakelijkheidsrecht.
Keirse, A.L.M. & Paijmans, B.M. (01-09-2017). In pari delicto; als de pot de ketel verwijt. Maandblad voor vermogensrecht, 2017 (7-8), (pp. 207-219) (13 p.).
Keirse, A.L.M., Renting, R.M. & Loos, M.B.M. (2017). Introduction: The Waves of Contractual and Tortuous Liability. In Anne Keirse & Marco Loos (Eds.), Waves in Contract and Liability Law in Three Decades of Ius Commune (pp. 1-10) (10 p.). Cambridge: Intersentia/Metro.
Keirse, A.L.M. (27-11-2017). Inzetten op schade voorkomen.
Keirse, A.L.M. (24-09-2017). NJ 2017/336 - Hoge Raad 10-03-2017 (met noot). Nederlandse jurisprudentie, 2017 (39), (pp. 5247-5249) (3 p.).
Hoeben, J., Keirse, A.L.M. & Reijneveld, M.D. (2017). Opteren voor de Netherlands Commercial Court. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 2017 (2), (pp. 37-46) (10 p.).
Keirse, A.L.M. & Ortlep, R. (2017). Policy-argumenten in het overheidsaansprakelijkheidsrecht - een rechtsvergelijkend perspectief. Overheid en Aansprakelijkheid, 2017 (2), (pp. 3-14) (12 p.).
Keirse, A.L.M. (2017). Rechtsvergelijkend perspectief: staatsaansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak in de lidstaten. Overheid en Aansprakelijkheid, 2017 (2), (pp. 81-90) (10 p.).
Keirse, A.L.M. (2017). Schadevoorkomingsclaims. Letsel & schade, 2017 (2), (pp. 6-8) (3 p.).
Keirse, A.L.M. (2017). Schadevoorkomingsplicht - Rapportage over de mogelijkheden van de schadevoorkomingsplicht via het aansprakelijkheidsrecht in het kader van het programma Bewust Omgaan met Veiligheid. (105 p.). Den Haag: Boom Juridisch.
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2017). The Netherlands. In Ernst Karner & Barbara C Steininger (Eds.), European Tort Law 2016 (pp. 393-417) (25 p.). Berlin/Boston: De Gruyter.
Keirse, A.L.M. (10-01-2017). Verantwoordelijkheid voor BGK.
Keirse, A.L.M. (2017). Verbintenissenrecht, Afdeling 6.1.8, artikelen 6:58 t/m 6:73 - Schuldeisersverzuim. Groene Serie Vermogensrecht Deventer: Kluwer.
Keirse, A.L.M. & Engelen, S.S. (2017). Voordeelstoerekening: leuker kunnen wij het niet maken, wel inzichtelijker. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2017 (2), (pp. 29-41) (13 p.).
Keirse, A.L.M. & Loos, M.B.M. (2017). Waves in Contract and Liability Law in Three Decades of Ius Commune. Cambridge: Intersentia/Metro.
  2016
Keirse, A.L.M. (23-09-2016). Collectieve schadevergoedingsactie in zicht.
Keirse, A.L.M., van Dongen, E.G.D. & van Onna, Anne (2016). Doorwerking van eigen schuld van het slachtoffer op diens aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Letsel & schade, 2016 (4), (pp. 15-41).
Keirse, A.L.M. (2016). Een aansprakelijkheid dat ubuntu ademt - Hoe het Afrikaanse regenboogconcept ubuntu een gitzwart toekomstbeeld weer kleur kan geven. In Michael Faure & Ton Hartlief (Eds.), De Spier bundel (pp. 69-80) (22 p.). Deventer : Kluwer.
Keirse, A.L.M. (2016). Een collectieve schadevergoedingsactie in zicht. PIV Bulletin, 2016 (4), (pp. 24-26) (3 p.).
Keirse, A.L.M. (2016). Product Liability in the Netherlands. In Piotr Machnikowski (Eds.), European Product Liability - An analysis of the State of the Art in de Era of New Technologies (pp. 311-358) (48 p.). Cambridge: Intersentia.
Keirse, A.L.M. (2016). Public Authority Liability in the Netherlands. In Ken Oliphant (Eds.), The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective (pp. 295-330) (36 p.). Cambridge : Intersentia.
Keirse, A.L.M. & van Kogelenberg, M. (2016). Schadebegroting bij doorberekeningsverweer en een bijgestelde maatstaf voor voordeelstoerekening. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 2016 (4), (pp. 97-109) (12 p.).
Keirse, A.L.M. (2016). Schadebeperkingsplicht in rechtsvergelijkend perspectief. Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, 2016 (2), (pp. 63-72) (10 p.).
Hondius, E.H. & Keirse, A.L.M. (2016). Specific contracts. In Jeroen Chorus, Ewoud Hondius & Wim Voermans (Eds.), Introduction to Dutch Law (pp. 201-220). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2016). The Netherlands. In Ernst Karner & Barbara C. Steininger (Eds.), European Tort Law 2015 (pp. 401-429) (29 p.). Berlin: De Gruyter.
Keirse, A.L.M. (2016). Toepassing aanvraag huurderschap na beëindiging samenwoning - Maatwerk met souplesse. WPNR, 2016 (7091), (pp. 53-55) (3 p.).
  2015
Keirse, A.L.M. (02-03-2015) Keynote speaker Bewust omgaan met Veiligheid; hoe nu verder? Den Haag (02-03-2015)
Keirse, A.L.M. (2015). Duty to Prevent Harm. In Johan Potgieter (Eds.), Essays in honour of Johann Neethling 2015 Durban: Lexis Nexis.
Keirse, A.L.M. (2015). Privaatrechtelijke schadevoorkomingsplicht. Ruimtelijke Veiligheid en Risicobeleid, 2015 (20/21), (pp. 24-31).
Kruisinga, S.A., Buijze, A.W.G.J. & Keirse, A.L.M. (2015). The Development of Core Values and the Ambition of the EU in the Field of Administrative Law and Contract Law: Will a General EU Administrative and Contract Law Become a Reality?. In Ton van den Brink, Michiel Luchtman & Miroslava Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU - Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 143-172) (30 p.). Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia.
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2015). The Netherlands. In Ernst Karner & Barbara C Steininger (Eds.), European Tort Law Yearbook 2014 (pp. 411-438). Berlin: De Gruyter.
Keirse, A.L.M. (2015). Ubuntu voor een verbintenissenrecht met ruggengraat - Over lessen van het Afrikaanse wereldbeeld en grieks- en romeinsrechtelijke grondbeginselen voor het hedendaagse verbintenissenrecht. Tijdschrift voor privaatrecht, 2014 (3) (62 p.).
Keirse, A.L.M., Spier, Jaap, Hartlief, Ton, Lindenbergh, Siewert, Vriesendorp, Reinout & Van Maanen, Gerrit (01-08-2015). Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. (500 p.). Deventer: Kluwer.
  2014
Keirse, A.L.M. (03-07-2014). Aangescherpte regels voor online shoppen.
Keirse, Anne & van Onna, A. (2014). De relatieve zwaarte van wederzijdse verantwoordelijkheid voor teleurstellende effectenlease resultaten. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 2014 (3), (pp. 64-75) (12 p.).
Engelhard, Esther, van den Broek, Berthy, de Jong, Ferry, Keirse, Anne & de Kezel, Evelien (2014). Let’s Think Twice before We Revise! ‘Égalité’ as the Foundation of Liability for Lawful Public Sector Acts. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 55-76) (22 p.).
Keirse, Anne (2014). Maatstaf voor splitsbaarheid van een gemengde huurovereenkomst.
Keirse, Anne (2014). Nieuws over Europeanisering van het contractenrecht: de implementatie van de Richtlijn Consumentenrechten en vervolgstappen met het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 2, (pp. 52-55).
Keirse, Anne (2014). Richtlijn 1985/374/EG inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. In A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht (pp. 33-66). Deventer: Kluwer.
Keirse, Anne & Emaus, Jessy (2014). The Netherlands. In E. Karner & B.C. Steininger (Eds.), European Tort Law (pp. 442-465) (24 p.). Berlin/Boston: De Gruyter.
  2013
Keirse, A.L.M. (2013) Member Annual Conference on European Tort Law van het European Centre of Tort and Insurance Law & het Institute for European Tort Law (External organisation) Nationaal rapporteur
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).
Keirse, A.L.M. (2013) Editorial board member Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk (Journal) Voorzitter redactie
Hondius, E.H. & Keirse, A.L.M. (2013). Does Europe Go Dutch? The Impact of Dutch Civil Law on Recodification in Europe. In R. Schulze & F. Zoll (Eds.), The Law of Obligations in Europe: A New Wave of Codifications (pp. 303-317) (15 p.). München: Sellier European Law Publishers.
Keirse, A.L.M. & Jongeneel, R.H.C. (2013). Eigen schuld en mede-aansprakelijkheid. (176 p.). Deventer: Kluwer.
Keirse, A.L.M. (2013) Member European Group on Tort Law (Spier/Koziol-groep) (www.egtl.org) (External organisation) Lid
Keirse, A.L.M. (2013) Member European Law Institute (Vienna) (External organisation) Invited fellowship and member
Keirse, A.L.M. (2013) Member Expertgroep Europees recht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) (External organisation) Lid
Keirse, A.L.M. (2013). Going Dutch: How to address cases of causal uncertainty. In I. Gilead, M.D. Green & B.A. Koch (Eds.), Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives (pp. 227-247) (21 p.). Berlin: De Gruyter.
Keirse, A.L.M. & van Onna, A. (2013). Naar een effectieve bescherming van de koper van een woning. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie; Handboek Empirie en Privaatrecht (pp. 651-670) (20 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Keirse, A.L.M. (2013) Editorial board member SDU (Publisher) Redactie Verzameling Nederlandse Wetgeving
Keirse, A.L.M. & Merab Samii, F. (2013). Taxonomy of asbestos litigation in the Netherlands; dueling with causal uncertainty. European Review of Private Law, 1, (pp. 341-370) (30 p.).
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2013). The Netherlands. In K. Oliphant & B.C. Steininger (Eds.), European Tort Law 2012 (pp. 469-500) (32 p.). Berlijn/Boston: De Gruyter.
Keirse, A.L.M. (2013 2014) Visiting researcher Universiteit van de Vrijstaat te Bloemfontein Benoeming als gasthoogleraar aan de Universiteit van de Vrijstaat te Bloemfontein, Zuid-Afrika (2013-2014)
Keirse, A.L.M. (2013) Member Utrecht University (External organisation) Lid
  2012
Keirse, A.L.M. (2012) Member Advisory Board Schweizerisches Obligationenrecht und Europaisches Vertragsrecht (External organisation) Lid
Keirse, A.L.M. & Loos, M. (2012). Alternative Ways to Ius Commune - The Eurpeanisation of Private Law. (256 p.). Intersentia/Metro.
Keirse, A.L.M., Lindenbergh, S.D., Loos, M. & Verheij, A.J. (2012). Beter Burgerlijk Recht - Jubileumnummer voor de Vereniging van Burgerlijk Recht. Kluwer.
Keirse, A.L.M., Lindenbergh, S.D., Loos, M.B.M. & Verheij, A.J. (2012). Beter Burgerlijk Recht, een balans. In A.L.M. Keirse (Eds.), Beter Burgerlijk Recht (pp. 191-198) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Keirse, A.L.M. (2012) Invited speaker IUS Commune (01-01-2012) Dagvoorzitter workshop Liability and Insurance Law
Keirse, A.L.M. (2012). De Europese schadebeperkingsplicht van morgen: een kritische bespreking van het voorgestelde artikel 163 van het gemeenschappelijk Europees kooprecht. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 4, (pp. 166-177) (12 p.).
Keirse, A.L.M. (2012). De potentiële kracht van optioneel contractenrecht. Maandblad voor vermogensrecht, 7/8, (pp. 194-203) (10 p.).
Keirse, A.L.M. (2012) Member ECTIL te Wenen (External organisation) Lid
Keirse, A.L.M. (2012) Member EGTL (External organisation) Lid van de EGTL
Keirse, A.L.M. (2012) Invited speaker Munster (01-01-2012) European Law Days
Keirse, A.L.M. (2012). Grenzen zijn er om opgezocht te worden. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 3, (pp. 91) (1 p.).
Keirse, A.L.M. (2012) Invited speaker Hof Amsterdam (01-01-2012) Kennisbijeenkomst Europeanisering is een werkwoord
Keirse, A.L.M. (2012). Koop van onroerend goed in België, Nederland en Frankrijk. Nood aan professionele begeleiding. Tijdschrift voor Notarissen, 2012 (1), (pp. 24-35) (12 p.).
Keirse, A.L.M. (2012). Meer kansen voor tijdelijke (ver)huur van woonruimte. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6943, (pp. 623-624) (2 p.).
Keirse, A.L.M., Kruisinga, S.A. & Schaub, M.Y. (2012). Nieuws uit Europa; Twee nieuwe wetgevingsinstrumenten: de richtlijn consumentenrechten en het gemeenschappelijk Europees kooprecht. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 1, (pp. 11-26) (16 p.).
Keirse, A.L.M. (10-02-2012). NJ 2012/434 Reikwijdte connexiteitsregels in het geding - NJ-noot bij HR 10 februari 2012.
Keirse, A.L.M. (13-04-2012). NJ 2012/496 Tijdelijke verhuur van afbraakwoningen - NJ-noot bij HR 13 april 2012.
Keirse, A.L.M. (2012). NJ 2012/73, Is timeshare huur? What's in a name? NJ-noot bij HR 11 februari 2011.
Keirse, A.L.M. (2012). Rethinking the Treatment of the Mitigation of Loss Under the Common European Sales Law. In A.L.M. Keirse & M.B.M. Loos (Eds.), Alternative ways to ius commune (pp. 231-253) (23 p.). Antwerpen: Intersentia.
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2012). The Netherlands. In K. Oliphant & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law 2011 (pp. 444-479) (36 p.). Berlin: De Gruyter.
Keirse, A.L.M. & Loos, M.B.M. (2012). The Optional Instrument and the Consumer Rights Directive: Alternative ways to a new Ius Commune in contract law. In A.L.M. Keirse & M.B.M. Loos (Eds.), Alternative ways to ius commune (pp. 1-20) (20 p.). Antwerpen: Intersentia.
Keirse, A.L.M., Spier, J., Hartlief, T., van Maanen, G.E. & Vriesendorp, R.D. (2012). Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. (450 p.). Deventer: Kluwer.
Keirse, A.L.M. (2012) Member voor de Annual Conference on European Tort Law van het ECTIL & het Institute for European Tort Law (External organisation) Nationaal rapporteur
Keirse, A.L.M. & Schaub, M.Y. (2012). Vormvoorschrift bij de particuliere koop van een woning opgehelderd: De mondelinge koop van een woning tussen particulieren blijft zonder rechtsgevolg. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 1, (pp. 3-10) (8 p.).
  2011
Keirse, A.L.M. (11-02-2011). 2012, , (Is timeshare huur? What’s in a name? NJ-annotatie onder HR).
Keirse, A.L.M. (2011) Member Algemene voorwaardenoverleg SER (External organisation) Voorzitter
Keirse, A.L.M. (2011) Invited speaker Annual Conference on European Tort Law (ACET) van het ECTIL & het Institute for European Tort Law (ETL) Wenen (01-01-2011)
Keirse, A.L.M. (2011) Chair Annual Conference on European Tort Law van het European Centre of Tort and Insurance Law & het Institute for European Tort Law (External organisation)
Keirse, A.L.M. (2011) Member Begeleidingsgroep Pro-Rat Forschungsprojekt Schweizerisches Obligationenrecht und Europäisches Vertragsrecht (External organisation) Lid
Keirse, A.L.M. (2011). Beter schadevergoedingsrecht begint bij beter onderscheid (II). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 4, (pp. 166-170) (5 p.).
Keirse, A.L.M. (13-10-2011) Invited speaker congres State Liability, Responsabilité de l’État Conférences à l’Université de Genève Genève (13-01-2011)
Keirse, A.L.M. (2011). Contractenrecht op maat. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 5, (pp. 8-10) (3 p.).
Keirse, A.L.M. (2011) Editorial board member Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk (Journal)
Keirse, A.L.M. (2011). De Hoge Raad als poortwachter of hekkensluiter. In I. Giesen, A.M. Hol & F.G.H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025 (pp. 93-99) (7 p.). Den Haag: Bju.
Keirse, A.L.M. (2011). Een verklaring voor recht als mijlpaal, Over Jeffrey, Chipshol en het belang bij de civiele rechtspleging. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6903, (pp. 869-871) (3 p.).
Keirse, A.L.M. (2011) Member European Group on Tort Law (Spier/Koziol-groep) (www.egtl.org) (External organisation)
Emaus, J.M. & Keirse, A.L.M. (2011). EVRM en privaatrecht. Een bespreking van de preadviezen 2011 van de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 9, (pp. 497-504) (8 p.).
Keirse, A.L.M. (2011). EVRMering van (letselschade)recht. Letsel & schade, 1, (pp. 5-8) (4 p.).
Keirse, A.L.M. (2011). Hoe de koop van een woning te reguleren; zeker weten?!. Tijdschrift voor privaatrecht, 2, (pp. 181-275) (95 p.).
Keirse, A.L.M. (2011) Member Letsel & Schade (External organisation) Redacteur
van der Heijden, M.J.C., Keirse, A.L.M. & Merab-Samii, F. (2011). Naar een beter instrument voor Europees Contractenrecht. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 2, (pp. 55-63) (9 p.).
Boele-Woelki, K., Kruisinga, S.A. & Keirse, A.L.M. (2011). Naar een contractenrecht voor de Unie: waar de Europese regelgever aan moet denken. Nederlands Juristenblad, 2, (pp. 58-65) (8 p.).
Keirse, A.L.M. (18-03-2011). NJ 2011/552 Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens - NJ-noot bij HR maart 2011.
Hondius, E.H. & Keirse, A.L.M. (2011). Optioneel instrument van Europees contractenrecht: een nieuw gezicht of facelift?. Nederlands Juristenblad, 31, (pp. 2076-2082) (7 p.).
Keirse, A.L.M. (2011) Member Rubriek Beter Burgerlijk Recht t.b.v. de Vereniging voor Burgerlijk Recht (External organisation) Redacteur
van der Heijden, M.J.C. & Keirse, A.L.M. (2011). Selecting the Best Instrument for European Contract Law. European Review of Private Law, 19 (5), (pp. 565-578) (14 p.).
Keirse, A.L.M. (2011). Sleutel tot succes: het 28ste stelsel van contractenrecht als sociale norm. In M. Hesselink (Eds.), Groenboek Europees Contractenrecht: naar een optioneel instrument? (pp. 133-146) (14 p.). Den Haag: Bju.
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2011). The Netherlands. In K. Oliphant & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law. Basic Texts (pp. 165-182) (18 p.). Wenen: Jan Sramek Verlag.
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2011). The Netherlands. In H. Koziol & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law 2010 (pp. 403-437) (35 p.). Berlin: De Gruyter.
Keirse, A.L.M. (2011) Editorial board member Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (Journal) Redactielid
Keirse, A.L.M. (2011) Editorial board member Utrecht Law Review (Journal) Redactielid
Keirse, A.L.M. (2011). Why the Proposed Optional Common European Sales Law has not but should have Abandoned the Principle of All or Nothing. European Review of Private Law, 19 (6), (pp. 951-976) (26 p.).
  2010
Keirse, A.L.M. (2010). Alterum non laedere; voorkom schade! Grondbeginsel van het aansprakelijkheidsrecht. In S.D. Lindenbergh (Eds.), Een nieuwe aanpak; inleidingen gehouden op het symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2010 (pp. 1-26) (26 p.). Den Haag: SDU.
Keirse, A.L.M. (2010). De evaluatie van de wet koop onroerende zaken ingeleid. Bouwrecht, 2010 (6), (pp. 532-533) (2 p.).
Keirse, A.L.M. (2010). De meerokende of uitgerookte werknemer en zijn kansen in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (9), (pp. 352-360) (9 p.).
Keirse, A.L.M. (2010). De schadebeperkingsplicht ingeleid. In F.T. Oldenhuis (Eds.), Schadebeperkingsplicht; wie verwacht wat van wie (pp. 13-34) (22 p.). Den Haag: Bju.
Keirse, A.L.M. & Schaub, M.Y. (2010). Employer’s liability for an injured employee’s suicide in Dutch law, European Review of Private Law. European Review of Private Law (3), (pp. 631-647) (17 p.).
Keirse, A.L.M. & Veder, P.M. (2010). Europeanisering van vermogensrecht, Preadviezen uitgebracht door de vereniging voor Burgerlijk Recht. (197 p.). Deventer: Kluwer.
Barendse, C.M.J., van Oostrom-Streep, N.C., Keirse, A.L.M., Schaub, M.Y. & Steegmans, A.M. (2010). Evaluatie wet koop onroerende zaken. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2010 (6), (pp. 202-206) (5 p.).
Keirse, A.L.M. (2010). Golfbewegingen in het verbintenissenrecht. In J.H.A. Lokin & C.H. Milo (Eds.), Tweehonderd jaren codificatie van het privaatrecht in Nederland (pp. 121-128) (8 p.). Groningen: Chimaira.
Keirse, A.L.M. (2010). Het contractenrecht van morgen: de uitzonderingen op het beginsel van de partijautonomie gepromoveerd tot regel. In i. Samoy (Eds.), Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht (pp. 263-268) (6 p.). Antwerpen: Intersentia.
Barendse, C.M.J., van Oostrom-Streep, N.C., Keirse, A.L.M., Schaub, M.Y. & Steegmans, A.M. (2010). Nog eens nadenken over de bedenktijd voor particuliere huizenkopers. Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken (3), (pp. 100-105) (6 p.).
Keirse, A.L.M. & Schaub, M.Y. (2010). Price Tag of self determination; The Legal and Financial Consequences of Wrongful Conception and Wrongful Birth and the decision of the Parents to keep the child. Journal of European Tort Law, (pp. 243-265) (23 p.).
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2010). The Netherlands. In H. Koziol & B.C. Steininger (Eds.), European Tort Law 2009 (pp. 426-460) (35 p.). Berlijn: DeGruyter.
Keirse, A.L.M. (2010) Editorial board member Utrecht Law Review (Journal)
Keirse, A.L.M. & Beukers, Y.E.M. (2010). Verbintenissenrecht, Afdeling 6.1.8, artikelen 6:58 t/m 6:73 BW. Losbladige Deventer: Kluwer.
Keirse, A.L.M. & Beukers, Y.E.M. (2010). Vermogensrecht II, Titel 3.4, artikel 3:84 lid 1 BW, Overdracht: levering krachtens geldige titel door een beschikkingsbevoegde, aant. 1-118. Losbladige Deventer: Kluwer.
  2009
Keirse, A.L.M. (2009). Annex; The rise and fall of Tobacco Litigation in the Netherlands. In H. Koziol & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law 2008 (pp. 481-483) (2 p.). Wenen/New York: Springer.
Keirse, A.L.M. (2009). De boot gemist; Aanspraak op vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 2 (2009), (pp. 33-39) (6 p.).
Keirse, A.L.M. (2009). De schadevoorkomingsplicht. In E.F.D. Engelhard (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 95-104) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Keirse, A.L.M. (2009). Een sigaar uit eigen doos. In A.G. Castermans (Eds.), Ex libris Hans Nieuwenhuis (pp. 557-571) (14 p.). Deventer: Kluwer.
Keirse, A.L.M. (2009). Fraternalisme en trouw aan het gegeven woord. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 4 (2009), (pp. 105-109) (5 p.).
Keirse, A.L.M. (2009). Golfbewegingen in het verbintenissenrecht. In J.H.A. Lokin, J.M. Milo & C.H. van Rhee (Eds.), WNH-NBW. 200 jaar codificatie Groningen/Utrecht: Chimaira.
Keirse, A.L.M. (2009). Meerijden met een dronken chauffeur.
Keirse, A.L.M. (2009). Terug aan het werk na een ongeval; wie kan wat van wie vergen?. Letsel & schade, 1 (2009), (pp. 5-11) (6 p.).
Keirse, A.L.M. (2009). The tortfeasor takes his victim as he finds him. In T. Hartlief & S.D. Lindenbergh (Eds.), Tien pennenstreken over personenschade (pp. 107-126) (19 p.). Den Haag: SDU.
Keirse, A.L.M., van Oostrom-Streep, N.C., Schaub, M.Y., Barendse, C.M.J. & Steegmans, A.M. (2009). Wet koop onroerende zaken; de evaluatie. (405 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008
Keirse, A.L.M. (2008). Begrenzing van de schadebeperkingsplicht - noot bij Gerechtshof Leeuwarden 9 september 2008, LJN BF0772.
Keirse, A.L.M. (2008 2013) Editorial board member Letsel & schade (Journal)
Keirse, A.L.M. (2008). Molengraaff en de kunst van delen. In M. Bijl (Eds.), 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 137-154) (17 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Keirse, A.L.M. (2008 2018) Editorial board member Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (Journal)
  2007
Keirse, A.L.M. (2007). Een rookgordijn in de horeca. Wie heeft de langste adem?. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 138 (6730), (pp. 931-936).
Keirse, A.L.M. (2007). Liability for Sparks. Exploding Boilers and Asbestos in The Netherlands. European Legal Development Project Cambridge : Cambridge University.
Keirse, A.L.M., van Orsouw, E.M., Lubach, R.D. & van der Wiel, B.T.M. (2007). Nieuwe risico's, nieuwe claimgebieden. SDU/Vermande.
Keirse, A.L.M. (2007). Nieuwe risico's. Wie is er bang voor de magnetron?. Nederlands Juristenblad, 82 (38), (pp. 2418-2425).
Keirse, A.L.M. (2007). Passende arbeid. (9 p.).
Keirse, A.L.M. (2007). Wanneer zal de lucht zijn geklaard? Hoe de rechter aanspraken op een rookvrije werkvloer toetst. Letsel & schade, 4, (pp. 5-9).
Keirse, A.L.M. (2007). Werkgevers proportioneel aansprakelijk voor meeroken op de werkvloer. (21 p.).
  2006
Keirse, A.L.M. (2006). ECLI:NL:HR:2005:AU56611. (15 p.).
Keirse, A.L.M. (2006). Proportionele aansprakelijkheid bij blootstelling aan asbestvezels en tabaksrook. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 9 (3), (pp. 66-75).
Keirse, A.L.M. (2006). Recht in regio - Bijdragen gebundeld ter gelegenheid van de BW-dag 2006 te Groningen. Boom Juridische Uitgevers.
Keirse, A.L.M. (2006). Rechterlijke werkzaamheid en het oordeel over eigen schuld. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2006 (6), (pp. 185-192).
Keirse, A.L.M. (2006). Wanneer is de WAM-verzekeraar het haasje? Over de reikwijdte van de WAM-verzekering. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 23 (6), (pp. 245-249).
  2005
Keirse, A.L.M. (2005). Het alles of niets- denken naar de geschiedenis verbannen. Over de sanctie van nietnaleving van de schadebeperkingsplicht en de verdelende rechtvaardigheid. Aansprakelijkheid verzekering en schade (1), (pp. 3-16).
  0
Keirse, A.L.M. 2012 Recipient Functie bij : ELI
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-22 11:52:02

Introductie

Het is een van de ambities van Anne Keirse om te ontdekken wat het verbintenissenrecht van morgen is. De samenhang van onderdelen van het recht hanteert zij als een eerste leidraad bij haar onderzoek. Een tweede streven is het vinden van een juiste balans van onderlinge verantwoordelijkheden van justitiabelen. De bij de verbintenis betrokken maatschappelijke orde vormt een derde baken in haar zoektocht.

Zij richt zich in haar onderzoek op de ontwikkeling van het nationale en Europese verbintenissenrecht in ruime zin. Wat is de koers die het verbintenissenrecht is ingeslagen? Hoe en waarom wil zij die koers beïnvloeden? Anne Keirse wil ertoe bijdragen dat het verbintenissenrecht wordt ingezet niet alleen om maatschappelijk ongewenst gedrag te sanctioneren, maar met name ook om voor de toekomst gewenst gedrag te faciliteren. Bij dit onderzoek naar de vraag in hoeverre en op welke wijze het verbintenissenrecht van Europese en nationale bron of andere vormen van verbintenissenrechtelijke regulering moeten worden ingezet, betrekt zij de verhouding van deze verbintenissenrechtelijke instrumenten tot aanpalende leerstukken binnen het Europese en nationale recht. In het bijzonder beoogt zij te ontwaren hoe kan worden geoptimaliseerd dat burgers en ondernemingen hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheid dragen.

 

Probleemstelling

De kernvraag van haar onderzoek is of de regels van het verbintenissenrecht van Europese en nationale bron toereikend zijn om het gedrag van burgers en ondernemingen op een juiste, adequate en rechtvaardige wijze te kunnen reguleren. Bij een negatieve beantwoording van deze vraag expliciteert zij waar zich de knelpunten bevinden en hoe die opgelost kunnen worden. Welke ontwikkelingen van Europees verbintenissenrecht zijn gewenst? Wat is de invloed van het Europese recht op het Nederlandse verbintenissentenrecht? Wat zou die invloed moeten zijn?

Deze probleemstelling benadert zij vanuit de voornoemde drieledige focus op samenhang, balans en maatschappelijke orde. 
 

Knelpunten

De drieledige visie brengt een drietal knelpunten en hun oplossingen aan het licht.

Mede als gevolg van de somtijds ondoorzichtige en inconsistente stapeling van beschermingsinstrumenten van contractuele en buitencontractuele aard is de verhouding tussen deze werktuigen zoek geraakt en krijgen de instrumenten niet allemaal de verdiende prioriteit.De relatief eenzijdige benadering is traditioneel een valkuil van het recht. Door de verbintenis als een wederzijdse verantwoordelijkheid te positioneren wordt het hiermee samenhangende gevaar dat de nadruk komt te liggen op verplaatsing in plaats van beperking van schade gekeerd.  Maar er is meer. Ook tussen de beginselen die door de verhouding van partijen worden opgelegd en de samenleving als geheel heerst een spanningsveld. Door een geïntegreerde benadering van het verbintenissenrecht waarbij het samenspel van de in de samenleving geldende beginselen de ruimte krijgt zijn de belangen in het geding beter te verwezenlijken.

Deze knelpunten vragen om een herijking van het verbintenissenrecht waarbij de elementen samenhang, balans en maatschappelijk orde de leidraad vormen.

 

Methode van onderzoek

Anne Keirse ziet de rechtsvergelijking, zowel de externe als interne variant, als speerpunt van haar onderzoeksbeleid, alsook haar participatie in internationale onderzoeksnetwerken. Daarbij richt zij zich met name op het vinden van de argumenten voor of tegen een bepaalde inzet van het verbintenissenrecht en op de uitgangspunten ten aanzien van de ontwikkeling daarvan.

In aansluiting op haar tweede studie aan de Groningse Faculteit der Wijsbegeerte en de Faculteit der Psychologie wil zij de resultaten van andere disciplines bij mijn onderzoek betrekken en de argumentatieve methodologie omarmen. Het is haar ervaring en overtuiging dat louter juridisch dogmatische argumentatie onvoldoende is om het recht van morgen te vinden. De geschiedenis leert dat rechtsvorming zelden uitsluitend wordt ingegeven met het oog op een inhoudelijk beter recht. Het is zaak om vanuit een multidimensionale benadering de werkelijke redenen voor rechtsvorming te expliciteren, zodat gefundeerd voor een bepaalde koers kan worden gekozen.

 

Gegenereerd op 2018-09-22 11:52:02

Universiteit Utrecht

2008-heden

Hoorcolleges Inleiding Privaatrecht

Hoorcolleges Kernvak Verbintenissenrecht

Hoorcolleges Contractenrecht verdiept

Hoorcolleges European Contract Law

Dynamics of Law in European and International Context Part II

Modules Capita Selecta

 

Radboud Universiteit Nijmegen

2006-2008

Hoorcolleges Europees Contractenrecht

Hoorcolleges Aansprakelijkheidsrecht

Hoorcolleges Huurrecht

Hoorcolleges Burgerlijk Recht I (goederenrecht)

Hoorcolleges Burgerlijk Recht II (verbintenissenrecht)

Practicum ROTA Carolina (oefenrechtbank)

Werkgroepen Burgerlijk Recht I (goederenrecht)

 

Rijksuniversiteit Groningen

1994-2005

Hoorcolleges Burgerlijk Recht I

Hoorcolleges Burgerlijk Recht II

Hoorcolleges Verbintenissenrecht Capita Selecta

Hoorcolleges Goederenrecht

Hoorcolleges Comparative Private Law

Practicum Financiering en Zekerheid

Practicum Privaatrecht II (consumentenrecht)

Practicum Studentenrechtbank

Werkgroepen Privaatrecht I

Werkgroepen Privaatrecht II

Werkgroepen Algemene Rechtswetenschap

Werkgroepen Juridische Vaardigheden

 

Gegenereerd op 2018-09-22 11:52:02
Nevenfuncties

Anne Keirse is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam.

Keirse is lid van de European Group on Tort Law (EGTL), van het European Centre on Tort and Insurance Law (ECTIL) te Wenen en van de Advisory Board Schweizerisches Obligationenrecht und Europäisches Vertragsrecht.

Keirse is arbiter en bindend adviseur bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Tevens is zij arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Keirse is redacteur van de juridische tijdschriften Utrecht Law Review, Contracteren, Tijdschrift voor Personenschade en Letsel & Schade. Zij is gast-annotator voor het jurisprudentietijdschrift Nederlandse Jurisprudentie.

Keirse was preadviseur voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht in 2010. Zij was voorzitter van enkele Overleggroepen in het kader van de Sociaal Economische Raad (SER) Coördinatiegroep Zelfregulatie.

Gegenereerd op 2018-09-22 11:52:02
Volledige naam
Prof. mr. A.L.M. Keirse Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer T.111
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7192
Telefoonnummer afdeling 030 253 7153
Fax (030) 253 72 03
Postadres
Janskerkhof 12
3512 BL    UTRECHT
Gegenereerd op 2018-09-22 11:52:02
Laatst bijgewerkt op 18-03-2018