dr. W. (Wil) Oonk
W.Oonk@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-20 09:06:19


Curriculum vitae

Wil Oonk ging na zijn voltooiing van de HBS-B opleiding in 1957 naar de Kweekschool voor Onderwijzers en behaalde daar in 1959 en 1960 de akten voor onderwijzer, respectievelijk volledig bevoegd onderwijzer. Na de vervulling van zijn militaire dienstplicht in 1962, ging hij werken in het lager onderwijs in Enschede en Muiderberg en was leraar wis­kun­de aan het Woltjer Gymnasium te Amsterdam. In avond­studie behaalde hij de akten Wiskunde MO-A en MO-B.

Zijn betrokkenheid bij de nieuwe ontwikkelin­gen in het reken-wiskunde onderwijs voor de basisschool leidde in 1971 tot zijn benoeming als docent aan de regu­liere en montes­sori dag-en avond opleiding van de Gemeentelijke Pedagogische Academie te Amsterdam, voorganger van de tegenwoordige Pabo van de Hogeschool van Amsterdam. Hij werkte daar als opleider, als leidinggevende van de vakgroep wiskunde & didactiek en als cursusleider van de part-time lerarenopleiding Wis­kunde L.O. In die hoedanigheden was hij lid van diverse landelijke ont­wik­kel - en advies­groepen en examencommissies, onder andere de ontwikkelgroep lerarenopleidingen (OGLO), de veldadviescommissie Wiskunde & Informati­ca (VALO) van de SLO en de staatsexamencommissie Wiskunde L.O. Ook werkte hij mee aan de ontwikkeling van het standaardwerk ‘De Proeve’ voor de opleiding rekenen-wiskunde & didactiek op de pabo. Verder gaf hij mede leiding aan de ontwikkeling en uitvoering van studiedagen voor pabo­do­centen wiskunde & didactiek en was betrokken bij internationale projecten.

Van 1996 tot 2001 was hij als lid van het landelijk kernteam MILE gedetacheerd bij het Freudenthal Instituut, waar hij na zijn pensionering is blijven werken als gast-onderzoeker.

In het najaar van 2003 verbleef hij op uitnodiging van de The School of Education (Universiteit van Michigan) gedurende vier maanden in Ann Arbor. Hij werkte daar als opleider en participeerde in het ontwikkel- en onderzoeksteam van Deborah Ball.

In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het onderwerp:"Theory -enriched practical knowledge in Mathematics Teacher Education".

Wil Oonk is auteur van publica­ties op het gebied van reke­nen-wiskunde & didactiek.

Tegenwoordig doet hij onderzoek op de Pabo (thema’s reflectieanalyse, theoriegebruik en interactie) en begeleidt hij opleiders bij hun onderzoek. Verder is hij redactielid van het ‘Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs’ en auteur en eindredacteur van de serie ‘Rekenen-wiskunde in de Praktijk’ voor de Pabo. Sedert 1981 is hij penningmeester van de Stichting G.Meijerfonds, een fonds dat studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs van de Hogeschool van Amsterdam ondersteunt. Hij houdt van muziek maken, joggen, lezen en reizen.

 

Gegenereerd op 2018-09-20 09:06:19
Sleutelpublicaties

Oonk, W., Verloop, N. & Gravemeijer, K.P.E. (11-11-2015). Enriching Practical Knowledge - Exploring Student teachers’ Competences in Integrating Theory and Practice of Mathematics Teaching. Journal for Research in Mathematics Education, 46 (5), (pp. 559-598) (40 p.).

Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, Wil, Keijzer, Ronald & van Zanten, Marc (2018). Mathematics & Didactics as a subject in primary school teacher education in the Netherlands. In Marja Van den Heuvel-Panhuizen, Paul Drijvers, Michiel Doorman & Marc Van Zanten (Eds.), Reflections from inside on the Netherlands Didactic Tradition in Mathematics Education Utrecht.
  2017 - Vakpublicaties
de Goeij, E.T.J. & Oonk, W. (2017). Het stimuleren van een wiskundige attitude. In Marc Van Zanten & Cathe Notten (Eds.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw - Ideeen en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 71-79) (8 p.). Enschede: Panama/ Freudenthal Instituut.
Keijzer, R., Oonk, W. & Van Doornik-Beemer, Hanneke (2017). Opleiden voor rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. Kennisbasis Lerarenopleiders - Katern 3, Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen (pp. 131-137) (6 p.). Eindhoven: VELON.
Oonk, W., Keijzer, R., Lit, Sabine & Barth, Frits (2017). Rekenen-wiskunde in de praktijk - Verschillen in de klas. (224 p.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (22-02-2016 22-07-2017) Advisor Hogeschool Windesheim Begeleiding vakgroep Wiskunde & Didactiek
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W., Verloop, N. & Gravemeijer, K.P.E. (11-11-2015). Enriching Practical Knowledge - Exploring Student teachers’ Competences in Integrating Theory and Practice of Mathematics Teaching. Journal for Research in Mathematics Education, 46 (5), (pp. 559-598) (40 p.).
  2015 - Vakpublicaties
Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Barth, F., den Engelsen, M. & Lek, A. (2015). Rekenen-Wiskunde in de praktijk - Kerninzichten. (440 p.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. () Peer reviewer ZDM - International Journal on Mathematics Education (Journal) review
  2014 - Vakpublicaties
Oonk, Wil, Keijzer, Ronald, Lit, S., Barth, F., den Engelsen, M., Markusse, A. & Vet, L. de (2014). Rekenen-wiskunde in de praktijk - Bovenbouw. (278 p.). Groningen/Houten: Noordhoff.
Oonk, Wil, Keijzer, Ronald, Lit, S., Barth, F., den Engelsen, M., Markusse, A. & Vet, L. de (2014). Rekenen-wiskunde in de praktijk - Onderbouw. (280 p.). Groningen/Houten: Noordhoff.
  2013 - Vakpublicaties
Lit, S., Buter, A.B., Oonk, W. & Keijzer, R. (2013). Actief met rekenen-wiskunde : gevariëerde wiskundige activiteiten. (128 p.). Bussum: Coutinho.
  2012 - Vakpublicaties
Oonk, W. (2012). In Memoriam Minke Westveer. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31 (1), (pp. 39-40) (2 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (19-01-2011). Peilen en beoordelen van leraren. In M. van Zanten (Eds.), Reken-wiskundeonderwijs - aanpassen, inpassen, toepassen - (pp. 105-124) (20 p.). Utrecht: FIsme Universiteit Utrecht, 29e Panama conferentie.
  2011 - Vakpublicaties
Amse, H. & Oonk, W. (2011). Ruimtelijk structureervermogen en ontluikend getalbegrip bij jonge kinderen. Zone : tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 10 (1), (pp. 20-20) (1 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. & Keijzer, R. (2010). De kennisbasis voor procenten. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (1), (pp. 45-49) (5 p.).
  2010 - Vakpublicaties
Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Amse, H., Barth, F. & Lek, A. (2010). Rekenen-wiskunde in de praktijk – Onderbouw. Houten/Groningen: Noordhoff Uitgevers.
  2009 - Vakpublicaties
Oonk, W. (23-01-2009). Op zoek naar indicatoren van gecijferdheid. In M. van Zanten (red.) (Eds.), Doorgaande ontwikkelingen rekenen-wiskunde (pp. 115-134) (20 p.). Utrecht: FIsme, Universiteit Utrecht, 26ste Panama-conferentie.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (08-11-2008) Peer reviewer Review of professional work (Event)
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (2007 2018) Member ELWIeR onderzoeksgroep (Event) ELWIeR onderzoeksgroep
Oonk, W., van Zanten, M.A. & Keijzer, R. (2007). Gecijferdheid, vier eeuwen ontwikkeling. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (3), (pp. 3-18) (15 p.). vakpublicatie, reviewed Een twintigtal professionals aan het woord ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Platform Keteninformatisering.
Oonk, W. (2007). Kenmerken van vakdidactische theorie - implicaties voor de pabo -. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (3), (pp. 19-32) (14 p.).
  2007 - Vakpublicaties
Oonk, W. (2007). Praktijkkennis en de leerparadox. 25 jaar Panama. In M.A. van Zanten (Eds.), 25 jaar Panama. Gouden momenten verzilveren. Jubileumbundel t.g.v. het 25 jarig bestaan van Panama (pp. 85-90) (8 p.). Utrecht/Enschede: Panama/ FIsme/SLO.
Oonk, W. (2007). Vraaggestuurd opleiden - wat vraagt dat?. In M.A. van Zanten & A. van Gool (Eds.), Opleiden in geuren en kleuren - bakens voor rekenen-wiskunde & didactiek op de pabo (pp. 75-82) (8 p.). Utrecht/Enschede: Panama/ FIsme/SLO.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (2006 2018) Editorial board member Koninklijke Van Gorcum (Publisher) Redacteur Ontwikkeling en Onderzoek
Oonk, W. (2006 2018) Member of programme committee Panama Conferentie Utrecht (01-01-2006)
  2006 - Vakpublicaties
Oonk, W. & de Goeij, E.T.J. (2006). Wiskundige attitudevorming. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25 (4), (pp. 37-39) (3 p.).
  2005 - Vakpublicaties
Lit, S. & Oonk, W. (2005). De kern van het reken-wiskundeonderwijs - impressies van de 23ste Panama-conferentie -. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 24 (2), (pp. 8-23) (16 p.).
Oonk, W. (2005). De verbeelding van het mathematisch-didactisch denken. In H. ter Heege, T. Goris, R. Keijzer & L. Wesker (Eds.), Freudenthal 100 (pp. 145-150) (6 p.). Utrecht: Freudenthal instituut, zie abstract / samenvatting.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (2004). Competenties van gecijferdheid en bijbehorende indicatoren. Overwegingen voor het bepalen van de mate van gecijferdheid van pabostudenten. Utrecht: Freudenthal instituut.
Oonk, W., Goffree, F. & Verloop, N. (2004). For the enrichment of practical knowledge. Good practice and useful theory for future primary teachers. In Brophy, J. (Eds.), Using video in teacher education. Advances in Research on teaching (38 p.). New York: Elsevier Science.
Goffree, F. & Oonk, W. (2004). Rekenvaardig. Op weg naar basale en professionele gecijferdheid. (302 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
  2004 - Vakpublicaties
de Goeij, E.T.J. & Oonk, W. (2004). De 22ste Panama-conferentie - impressies en trends. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (3), (pp. 3-14) (12 p.).
de Goeij, E.T.J. & Oonk, W. (2004). De 22ste Panama-conferentie - impressies en trends. In R Keijzer & E.T.J. de Goeij (Eds.), Rekenen-wiskunde als rijke bron (pp. 203-226) (24 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (2003). Pabo onderzoek 'Theorie in Praktijk' (TIP). Handleiding voor opleiders. (85 p.). Utrecht: Freudenthal instituut, zie samenvatting Workshop, Fields Institute, Toronto.
Oonk, W. (12-11-2003) Invited speaker Michigan State University Practice based professionalization in Mathematics Teacher Education
Oonk, W. (22-10-2003) Invited speaker University of Michigan Practice based professionalization in Mathematics Teacher Education
Oonk, W. (21-08-2003 21-12-2003) Visiting researcher University of Michigan Visiting Scholar at School of Education: Teacher Educator and Researcher in the team of Prof. Deborah Ball and Prof. Magdalene Lampert
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (2002). Wat is theorie? Exploratie van een fenoneem. Utrecht: Freudenthal instituut.
  2002 - Vakpublicaties
Oonk, W. (2002). Hoe zouden we Fadoua kunnen helpen? Pabostudenten aan het werk in MILE. Willem Bartjens, 22 (1), (pp. 30-34) (5 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (12-07-2001). Putting theory into practice: growth of appreciation theory by student teachers. In M.H.A.M. van den Heuvel-Panhuizen (Eds.), Proceedings of the 25th conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Utrecht, July 12-17, 2001 (pp. 17-24) (8 p.). Utrecht: Freudenthal Institute, PME25.
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Goffree, F. & Oonk, W. (2000). Assessment in MILE. In J.C.A. van Loon (Eds.), Maatwerk in uitvoering Tilburg: Fontys Hogescholen, Velon-congres 2000.
Oonk, W. (2000). De professionaliteit van de leraar. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 18 (4), (pp. 9-19) (11 p.).
  2000 - Vakpublicaties
Dolk, Maarten, Goffree, F., den Hertog, Jaap & Oonk, Wil (09-06-2000). Docentenboek bij de MILE-module "Het Fundament" - Module ontworpen door het Mile-team i.s.m.de aan het project MILE deelnemende opleiders. (84 p.). Utrecht: Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
Dolk, M.L.A.M. & Oonk, W. (2000). Leren van de praktijk. Twee pabostudenten op onderzoek in MILE. In J.A.J. den Ouden & M.M. van Rijswijk (Eds.), Samenscholen. Leraren opleiden: taak van school en opleiding (pp. 43-51) (9 p.). VELON.
Blom, N., Smits, M., Beernink, R., Goffree, F., Kemmeren, C., Mertens, N., Oonk, W., Prinsen, L. & Pullens, T. (2000). TRIOS op weg. Taal en rekenen in Opleidingsdidactische Samenhang Enschede: SLO.
Oonk, W. (2000). Uit de schatkamer van Willem Faes. Een interview met een unieke en onvergetelijke rekenmeester. 20-2, p14-18. Willem Bartjens, 20 (2), (pp. 14-18) (5 p.).
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Goffree, F. & Oonk, W. (1999). A Digital Representation of 'Full Practice' in Teacher education. The MILE Project. In K. Krainer, F. Goffree & P. Berger (Eds.), European research in Mathematics EducationI.III. On Research in teacher Education. From a Study of teaching Practices to Issues in teacher Education. CERME 1 Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik.
Goffree, F. & Oonk, W. (1999). Digitizing real practice for teacher eduction programmes: The MILE approach. In F. Lin & T.J. Cooney (Eds.), Making sense of Mathematics Teacher Education (pp. 111-146) (36 p.). Dordrecht: Kluwer Academis Publishers.
Dolk, M.L.A.M. & Oonk, W. (1999). MILE: Leren in de volle digitale praktijk. In J.J. Dengerink, J.J.F. Heins & M.L. Lunenberg (Eds.), Leermeesterschap. Leraren opleiden voor de 21e eeuw (pp. 89-97) (9 p.). Leuven/Apeldoorn: Garant.
Oonk, W. (1999). Pioniers in MILE. Een exploratief onderzoek. (151 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
Goffree, F. & Oonk, W. (1999). Teacher education around the world. Educating primary school mathematics teachers in the Netherlands: Back to the classroom. Journal of Mathematics Teacher Education, 2 (2), (pp. 207-214) (8 p.).
  1999 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. & Oonk, W. (1999). Het schoolvak rekenen en wiskunde als werkmateriaal voor pabostudenten: MILE als vertrekpunt. In M. Dolk, H. Jansen, J. Letschert, A. Nienhaus van Lint & W. Oonk (Eds.), Verhalen van een levenlang ontwerpen (pp. 15-30) (230 p.). Enschede: Stichting leerplanontwikkeling (SLO).
Faes, W. & Oonk, W. (1999). Van Rekenend Nederland voor Fred Goffree. Groningen: Wolters-Noordhoff, Onderwijsverhalen voor pabostudenten.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Dolk, M.L.A.M. & Oonk, W. (1998). MILE rekenen-wiskunde & Didaktiek: de ontwikkeling van een multimediale interactieve leeromgeving voor Pabo-studenten en de gevolgen voor het opleidingsprogramma. In H.J.A. Biemans, H. van der Bor, F.P.C.M. de Jong & C.T. Jongmans (Eds.), Studielandschap. Een leeromgeving met een goed vooruitzicht (pp. 89-99) (11 p.). Wageningen: Landbouwuniversiteit, VELON-congres 1997.
Oonk, W. & Goffree, F. (1998). Realistische rijtjes. Ouders gaan op rekenavontuur met hun kinderen. Vernieuwing, 57 (7), (pp. 26-28) (3 p.).
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (1997). MILE pakt uit. Naar een balans in de reken-wiskundeles (pp. 73-88) (16 p.). Panama/ Freudenthal Instituut.
  1997 - Vakpublicaties
Oonk, W. (1997). MILE registreert: maandagochtend in groep 4B. Willem Bartjens, 17 (2), (pp. 10-15) (5 p.).
Oonk, W., Boer, M. & Grevenstuk, J. (1997). Pabostudenten op onderzoek in groep 7. Hoe kun je zien dat reken-wiskundeonderwijs realistisch is?. Willem Bartjens, 16 (3), (pp. 12-19) (7 p.).
Oonk, W. (1997). Verhalen van reken-wiskundeonderwijs in groep 4. (193 p.). Utrecht: Freudenthal instituut/NVORWO.
  1996 - Wetenschappelijke publicaties
Dolk, M.L.A.M., Faes, W., Goffree, F., Hermsen, H. & Oonk, W. (1996). A Multimedial Interactive Learning Environment for (Future) Primary School Teachers with Content for Primary Mathematics Teacher Education Programs. Utrecht: Freudenthal instituut/NVORWO.
Dolk, M.L.A.M., Faes, W., Goffree, F., Hermsen, H. & Oonk, W. (1996). Een Multimediale Interactieve Leeromgeving voor aanstaande leraren basisonderwijs ingevuld voor het vak rekenen-wiskund & didactiek. Utrecht: Freudenthal instituut/NVORWO.
  1996 - Vakpublicaties
Dolk, Maarten, Faes, Willem, Goffree, Fred & Oonk, Wil (1996). Onderzoek doen met pabostudenten. (76 p.). Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
  1994 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W., Keijzer, R., Olofsen, N., de Vet, C.A.J., Tjon Soei Sjoe, K., Blom, N., Ale, P.F.J. & Markusse, A. (1994). Reflecteren als gereedschap. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 12 (4), (pp. 3-16) (14 p.).
Oonk, W. (1994). Rekenen in de Vrije School. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 13 (2), (pp. 18-23) (6 p.).
  1992 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (20-03-1992) Editorial board member Hoofdbewerkingen (Event) Hoofdbewerkingen
  1992 - Vakpublicaties
Oonk, Wil (20-03-1992). Hoofdbewerkingen - Oriëntatiecursus Wiskunde & Didactiek 2. Utrecht: Freudenthal instituut.
  1991 - Wetenschappelijke publicaties
Ale, P., Keijzer, R., Olofsen, N. & Oonk, W. (1991). Rekenvaardigheid: een aanpak. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 10 (1), (pp. 46-56) (11 p.).
  1989 - Vakpublicaties
Faes, W. & Oonk, W. (1989). Getallen. Uitgave in opdracht van de sectorale kerngroep HPO van de HBO-Raad Den Haag: HBO-raad.
Faes, W. & Oonk, W. (1989). Tabellen, grafieken en formules. Uitgave in opdracht van de sectorale kerngroep HPO van de HBO-Raad Den Haag: HBO-raad.
Faes, W. & Oonk, W. (1989). Telproblemen. In L. Gilissen, H. Heidenrijk & R. Keijzer (Eds.), Uitgave van de sectorale kerngroep HPO van de HBO-Raad Den Haag: HBO-raad.
  1988 - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, W. (1988). Van showende Amerikanen tot dankbare Japanners?. In F. Goffree & H. Jansen (Eds.), Terugblikken op de ICME-VI conferentie, Budapest Enschede: Veldadvisering leerplanontwikkeling, VALO-wisk & inform.
  1988 - Vakpublicaties
Oonk, W. (1988). Wat zit er achter de eindtermen?. In H. Jansen (Eds.), Eindtermen rekenen-wiskunde basisonderwijs Enschede: Veldadvisering leerplanontwikkeling, VALO-wisk & inform.
  1986 - Vakpublicaties
Oonk, W. (1986). Ineke. Willem Bartjens, 5 (2), (pp. 64-65) (2 p.).
Oonk, W. (1986). Joost en de graankorrels. Willem Bartjens, 5 (3), (pp. 204-206) (3 p.).
Oonk, W. (1986). Sturen en stuurmanskunst. Willem Bartjens, 5 (4), (pp. 238-239) (2 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-20 09:06:24
Volledige naam
dr. W. Oonk Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 466
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5689
Telefoonnummer afdeling 035 683 7267
E-mail
W.Oonk@uu.nl
Mobiel 06 30 316 853
Gegenereerd op 2018-09-20 09:06:24
Laatst bijgewerkt op 25-11-2013