drs. V.H. (Vincent) Jonker
v.jonker@uu.nl

Bètawetenschappen - Sociale Wetenschappen Gegenereerd op 2018-09-20 16:51:32


Profiel

Uitgebreid CV

Hieronder centrale begrippen (geel) en projecten (groen). Bij de projecten (groen gemarkeerd) kan geklikt worden op 'info cv...' voor achtergrondinformatie bij dit project en de functies/rollen bij deze projecten.

 
 Grip op leerpotentieel

abstract
Onderzoeksproject in het mbo (entree, niveau 2) w.b. basisvaardigheden taal en rekenen. Subsidie van NRO, thema’s: Onderwijs op maat; De onderzoekende houding van docenten in het mbo.

Rol:
medewerker

Lees meer...

Grote Rekendag

Een activiteit voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het s(b)o
Voor de leerlingen is het een kennismaking van rekenen los van een rekenboek. Vaak in groepjes, regelmatig buiten het klaslokaal op ontdekkingstocht. Freudenthal (1984) benadrukte wiskunde als menselijke activiteit. Freudenthal was van mening dat leerlingen niet beschouwd moeten worden als passieve consumenten van kant-en-klare wiskunde, maar dat het onderwijs de leerlingen de kans moet bieden om zelf wiskunde uit te vinden. Voor leerkrachten is de Grote Rekendag een spannende afwijking van de reguliere gang van het rekenen op de basisschool. Het is aantrekkelijk maar het levert ook onzekerheden op (kan ik dit wel als leerkracht?). Uit evaluatie van de Grote Rekendag (over de afgelopen jaren) blijkt dat leerkrachten dit een mooie aanvulling vinden op het standaard aanbod, waarbij ze leerlingen op andere aspecten kunnen wijzen van het rekenonderwijs dan het reguliere (en even belangrijke) aanleren van (basis)vaardigheden.
Vanaf 2003 is de Grote Rekendag jaarlijks gehouden (organisatie Freudenthal Instituut): Alle jaargangen (2003-2013)
Vanaf 2014 is Malmberg de uitgever achter de Grote Rekendag: http://www.groterekendag.nl

Rol:
Ontwerper

Lees meer...

Grote Wetenschapsdag

Basisscholen kunnen deelnemen aan deze dag en verdiepen daarmee hun kennis/vaardigheid w.b. Wetenschap en Technologie en Onderzoekend en ontwerpend leren.
De activiteiten die ontwikkeld worden beperken zich vooralsnog tot de bovenbouw van het basisonderwijs. Deze wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht ism HU-theo-thijssen/Marnix/Universiteitsmuseum

Rol:
Ontwerper

Lees meer...

KTWT

Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap & Technologie
Dit is een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht en beoogt een stimulans te geven aan onderzoekend en ontwerpend leren in de regio Utrecht, w.b. basisscholen. Het project richt zich primair op leerkrachten basisonderwijs. Zo is er o.a. een basiscursus wetenschap en technologie ontwikkeld, die in het seizoen 2015-2016 op een dertigtal scholen wordt gegeven

Rol:
projectleider, ontwikkelaar

Lees meer...

Lamavoc

Language for Mathematics Learning in Vocational Contexts
LaMaVoC, Erasmus+ project voor het mbo (penvoerder Technische Universität Dortmundt. Aandacht voor de taalrijke reken/wiskunde-aspecten van beroepstaken en burgerschapstaken van het vmbo/mbo

Rol:
projectmedewerker

Lees meer...

MaSDiV

Mathematics and Science in Life
Een Erasmus+ project met concrete nascholing. Engelse titel : Supporting mathematics and science teachers in addressing diversity and promoting fundamental values, (Culturele) diversiteit in wiskunde en beta-vakken onderbouw vo. Er zijn drie nascholingsmodules: 1. Rekening houden met verschillende prestatieniveaus 2. Gebruikmaken van betekenisvolle en relevante contexten 3. Rekening houden met culturele verschillen in de klas

Rol:
In dit project ben ik werkpakketleider van workpackage 3 (ontwikkeling materialen)

Lees meer...

Meetkunst

Meetkunde uit de kunst in de klas (NRO onderzoeksproject)
In het voorgestelde onderzoek staat de verbinding centraal tussen het reguliere rekenprogramma binnen de school (groep 6-8) en buitenschools leren via creatief probleemoplossen zoals dit gestimuleerd wordt in kunsteducatie-programma's van musea (zoals Boijmans Van Beuningen). In dit programma, waarin samengewerkt wordt door leerkrachten, onderzoekers en de educatieve afdeling van het museum, is veel aandacht voor meten en meetkunde aan de hand van kunst. De vraag is of de formele setting (de rekenlessen) en de informele setting (het bekijken van beeldende kunst in het museum) elkaar kunnen versterken en wat dit betekent (1) voor de inhoud van de in de rekenles aangeboden rekenlesstof en van het in het museum aangeboden educatieprogramma, (2) voor de professionaliteit van de leerkracht en de educatief medewerker en (3) voor de rekenvaardigheden en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen.

Rol:
Projectleider (naast Evelyn Kroesbergen)

Lees meer...

Modules basisvaardigheden


De Modules Basisvaardigheden vormen een structureel aanbod voor docenten voor de basisvaardigheden; rekenen, NT1 en digitale vaardigheden. NT2 is hierin niet meegenomen omdat hiervoor al een opleiding bestaat. Met deze modules kunnen docentenopleiders een scholingsaanbod kunnen doen aan docenten. De Modules Basisvaardigheden zijn een uitwerking van het Raamwerk Docent Basisvaardigheden. In dit raamwerk zijn de bouwstenen en hun indicatoren beschreven van de functie docent basisvaardigheden. In de modules zijn de bouwstenen uitgewerkt tot praktische richtlijnen voor het inrichten van modules die samen een compleet aanbod voor docenten basisvaardigheden vormen.

Rol:
Projectleider

Lees meer...

Nationale Rekencoördinator Dag

Alumni-dag voor mensen die de Post HBO opleiding rekencoördinator gevolgd hebben.
Steeds meer scholen kiezen ervoor om één van de leerkrachten de gelegenheid te geven zich te specialiseren als rekencoördinator, om de eigen schoolontwikkeling wat betreft rekenen te bevorderen. Deze rekencoördi- natoren zijn in veel gevallen de drijvende kracht achter verbeteringen in het rekenonderwijs. Tijdens hun opleiding tot rekencoördinator hebben zij ervaren hoe belangrijk het is om voortdurende te blijven nascholen op het gebied van rekenwiskunde-onderwijs. Een (landelijk) netwerk van reken- coördinatoren is daarvoor een belangrijke stap. (Jonker e.a., 2014)

Rol:
Organisatorprojectleider

Lees meer...

Opleiding rekenen mbo

Een opleiding voor docenten die in mbo rekenen willen geven
Deze opleiding is een samenwerkingsverband tussen Cinop, iPabo, APS en UU.

Rol:
Ik ben docent in deze opleiding, en omdat ik de website bijhoud heb ik ook extra organisatorische taken (administratie van certificaten, bijhouden van de online literatuur, e.d.)

Lees meer...

Platform Rekenbewust vakonderwijs

Maandelijks op de hoogte van rekenen met de RekenBrief
Na invoering van de referentieniveaus rekenen in het onderwijs (2011 e.v.) is de logische vervolgvraag: ‘Wie is binnen het vo (vmbo en havo/vwo) verantwoordelijk voor het op niveau houden of brengen van rekenvaardigheden?’ Een deel van de verantwoordelijkheid kan liggen bij wiskundedocenten en rekendocenten. Binnen het platform rekenbewust vakonderwijs wordt afgestemd met en tussen vakdocenten van andere vakken (anders dan wiskunde en rekenen) in hoeverre ook zij een bijdrage kunnen leveren. Het platform voorziet in informatie, materiaalontwikkeling en een component onderzoek in verband met de consequenties voor professionalisering en de lerarenopleiding rondom deze vraag.

Rol:
Secretaris

Lees meer...

Platform Wiskunde Nederland

De Commissie Publiciteit maakt deel uit van het Platform Wiskunde Nederland (PWN)
Het PWN oprichtingsbestuur omschrijft de taken van de commissie als volgt: structureren, coördineren en ondersteunen van publiciteit voor de wiskunde in brede zin; inventariseren van bestaande publicitaire activiteiten m.b.t. de wiskunde in Nederland; uitbouwen van goed lopende activiteiten en nemen van nieuwe initiatieven; zorg dragen voor continuïteit in de organisatie en de financiering van publiciteit; geven van publicitaire ondersteuning aan de andere Commissies van PWN waar nodig.

Rol:
Voorzitter commissie publiciteit

Lees meer...

Rekenen in het vo

Rekenen in het vo
Regelmatig worden er vragen gesteld over hoe (voortgezet) rekenen in het voortgezet onderwijs vormgegeven zou moeten worden, en op welke manier daarin een doorgaande lijn aangebracht kan worden. Het rapport Meijerink gaf hier in 2008 een verdere impuls aan. Het gaat dan om onderhoud maar ook om het wegwerken van eventuele hiaten ontstaan op de basisschool. Momenteel wordt gezocht naar een goede implementatie van dat rekenen, o.a. door middel van adequate toetsing (overigens niet alleen in het vo maar ook in het mbo).

Rol:
Adviseur/Onderzoeker

Lees meer...

Wetenschap en Technologie op de pabo

Een innovatie om meer aandacht te besteden aan onderzoekend en ontwerpend leren
Dit project is gestart in 2014 en loopt door in 2016. Docenten van de pabo's moeten bijgeschoold worden.

Rol:
Coördinatie van de samenwerking tussen HU, Marnix en UU w.b. de invulling van wetenschap en technologie in het pabo-curriculum.

Lees meer...

Wiki

informatie over reken-wiskunde onderwijs
Dit is de website www.wiskundeonderwijs.nl. Deze houd ik bij ivm ELWIeR. Maandelijks 10.000 bezoekers

Rol:
redacteur

Lees meer...

Strategische thema's / focusgebieden
Gegenereerd op 2018-09-20 16:51:32
Curriculum vitae

Born: October 13, 1962 (Delft, the Netherlands).

1987. MSc Educational Science

1989. Freudenthal Institute, Utrecht, the Netherlands

Currently Researcher in the area of mathematics and science education (primary, secondary, vocational).

 

Areas of interest:

  • Bridging the gap between Mathematics/Science in schools and the ‘World of Work’
  • Research on mathematical literacy (functional math)
  • Use of games for mathematics education
  • Professionalization of math teachers
Gegenereerd op 2018-09-20 16:51:32
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2017). Authentic contexts in mathematics textbooks in secondary pre-vocational education (VMBO). In Barbro Grevholm (Eds.), Mathematics textboos, their content, use and influences. Research in Nordic and Baltic countries (pp. 245-268) (24 p.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  2017 - Vakpublicaties
Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2017). Computational thinking. Ideeën voor de reken-wiskundeles - Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. In Marc van Zanten (Eds.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw (pp. 137-142) (6 p.). Utrecht: Panama - NVORWO - Universiteit Utrecht - SLO.
Jonker, Vincent & Den Braber, Nelleke (2017). Leestips van wiskunde docenten. Euclides, 93 (special vmbo), (pp. 46-49) (4 p.).
Reichardt, Rianne, Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2017). Over rekenen nog niet uitgesproken - Rapportage Intensiveringstraject rekenen mbo 2017. (32 p.). Ede: Steunpunt taal en rekenen mbo.
Jonker, Vincent, Keijzer, Ronald, Van Schaik, Martine & Taverne, Michelle (2017). Samen sterker. Landelijk en regionaal netwerk rekencoördinatoren. Volgens Bartjens, 36 (5), (pp. 14-17) (4 p.).
Jonker, Vincent, Wijers, Monica & Abels, Mieke (2017). Wiskunde en rekenen in een zelfbewust vmbo. Euclides, 93 (special vmbo), (pp. 4-5) (2 p.).
  2016 - Vakpublicaties
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2016). Een wiskobaas op elke school. Volgens Bartjens, 36 (2), (pp. 14-15) (2 p.).
Doorman, L.M., Jonker, Vincent & Wijers, M.M. (2016). Mathematics and Science in Life: Inquiry Learning and the World of Work. (99 p.). University of Education Freiburg.
Schoevers, E.M., Kroesbergen, E.H., Keijzer, R. & Jonker, Vincent (2016). Meetkunde, kunst en creativiteit - Een lessenserie meetkunde ook voor zwakke rekenaars. Volgens Bartjens, 36 (2), (pp. 26-28).
Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2016). Onderzoeken in de rekenles. (62 p.). Den Haag: Talentenkracht/Platform Beta Techniek.
Wijers, M.M., Schoevers, E.M., Jonker, V.H. & Keijzer, R. (2016). Ruimte vangen - Meetkunde en kunst. Volgens Bartjens, 36 (1), (pp. 8-11) (4 p.).
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Jeuring, J.T., Grosfeld, F., Heeren, B.J., Hulsbergen, M., Ijntema, R.C., Jonker, Vincent, Mastenbroek, N.J.J.M., van der Smagt, M.J., Wijmans, F., Wolters, Majanne & van Zeijts, H. (2015). Communicate! — A Serious Game for Communication Skills. In G. Conole, T. Klobucar, C. Rensing, J. Konert & E. Lavoué (Eds.), Design for Teaching and Learning in a Networked World - 10th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2015, Toledo, Spain, September 15–18, 2015, Proceeding (pp. 513-517). Springer International Publishing.
  2014 - Vakpublicaties
Jonker, Vincent, Wijers, Monica, Stelwagen, Rinske & Munk, Fokke (2014). Een opgeleide rekendocent; Praktijkonderzoek rekenen in het mbo. Volgens Bartjens, 33 (5).
Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2014). Het Fizier gericht op... RekenGroen. Euclides, 89 (6), (pp. 27-28) (2 p.).
Doorman, Michiel, Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2014). Het FIzier gericht op... Wiskunde in beroepen. Euclides, 89 (7), (pp. 16-17) (2 p.).
Jonker, Vincent, Keijzer, Ronald, Compagnie, C. & Munk, Fokke (2014). Op elke school een rekencoördinator. Volgens Bartjens, 33 (5), (pp. 28-30).
Keijzer, Ronald, de Goeij, E.T.J., Jonker, Vincent, Kaskens, J., Kool, Marjolein & Wijers, Monica (2014). Over de muurtjes - Verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, (pp. 8-12).
Van Groenestijn, Mieke & Jonker, Vincent (2014). Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo. Bouwstenen voor deskundig rekenonderwijs in VO en MBO. (1 p.). Utrecht: Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht/ELWIeR.
Jonker, Vincent, Wijers, Monica & Hoogenboezem, Mark (2014). Rekenvaardigheden toetsen in een mbo koksopleiding. Volgens Bartjens, 34 (2), (pp. 35-37).
  2013 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2013). Experimenteren in de rekenles : Combineren van rekenlessen met lessen wetenschap & techniek. (47 p.). Utrecht: Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek. Universiteit Utrecht.
de Haan, D.L., Jonker, V.H., Wijers, M.M. & Doorman, L.M. (2013). Pauzes op school - OnderbouwWiskundeDag 2013. Euclides, 89 (3), (pp. 7-9) (3 p.).
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2013). Rekentoetsen in het voortgezet onderwijs. Van twaalf tot achttien, 23 (7), (pp. 28-29) (2 p.).
  2012 - Vakpublicaties
de Haan, D.L., Doorman, L.M., Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2012). De OnderBouwWiskundeDag. Nieuwe Wiskrant, 32 (1), (pp. 12-16) (5 p.).
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2012). Functioneel rekenen. Rekenen in andere vakken in vo en mbo. Volgens Bartjens, 31, (pp. 29-31) (3 p.). Special vo-mbo2.
Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2012). Handreiking Rekenen en ICT. Utrecht: Freudenthal instituut.
Wijers, Monica & Jonker, Vincent (2012). Leermiddelen voor rekenen. Wat kun je er mee als docent?. Volgens Bartjens, 31 (Special vo/mbo).
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2012). Wie is de docent rekenen in het mbo?. Nieuwe Wiskrant, 31 (4), (pp. 26-29) (4 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (19-01-2011). Functioneel rekenen in het mbo. In M. van Zanten (Eds.), Reken-wiskundeonderwijs - aanpassen, inpassen, toepassen - (pp. 147-156) (10 p.). Utrecht: FIsme Universiteit Utrecht, 29e Panama conferentie.
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2011). Rekenlijn. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30 (1), (pp. 10-15) (6 p.).
Bakker, A., Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Akkerman, S. (2011). The use, nature and purposes of measurement in intermediate-level occupations. ZDM - International Journal on Mathematics Education, 43 (5), (pp. 737-746) (10 p.).
  2011 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen. Bouwen met blokken. Volgens Bartjens, 30 (5), (pp. 12-13) (2 p.).
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2011). Digitaal rekenen. Plofsommen op het rekenweb. Volgens Bartjens, 30 (3), (pp. 8-9) (2 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen: Geld. Volgens Bartjens, 31 (1), (pp. 12-13) (2 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen: Kraak de kluis. Volgens Bartjens, 30 (4), (pp. 12-13) (2 p.).
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2011). Leermiddelen voor rekenen. Wat kun je ermee als docent?. Volgens Bartjens, 31 (special vo-mbo), (pp. 22-24) (3 p.).
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2011). Rekenen in het vmbo. De aanpak van College Vos. Nieuwe Wiskrant, 31 (1), (pp. 29-32) (4 p.).
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2011). Zit er rekenen in de vmbo-schoolvakken? Onderzoek naar de aard (relevantie, inhoud en plek) van rekenvaardigheden binnen vmbo-schoolvakken. (20 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Wijers, M.M., Bakker, A. & Jonker, V.H. (2010). A framework for mathematical literacy in competence — based secondary vocational education. In A. Araújo, A. Fernandes, A. Azevedo & J. Rodrigues (Eds.), Proceedings of the EIMI 2010 Conference on educational interfaces between mathematics and industry (pp. 583-597) (15 p.). Lisboa: Centro Internacional de Matemática.
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2010). MobileMath: a location-aware game for mathematics. In E. Brown (Eds.), Education in the wild: contextual and location-based mobile learning in action. A report from the STELLAR Alpine Rendez-Vous workshop series. (pp. 20-22) (3 p.). Nottingham: University of Nottingham, STELLAR Alpine Rendez-Vous.
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Drijvers, P.H.M. (2010). MobileMath: exploring mathematics outside the classroom. ZDM - International Journal on Mathematics Education, 42 (7), (pp. 789-799) (11 p.).
  2010 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., Hoogland, K. & Jonker, V.H. (2010). Rekenwijzer AKA. Ede: MBO2010.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2009). The motivational power of mini-games for the learning of mathematics. Proceedings of the Third European Conference on Gamebased Learning (ECGBL) (pp. 202-210) (126 p.). Graz: ECBL, the Third European Conference on Gamebased Learning (ECGBL).
  2009 - Vakpublicaties
Jonker, V.H. & Prinsen, L. (2009). Een brug tussen doen en denken. Volgens Bartjens, 29 (2), (pp. 23-25) (3 p.).
Jonker, V.H. & Prinsen, L. (2009). Een brug tussen doen en denken. Over het oplossen van meetproblemen. Volgens Bartjens, 29 (1), (pp. 4-7) (4 p.).
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2009). Eerst een referentiekader of eerst een toets?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (2), (pp. 23-25) (3 p.).
Wijers, M. & Jonker, V.H. (2009). Het Kanaal (120) Eerst een referentiekader of eerst een toets?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (2), (pp. 23-25) (3 p.).
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2009). Interactie. Volgens Bartjens, 28 (4), (pp. 14-14) (2 p.).
Keijzer, R. & Jonker, V.H. (2009). Over muurtjes kijken. Over de muurtjes heen kijken (pp. 12-16) (5 p.). Utrecht: ELWieR/ Freudenthal Institute for sme.
Nielissen, G. & Jonker, V.H. (2009). Van boek naar bank en wiki en verder. Het vastleggen van kennis over didactiek van rekenwiskundeonderwijs. In R. Keijzer & V.H. Jonker (Eds.), Over de muurtjes heen kijken (pp. 94-108) (15 p.). Utrecht: Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen, Special issue tijdschrift.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Prins, F.J., Kirschner, P.A., Jonker, V.H., Prangsma, M.E., Slof, B., Phielix, C., Janssen, J.J.H.M. & Kotkamp, E. (2008). Conferentieverslag. De tweejaarlijkse International Conference for the Learning Sciences (ICLS), 23-28 juni 2008. Pedagogische Studien, 85, (pp. 483-490) (8 p.).
  2008 - Vakpublicaties
Lambriex, M., Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2008). De zoektocht naar de wiskundige vaardigheden. Het vervolg van wiskundeleraar vakvaardig. Euclides, 83 (6), (pp. 319-320) (2 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Zwaneveld, B. (2008). Vaardigheden en inzicht. Visies en doelen van wiskundeonderwijs in beeld. Euclides, 83 (8), (pp. 427-431) (5 p.).
Wijers, M.M., van den Boer, C.J.E.M., Jonker, V.H. & Reeuwijk, M. van (2008). Wiskunde in scenario 5. Deel 3, Wiskunde op het Vathorst College. Euclides, 83 (8), (pp. 380-384) (5 p.).
van den Boer, C.J.E.M., Jonker, V.H., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2008). Wiskunde in scenario 5; Deel 2, Wiskunde op het Amadeus Lyceum. Euclides, 83 (7), (pp. 341-345) (5 p.).
  2007 - Vakpublicaties
Jonker, V.H., Keijzer, R. & Wijers, M.M. (2007). De lerarenopleiding bevraagd. Euclides, 82 (7), (pp. 267-270) (4 p.).
Jonker, V.H., Brouwer, N. & Wijers, M.M. (2007). Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde. Euclides, 82 (8), (pp. 295-297) (3 p.).
Jonker, V.H. (2007). Oproep deelname enquete 'aansluiting vo-ho'. Euclides, 83 (1), (pp. 25-25) (1 p.).
van den Boer, C.J.E.M., Jonker, V.H., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2007). Wiskunde in scenario 5. DEEL 1, INTRODUCTIE. Euclides, 83 (2), (pp. 54-56) (3 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H., van Galen, F.H.J., Boswinkel, N., Wijers, M., Bakker, A., Simon, A.N. & Burrill, G. (2006). Take a change. Chicago: Wisconsin Center for Education Research & Freudenthal Institute.
  2006 - Vakpublicaties
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2006). Computer-games in de wiskundeles!?. Nieuwe Wiskrant, 25 (4), (pp. 22-29) (8 p.).
van Galen, F.H.J., Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2006). Een rondje rekenen in NEMO. Volgens Bartjens, 26 (2), (pp. 32-34) (3 p.).
Jonker, V.H. (2006). Weermaker. Volgens Bartjens, 26 (3), (pp. 22-22) (1 p.).
van Galen, F.H.J., Jonker, V.H. & van Velthoven, W.P.G. (2006). Zon en schaduw. Volgens Bartjens, 26 (2), (pp. 16-18) (3 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Klop, M., Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2005). Waarom spelen kinderen (rekenweb) spelletjes?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 24 (4), (pp. 7-15) (9 p.).
  2005 - Vakpublicaties
Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2005). Tellen, turven, tekenen. Volgens Bartjens, 24 (5), (pp. 32-34) (3 p.).
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Kemme, S. (2004). Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 21 (1), (pp. 1-19) (19 p.).
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2004). Het probleem van de maand op het rekenWeb. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (4), (pp. 14-19) (6 p.).
  2004 - Vakpublicaties
Doorman, L.M., Peltenburg, M.C. & Jonker, V.H. (2004). Compacte digitale leerlijnen rekenen-wiskunde. Computeractiviteiten met methodeverwijzingen : Groep 4. (77 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van der Kooij, H. (2004). De trechter en de vuurkorf. Nieuwe Wiskrant, 23 (4), (pp. 42-45) (4 p.).
Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2004). Impressie van de Grote Rekendag 2004. In K. Groenewegen (Eds.), Nationale Rekendagen 2003 - een praktische terugblik (pp. 81-91) (11 p.). Utrecht: Freudenthal instituut, 11.
Peltenburg, M.C., Wassen, L., Doorman, L.M. & Jonker, V.H. (2004). Rekenen op @Webschool. In Groenenwegen, K. (Eds.), Nationale Rekendagen 2004 een praktische terugblik. Artikelen Achtergrondinformatie NRD 2004 (pp. 79-82) (4 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
Jonker, V.H. (2004). Vaardig leren rekenen. Didactief, 34 (7), (pp. 2-4) (3 p.). speciale uitgave.
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van der Kooij, H. (2004). Wiskundeprestaties in het vmbo 3/4. Nieuwe Wiskrant, 24 (1), (pp. 14-16) (3 p.).
  2004 - Populariserende publicaties
Jonker, V.H. (2004) Participant De Grote Rekendag 2004 (01-01-2004) De Grote Rekendag 2004. Een project rond meten en meetkunde
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2003). Rekensoftware op internet. Het RekenWeb gebruiken in de klas. (94 p.). Bodegraven: Instruct.
  2003 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Kemme, S. (2003). Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo. Utrecht: Freudenthal instituut.
van den Brink, F.J., Jonker, V.H. & Slegers, P. (2003). Kapitein Kwark of: hoe bepaal ik mijn koers?. Willem Bartjens, 23 (1), (pp. 32-35) (4 p.).
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2003). Wat is er allemaal aan software?. In K. drs. Groenewegen (Eds.), Nationale Rekendagen 2002 - een praktische terugblik (pp. 63-68) (6 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
Wijers, M.M., Abels, M.J., Jonker, V.H. & van Rooijen, J. (2003). Winst voor het vmbo. Nieuwe Wiskrant, 23 (1), (pp. 13-18) (6 p.).
  2002 - Vakpublicaties
van den Brink, F.J., Boon, P.B.J. & Jonker, V.H. (2002). Basisvaardigheden ruimtemeetkunde op de computer. Nieuwe Wiskrant, 22 (1), (pp. 30-35) (6 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H. & Moerlands, F.J. (2000). Sterren tekenen met de hand en met de computer. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 18 (2), (pp. 56-59) (4 p.).
  2000 - Vakpublicaties
van den Brink, F.J. & Jonker, V.H. (2000). Geld in balans: les 3. Utrecht: NIBUD.
Boswinkel, J.G.H. & Jonker, V.H. (2000). Op het net kun je rekenen. Willem Bartjens, 19 (5), (pp. 9-13) (5 p.).
Jonker, V.H. (2000). Rekenbase. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 19 (1), (pp. 31-35) (5 p.).
van den Brink, F.J. & Jonker, V.H. (2000). Rekenmachine. In M.H.A.M. van den Heuvel-Panhuizen, K. Buys & A. Treffers (Eds.), Tussendoelen Annex Leerlijnen Hele Getallen Bovenbouw Basisschool (pp. 123-146) (24 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  1999 - Vakpublicaties
Reeuwijk, M. van, Jonker, V.H. & van der Weijden, R. (1999). Meer dan oude wijn in een nieuwe zak. Nieuwe Wiskrant, 18 (3), (pp. 44-47) (4 p.).
  1995 - Vakpublicaties
Blij, F. van der & Jonker, V.H. (1995). Wiskunst. (59 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  1991 - Vakpublicaties
Bergervoet, P. & Jonker, V.H. (1991). Informatica voor de Middenbouw. COS : computers op school, 3 (8), (pp. 6-11) (6 p.).
  1990 - Vakpublicaties
Bergervoet, P., Beulink, W., Jonker, V.H., Kersten, A., Timmer, J. & Woerd, E. te (1990). Eindrapport Informatica Middenbouw Project. (143 p.). Utrecht: OW & OC.
Jonker, V.H. (1990). Reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. COS : computers op school, 2 (9), (pp. 2-6) (5 p.).
Jonker, V.H. (1990). Simulaties en modellen in B-onderwijs. Didactiek in Perspectief, (pp. 81-85) (5 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-20 16:51:33

Hieronder de onderzoeksprojecten waar ik bij betrokken ben.

Afgesloten projecten

Project:
Meetkunde uit de kunst in de klas. Betekenisvolle rekenvaardigheden in een setting van onderzoekend en ontwerpend leren. 01-09-2015 tot 01-09-2018
Algemene projectbeschrijving

In het onderzoek staat de verbinding centraal tussen het reguliere rekenprogramma binnen de school (groep 6-8) en buitenschools leren via creatief probleemoplossen zoals dit gestimuleerd wordt in kunsteducatie-programma's van musea (zoals Boijmans Van Beuningen). In dit programma, waarin samengewerkt wordt door leerkrachten, onderzoekers en de educatieve afdeling van het museum, is veel aandacht voor meten en meetkunde aan de hand van kunst. De vraag is of de formele setting (de rekenlessen) en de informele setting (het bekijken van beeldende kunst in het museum) elkaar kunnen versterken en wat dit betekent (1) voor de inhoud van de in de rekenles aangeboden rekenlesstof en van het in het museum aangeboden educatieprogramma, (2) voor de professionaliteit van de leerkracht en de educatief medewerker en (3) voor de rekenvaardigheden en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen.


Lees meer...

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: NRO-PPO (langlopend onderzoek, thema: 'leren voor de toekomst').
Projectleden
Overige projectleden:
  • Museum Booijmans van Beuningen
  • Hogeschool Ipabo
  • Hogeschool Rotterdam
  • OBS de Taaltuin
  • Fridtjof Nansenschool
Gegenereerd op 2018-09-20 16:51:33
Gegenereerd op 2018-09-20 16:51:33
Volledige naam
drs. V.H. Jonker Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer ONBEKEND
3584 CS  UTRECHT

Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 462
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5640
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer 3.31
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 06 20 416 766
Telefoonnummer afdeling 030 253 3224
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer 3.31
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 06 20 416 766
Telefoonnummer afdeling 030 253 3224
Mobiel 06 20 416 766
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Op donderdagen werkzaam bij Onderwijsadvies en Training (Langeveld gebouw)

Gegenereerd op 2018-09-20 16:51:33
Laatst bijgewerkt op 11-06-2018