dr. J.H.J. (Jenneke) Kruger
J.H.J.Kruger@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 05:44:13


Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Krüger, Jenneke & Bjarnadóttir, Kristiín; Furinghetti, Fulvia; Menghini, Marta; Prytz, Johan; Schubring, Gert (2017). Mathematische Liefhebberye (1754-1769) and Wiskundig Tijdschrift (1904-1921) - both journals for Dutch teachers of mathematics. In Kristín Bjarnadóttir, Fulvia Furinghetti, Marta Menghini, Johan Prytz & Gert Schubring (Eds.), "Dig where you stand" 4 - Proceedings of the Fourth International Conference on the History of Mathematics Education (pp. 175-188) (14 p.). Rome: Edizioni Nuova Cultura.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Krüger, Jenneke (2015). A first mathematics curriculum - Stevin’s Instruction for engineers (1600).. International Journal for the History of Mathematics Education, 10 (1), (pp. 79-88) (10 p.).
Krüger, Jenneke (2015). Algebra in Dutch education, 1600-2000. In K. Krainer & N. Vondrova (Eds.), Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education - CERME9 (pp. 1832-1838) (7 p.). ERME.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Kruger, J.H.J. (2014). The power of mathematics education in the 18th century. In Behiye Ubuz, Çiğdem Haser & Maria Alessandra Mariotti (Eds.), CERME8 - Proceedings of the Eight Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 2020 - 2029) (10 p.). Ankara: Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
Krüger, Jenneke (2014). Wiskundecurricula revisited. Tijdschrift voor didactiek der bèta-wetenschappen,, 31 (1-2), (pp. 31-50) (20 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Kruger, J.H.J. (2010). Lessons from the early seventeenth century for mathematics curriculum design. BSHM: British Society for the History of Mathematics Bulletin, 25 (3), (pp. 144-161).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 05:44:13
Volledige naam
dr. J.H.J. Kruger Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 3.70
3584 CC  UTRECHT

Mobiel 06 16 420 445
Gegenereerd op 2018-09-21 05:44:13
Laatst bijgewerkt op 23-07-2018