prof. dr. H.M.C. (Harrie) Eijkelhof
H.M.C.Eijkelhof@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 19:51:33


Leeropdracht
Didactiek van de natuurkunde
Benoemingsdatum 01-08-1997
Oratiedatum 14-05-1998
Profiel

Expertise

 • Curriculumontwikkeling 
 • Vakspecifieke onderwijsleerprocessen
 • Internationale vergelijking science onderwijs (PISA, TIMSS)

 

Onderscheidingen

 • Lid van verdienste Nederlandse Natuurkundige Vereniging (2008)
 • Erelid Werkgroep Natuurkundedidactiek (2012)
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau (2014)
 • Minnaertprijs (2017)
Wetenschappelijke expertises
curriculum development
Internationale vergelijking van science onderwijs
Gegenereerd op 2018-09-21 19:51:33
Curriculum vitae

1952-1964       Lager en middelbaar onderwijs. Diploma gymnasium-ß (St. Janscollege, Den Haag).

1964-1971       Studie Rijksuniversiteit Leiden.

Kandidaatsexamen natuur- en wiskunde met sterrenkun­de (1968).

Doctoraalexamen experimentele natuur­kunde met bijvak economie en onderwijsbevoegdheid natuurkunde (1971).

1971                Docent natuurkunde op het Montessori­lyceum te Am­sterdam

1972                Post-graduate Certificate in Education (physics and mathema­tics), Universi­ty of Zambia  (eenjarige Britse lerarenop­leiding).

1973-1975       Docent Senanga Secondary School, Senanga, Zambia (vakken phy­sics, agricultural science, general science) 

1976-1979       Docent natuurkunde aan de S.G. St. Agnes te Leiden

1975-1980       Wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit te Amsterdam (affiliatus VU - VL-VU, coördinator pro­ject Natuur­kunde in de Samenleving, lid Botswana-commissie, begeleider bijvak ontwik­kelingsproblema­tiek) [0,5 weektaak].

1981-1986       Medewerker Project Leerpakketontwikkeling Natuurkun­de (PLON), Vakgroep Natuurkunde-Didactiek, Rijksuni­versiteit Utrecht (ontwikkeling lesmateriaal en docentenhandleidingen, participatie in onderzoek, projectcoördinator PLON (vanaf 1982), lid Werk­groep Voorbe­reiding Participe­rend Leren (1981-83))

1986-1991       Universitair docent, IVLOS en Faculteit Natuur- en Sterrenkun­de, Rijksuni­versiteit Utrecht (project­leider SVO-project, oplei­ding na­tuurkunde­docen­ten, tweedejaarscollege natuurkunde-didactiek, coördinatie project Voor­beeldmateriaal Natuurkunde LBO (1987-89), begeleiding AIO's en NME-onderzoe­kers, nascho­lingscoördinator natuurkunde, voorzitter NVON-Congrescommis­sie 1991)

1990                Promotie op het proefschrift "Radiation and Risk in Physics Educati­on".

1991-1997       Universitair hoofddocent, IVLOS en Faculteit Natuur- en Ster­renkunde, Universiteit Utrecht (lid DB vak­groep, lid CDß-be­stuur, coördinator leraren­oplei­ding ß-vakken, coördinator onderzoek 'allochtonen en het on­derwijs in de ß-vakken', coördi­nator pro­ject Alge­mene Natuurwetenschap­pen,  mede­werker pro­ject OECD/SVO 94043 (techniek in de basis­vor­ming), lid voorbei­dingscommissie internationale lerarenoplei­ding IVLOS, be­trokken bij projec­ten in Guatemala, Portugal, Israël, Pale­stina en Tanzania) 

1997- 2011      Hoogleraar natuurkundedidactiek, Faculteit/Departement Natuur- en Ster­renkunde, Universiteit Utrecht

2003 – 2006    Onderwijsdirecteur Faculteit/Departement Natuur- en Sterrenkunde

2005 – 2010    Vice-decaan bacheloronderwijs Faculteit Bètawetenschappen

2011 – mei 2014     Hoogleraar-directeur Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

2011 - 2014     Projectleider ECENT

Sinds 2014: actief in diverse onderwijs- en onderzoeksprojecten (zie nevenfuncties)

Gegenereerd op 2018-09-21 19:51:33

Publications (selected, since 2001)

 Eijkelhof, H.M.C. (2003). Partners or opponents: the role of academic scientists in secondary science education. In R. Cross (Ed.), A vision for science education: responding to the work of Peter Fensham (pp. 131-138). Londen: Routledge Falmer.

 Geraedts, C.L, Boersma, K.Th., & Eijkelhof, H.M.C. (2006). Towards Coherent Science and Technology Education. Journal of Curriculum Studies, 38(3), 307-325.

 Valk, T. van der, Berg, E. van den, & Eijkelhof, H. (2007). Junior College Utrecht: Challenging talented secondary school students to study science. School Science Review, 88 (325), 63 – 71.

 Klaassen, K., Westra, A., Emmett, K., Eijkelhof, H. & Lijnse, P. (2008) Introducing mechanics by tapping core causal knowledge. Physics Education, 43, 433-439.

Emmett, K,, Klaassen, K. & Eijkelhof, H.M.C. (2009). Fast feedback in classroom practice. Physics Education, 44, 3, 246-252.

 Emmett, K,, Klaassen, K. & Eijkelhof, H.M.C. (2009). Introducing mechanics; II. Towards a justified choice between alternative theories of motion. Physics Education, 44, 5, 492-498.

 Dierdorp, A., Bakker, A., Eijkelhof, H. M. C., & van Maanen, J. A. (2011). Authentic practices as contexts for learning to draw inferences beyond correlated data. Mathematical Thinking and Learning, 13, 1&), 132-151.

 Eijkelhof, H.M.C., Kordes, J.H., & Savelsbergh, E.R. (2013).  Implications of PISA outcomes for science curriculum reform in the Netherlands. In: M. Prenzel, M. Kobarg, K. Schöps, & S. Rönnebeck (Eds.), Reserach on PISA. Research outcomes of the PISA research conference 2009(pp. 7-21). Dordrecht: Springer. 

Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Michels, B.I. & Eijkelhof, H.M.C. (2018). High-school students engaging with researchers within a pre-university programme - Motivations and experiences. Research for All, 2 (1), (pp. 43-61).
  2017 - Vakpublicaties
Doorman, L.M. & Eijkelhof, H.M.C. (2017). Grafieken en samenhang tussen de bètavakken. Euclides, 92 (4), (pp. 37-39) (3 p.).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Dierdorp, A., Bakker, A., van Maanen, J.A. & Eijkelhof, H.M.C. (2016). Supporting students to develop concepts underlying sampling and to shuttle between contextual and statistical spheres. In D. Ben-Zvi & K. Makar (Eds.), The Teaching and Learning of Statistics (pp. 37-48). Springer.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Eijkelhof, Harrie (2014). Curriculum policy implications of the PISA scientific literacy framework. In J. Dillon & A. Redfors (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2013 Conference, Strand 10, Science Curriculum and Educational Policy (pp. 26-33). ESERA.
Veldkamp, Alice, van der Zande, P., Eijkelhof, Harrie & Knippels, Marie-Christine (2014). In search of a biology-specific pedagogy for initial teacher education in the 21st century. Proceedings 10th conference of European Researchers in Biology (ERIDOB) (pp. 78). Technion Institute, Abstract.
Dierdorp, Adri, Bakker, Arthur, van Maanen, Jan & Eijkelhof, Harrie (2014). Meaningful statistics in professional practices as a bridge between mathematics and science: an evaluation of a design research project. International Journal of STEM Education, 1 (9) (15 p.).
  2014 - Vakpublicaties
Ottevanger, W., Kuiper, Wilmad & Eijkelhof, Harrie (2014). Een kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw. Terugkoppeling, 23 (2), (pp. 10-13).
Boersma, K.T., Eijkelhof, H. & Kuiper, W. (2014). Vakdidactisch onderzoek in perspectief. In J.W.F. van Tartwijk, M. Brekelmans, P.J. den Brok & M.T. Mainhard (Eds.), Theorie en praktijk van leren en de leraar : Liber Amicorum Theo Wubbels (pp. 11-23) (230 p.). Amsterdam: SWP.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Dierdorp, A., Bakker, A., Eijkelhof, H.M.C. & van Maanen, J.A. (2013). Betekenisvolle statistiek in beroepspraktijken als brug tussen wiskunde en natuurwetenschappen: evaluatie van een ontwerponderzoek. Pedagogische Studien, 90 (2), (pp. 4-18) (15 p.).
Eijkelhof, H.M.C., Kordes, J.H. & Savelsbergh, E.R. (2013). Implications of PISA outcomes for science curriculum reform in the Netherlands. In M. Kobarg K. Schöps M. Prenzel (Eds.), Research on PISA. Research outcomes of the PISA research conference 2009 (pp. 7-21) (15 p.). Dordrecht: Springer.
  2013 - Vakpublicaties
Eijkelhof, H.M.C. (2013). ANW in internationaal perspectief. NVOX, 38 (4), (pp. 200-200) (1 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Eijkelhof, H.M.C. (22-10-2012). Comparative Studies in science and mathematics education: recent developments, risks and benefits. Proceedings and book of abstracts, ISTE International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (pp. 43-53) (11 p.). Mopani Camp, Mpumalanga, South Africa.
Eijkelhof, H.M.C. (23-10-2012) Invited speaker Keynote lecture gegeven op de ISTE 2012 Conference, Mopani (S.A.) Mopani (21-10-2012 - 25-10-2012) Comparative studies in science and mathematics education: recent developments, risks and benefits
Antwi, V., Savelsbergh, E.R. & Eijkelhof, H.M.C. (22-10-2012). Experiences with an interactive teaching approach in a first year university physics course in Ghana. Proceedings and book of abstracts, ISTE International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (pp. 139-139) (1 p.). Mopani Camp, Mpumalanga, South Africa.
  2012 - Vakpublicaties
Eijkelhof, H.M.C. (2012). Scheve zaken. LRPLN, 9, (pp. 9-9) (1 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Dierdorp, A., Bakker, A., Eijkelhof, H.M.C. & van Maanen, J.A. (2011). Authentic practices as contexts for learning to draw inferences beyond correlated data. Mathematical Thinking and Learning, 13, (pp. 132-151) (20 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Dierdorp, A., Bakker, A., van Maanen, J.A. & Eijkelhof, H.M.C. (11-07-2010). Educational versions of authentic practices as contexts to teach statistical modeling. In C. Reading (Eds.), Data and context in statistics education: Towards an evidence-based society. Proceedings of the Eighth International Conference on Teaching Statistics Voorburg: International Statistical Institute, Eighth International Conference on Teaching Statistics (ICOTS8).
Kordes, J., Smeets, P., Wouda, J., Marsman, M., Groen, M., Eijkelhof, H.M.C. & Savelsbergh, E.R. (2010). Nederlandse 15-jarigen en de natuurwetenschappen: Hun kennis, vaardigheden en visie volgens PISA. Arnhem: Cito.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Emmett, K.M., Klaassen, K. & Eijkelhof, H. (2009). Fast feedback in classroom practice. Physics Education, 44, (pp. 246-252) (7 p.).
Eijkelhof, H.M.C. & Krüger, J.H.J. (2009). Improving the quality of innovative science teaching materials. Book of Abstracts, ESERA 2009 Conference (pp. 101) (1 p.). Istanbul.
Emmett, K.M., Klaassen, K. & Eijkelhof, H. (2009). Introducing mechanics: II. Towards a justified choice between alternative theories of motion. Physics Education, 44, (pp. 492-498) (7 p.).
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Klaassen, C.W.J.M., Westra, A.S., Emmett, K.M., Eijkelhof, H.M.C. & Lijnse, P.L. (2008). Introducing mechanics by tapping core causal knowledge. Physics Education, 43, (pp. 433-439) (7 p.).
  2008 - Vakpublicaties
Pieters, M., van den Berg, E., Eijkelhof, H. & Weert, C. (2008). Nina nadert praktijktest. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 73 (4), (pp. 104-106) (3 p.).
van den Berg, E., Pieters, M., Weert, C. & Eijkelhof, H. (2008). NiNa; werk in uitvoering (2). NVOX, 32 (2), (pp. 65-67) (3 p.).
van den Berg, E., Pieters, M., Weert, C. & Eijkelhof, H. (2008). NiNa; werk in uitvoering (3). NVOX, 32 (3), (pp. 125-128) (4 p.).
Eijkelhof, H. (2008). Perspectieven met NLT. Euclides, 82 (8), (pp. 298-299) (2 p.).
  2007 - Vakpublicaties
van der Valk, T., van den Berg, E. & Eijkelhof, H. (2007). Junior College Utrecht: challenging talented secondary school students to study science. School Science Review, 88 (325), (pp. 63-71) (9 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Geraedts, C.L, Boersma, K.T. & Eijkelhof, H.M.C. (2006). Towards Coherent Science and Technology Education. Journal of Curriculum Studies, 38 (3), (pp. 307-325) (19 p.).
  2006 - Vakpublicaties
Eijkelhof, H.M.C., Pieters, M. & Weert, C. (2006). Betavernieuwing moet leerlingen aantrekken. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 72 (1), (pp. 16-17) (2 p.).
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Eijkelhof, H.M.C. (2004). Partners or opponents: the role of academic scientists in secondary science education. In R. Cross (Eds.), A vision for science education: responding to the work of Peter Fensham (pp. 131-138) (8 p.). Londen: Routledge Falmer.
  2004 - Vakpublicaties
Eijkelhof, H.M.C. (2004). De herziening van het natuurkundeonderwijs in de tweede fase van havo en vwo: de rol van drie commissies. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 70 (12), (pp. 406-407) (2 p.).
Eijkelhof, H.M.C. (2004). De identiteit van het nieuwe betavak. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 70 (5), (pp. 140) (1 p.).
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Zegers, G.E., Boersma, K.T., Genseberger, R.J., Jambroes-Willebrand, A.G., van der Kooij, H., Mooldijk, A.H. & Eijkelhof, H.M.C. (2003). Een basis voor SONaTe. Voorbeelden van inhoudelijke samenhang tussen de natuurwetenschappelijke vakken en wiskunde in de tweede fase havo/vwo. Delft: Stichting AXIS.
  2003 - Vakpublicaties
Zegers, G.E. & Eijkelhof, H.M.C. (2003). een meerstemmige SONaTe. inhoudelijke beta onderwijs vanuit drie perspectieven bestudeerd. NVOX, 28 (10), (pp. 457-459) (3 p.).
Eijkelhof, H.M.C. (2003). Natuurkunde van basisschool tot bachelordiploma. In J. Kortland & F. Budding (Eds.), Natuurkunde uitlijnen Utrecht: CD-ROM Werkgroep Natuurkunde-didactiek.
van Engelen, M., Boersma, K.T. & Eijkelhof, H.M.C. (2003). SONaTe in lesmateriaal. Een analyse van geïntegreerd lesmateriaal. Delft: Stichting AXIS.
  2003 - Populariserende publicaties
Zegers, G.E., Mooldijk, A.H. & Eijkelhof, H.M.C. (2003). Wiskunde en de Natuurwetenschappen staan samen sterk. Nieuwe Wiskrant, 22 (3), (pp. 11-13) (3 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Eijkelhof, H.M.C. (2002). Recent developments in science education: research and curriculum development. In K. O-saki, W. Ottevanger, C. Uiso & J. van den Akker (Eds.), Science education research and teacher development in Tanzania (pp. 15-22) (8 p.). Amsterdam: International Cooperation Centre, Vrije Universiteit Amsterd.
  2002 - Vakpublicaties
Eijkelhof, H.M.C. (2002). Natuurkunde in het voortgezet onderwijs bedreigd. FOM expres, 15 (6), (pp. 1-2) (2 p.).
Zegers, G.E., Boersma, K.T., Wijers, M.M., Pilot, A. & Eijkelhof, H.M.C. (2002). Samenhangend onderwijs groeit in het Studiehuis. NVOX, 27 (9), (pp. 462-465) (4 p.).
Zegers, G.E., Boersma, K.T., Wijers, M.M., Pilot, A. & Eijkelhof, H.M.C. (2002). samenhangend onderwijs groeit in het studiehuis; een analyse van 'emerging practices' in de natuurprofielen. NVOX, 9, (pp. 462-465) (4 p.).
Geraedts, C.L, Boersma, K.T. & Eijkelhof, H.M.C. (2002). Samenhangend onderwijs in de basisvorming. NVOX, 27 (1), (pp. 24-26) (3 p.).
Geraedts, C.L, Boersma, K.T. & Eijkelhof, H.M.C. (2002). Samenhangend onderwijs in de basisvorming. Een analyse van good practice. NVOX, 27 (1), (pp. 24-26) (3 p.).
Geraedts, C.L, Boersma, K.T. & Eijkelhof, H.M.C. (2002). Samenhangend onderwijs in de exacte vakken in de basisvorming. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 68 (4), (pp. 136-139) (4 p.).
Geraedts, C.L, Boersma, K.T. & Eijkelhof, H.M.C. (2002). Samenhangend onderwijs in de exacte vakken van de basisvorming. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 68 (4), (pp. 136-139) (4 p.).
Zegers, G.E., Boersma, K.T., Wijers, M., Pilot, A. & Eijkelhof, H.M.C. (2002). SONaTe in het studiehuis. Onderzoek naar good practice op het gebied van Samenhangend Onderwijs in Natuur en Techniek in de Tweede Fase. NVOX, 27 (9), (pp. 462-465) (5 p.).
Zegers, G.E., Boersma, K.T., Wijers, M., Pilot, A. & Eijkelhof, H.M.C. (2002). SPMaTE in het studiehuis. Onderzoek naar good practice op het gebied van Samenhangend Onderwijs in Natuur en Techniek in de Tweede Fase. (160 p.). Delft: Axis.
  2002 - Populariserende publicaties
Eijkelhof, H.M.C. (26-01-2002). Leerling wordt beperkt in keuze voor bètavakken. Het Financieele Dagblad, (pp. 6-6) (1 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Eijkelhof, H.M.C. & Kortland, J. (2001). Bouwen aan een nieuw natuurkundecurriculum havo/vwo. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 18 (1), (pp. 2-18) (17 p.).
Geraedts, C.L, Boersma, K.T., Huis, H. & Eijkelhof, H.M.C. (2001). Ruimte voor SONaTe. Onderzoek naar good practice op het gebied van samenhangend onderwijs in natuur en techniek in de basisvorming. Delft: Axis.
Eijkelhof, H.M.C. (2001). Towards teaching for scientific literacy: reflections after the symposium. In O. de Jong, E.R. Savelsbergh & A. Alblas (Eds.), Teaching for Scientific Literacy: Context, Competency, and Curriculum. Proceedings of the 7th bi-annual ICASE Symposium 11-13 October 2000 (pp. 129-134) (6 p.). Utrecht: CD-Bèta-Press, ICASE 2001.
  2001 - Vakpublicaties
Eijkelhof, H.M.C. (2001). Naar één natuurprofiel in de tweede fase van het VO?. In F. Gravenberch (Eds.), Groot onderhoud van het VO programma natuurkunde (pp. 33-38) (6 p.). Enschede: SLO.
Eijkelhof, H.M.C. (2001). Samenhang in de basisvorming. Nieuwsbrief AXIS (4), (pp. 3) (1 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Eijkelhof, H.M.C. & Kapteijn, M. (2000). Algemene Natuurwetenschappen (ANW): A new course on public understanding of science for senior general secondary education in the Netherlands. In R.T. Cross & P.J. Fensham (Eds.), Science and the Citizen. For Educators and the Public (11 p.). Melbourne: Arena Publications.
Eijkelhof, H.M.C. & Kapteijn, M. (2000). ANW: A new course on public understanding of science for senior general secondary education. In R.T. Cross & P.J. Fensham (Eds.), Science and The Citizen. For Educators and the public (pp. 189-199) (10 p.). Melbourne: Arena Publications.
Eijkelhof, H.M.C. (2000). Bouwstenen voor een nieuw examenprogramma natuurkunde havo/vwo. In K.Th. Boersma (Eds.), Naar vernieuwing van de examenprogramma' s havo en vwo (pp. 51-62) (11 p.). Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling.
  2000 - Vakpublicaties
Eijkelhof, H.M.C. (2000). Bouwstenen voor een nieuw examenprogramma natuurkunde havo/vwo. In K. Th. Boersma (Eds.), Naar vernieuwing van de examenprogramma's havo en vwo (12 p.). Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling.
Eijkelhof, H.M.C. & Koopman, G.J. (2000). Een nieuwe lerarenopleiding voor het tweetalig en internationaal onderwijs. VELON : tijdschrift voor lerarenopleiders, 21 (2), (pp. 20-24) (5 p.).
Eijkelhof, H.M.C. (2000). Een vergelijking tussen het schoolvak Algemene Natuurwetenschappen en de Engelse science curricula. Bronnenboek Algemene Natuurwetenchappen Alphen aan den Rijn: Samsom.
Eijkelhof, H.M.C. (2000). Vakkenintegratie natuurwetenschappen in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Meso Magazine. Tijdschrift voor schoolorganisatie en onderwijsmanagement, 20 (114), (pp. 2-8) (7 p.).
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Eijkelhof, H.M.C., Franssen, H. & Houtveen, A.A.M. (1998). The changed relation between Science and technology in Dutch Secondary Education. Journal of Curriculum Studies, 30 (6), (pp. 677-690) (14 p.).
Eijkelhof, H.M.C., Franssen, H. & Houtveen, T. (1998). The changing relation between science and technology education in Dutch seconday education. Journal of Curriculum Studies
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
James, J., Eijkelhof, H.M.C., Gaskell, J., Olson, J., Raizen, S. & Saez, M. (1997). Innovations in science, mathematics and technology education. Journal of Curriculum Studies, 29 (4), (pp. 471-483) (13 p.).
  1997 - Vakpublicaties
Eijkelhof, H.M.C., Genseberger, R.J., de Jong, O. & Veldkamp, A. (1997). Ervaringen met experimenteel lesmateriaal voor het vak Algemene Natuurwetenschappen. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 14 (2), (pp. 110-127) (18 p.).
  1996 - Wetenschappelijke publicaties
Eijkelhof, H.M.C. (1996). Radiation risk and science education. Radiation Protection Dosimetry, 68 (3/4), (pp. 273-278) (6 p.).
Franssen, H.A.M., Eijkelhof, H.M.C., Houtveen, A.A.M. & Duijmelink, H.A.J.P. (1996). Technology as a school subject in junior secondary schools in the Netherlands. In P. Black (Eds.), Changing the subject: Innovators in Science, Mathematics and Technology Education Londen/New York: Routledge.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 19:51:33
Nevenfuncties
 • Medewerker interuniversitair project Natk4all
 • Voorzitter auditcommissie Postdoc-VO programma
 • Begeleider CEUT-leergang RUG/UT 2017/18
 • Voorzitter certificeringscommissie NLT
 • Lid commissie promotiebeurzen DUDOC-alfa 2018
 • Lid werkgroep Science Education van de Educational Endowment Foundation
 • Lid NVON-werkgroep curriculum.nu
 • Lid bestuur VOR-divisie Curriculum
 • Lid bestuur Stichting Globe
 • Lid bestuur Stichting PLON
 • Directeur Eijkelhof Science Education Advice

Recent afgerond:

 • Voorzitter Stuurgroep U-Talent programma 2013-2018
 • Lid visitatiecommissie Bestuurskunde 2017 
 • Voorzitter Stuurgroep Verankering NLT 2011-2016
 • Begeleider CEUT-leergang RUG/UT 2015/16
 • Medewerker SLO-project kennisbasis N&T onderbouw VO 2012-2016
 • Voorzitter reviewcommissie Regionale Bètasteunpunten (PBT) 2012-2016
 • Lid visitatiecommissie universitaire lerarenopleidingen 2014
 • Lid visitatiecommissie tweedegraads lerarenopleidingen HvA 2015
 • Lid visitatiecommissie master Industrial Ecology UL 2015
 • Lid visitatiecommissie Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde 2016-2017
 • Lid NWO-commissie Promotiebeurs voor Leraren 2016
 • Lid commissie promotiebeurzen DUDOC-alfa 2017
 • Lid selectiecommissie KNAW Onderwijsprijs (2012 - 2017)
Gegenereerd op 2018-09-21 19:51:33
Volledige naam
prof. dr. H.M.C. Eijkelhof Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 365
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4719
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Fax 030 253 7494
Gegenereerd op 2018-09-21 19:51:33
Laatst bijgewerkt op 10-04-2018